Slider

คณะกรรมการบริษัท

ก้าวแรกของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาคารสำนักงานให้เช่า ต่อมาได้ขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

ประธานกรรมการ-กรรมการอิสระ

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

กรรมการ

นายปรีชา เศขรฤทธิ์

กรรมการอิสระ

นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ

กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ สัมนาวงศ์

กรรมการอิสระ

นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ

กรรมการ

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการอิสระ

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการอิสระ

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์

กรรมการ