Slider

การขอขึ้นทะเบียนคู่ค้า

ผู้จำหน่าย / ผู้ออกแบบ / ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีความประสงค์จะร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กับ SC Asset สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน และส่งข้อมูลบริษัทมาตามช่องทางดังนี้

  • Email : procurement@scasset.com
  • Fax : 02-949-2514
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง : ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างโครงการ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร 3 ชั้น 20 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    ซึ่งเมื่อฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างโครงการได้รับข้อมูล และพิจารณาแล้วว่าผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และจะดำเนินการติดต่อกลับไปเพื่อขอนัดสัมภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

 

** บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ กับคู่ค้าทั้งสิ้น **