Slider
Slider

รวมคอนโดสาทร พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ

คอนโดสาทร คอนโดในทำเลศักยภาพของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยอาคารออฟฟิศ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คอนโด รวมไปถึงผู้คนมากมายที่แวะเวียนผ่านมาทั้งเพื่อทำงานและอยู่อาศัย เรียกได้ว่าสาทรเป็นอีกหนึ่งทำเลสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเลยทีเดียว 

สาทรจึงได้ชื่อว่าเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือซีบีดี (Central Business District : CBD) เป็นพื้นที่สำคัญที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งยังสามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัว รถไฟฟ้า ตลอดจนการโดยสารทางเรือ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวไปข้าวหน้าในทุก ๆ วัน


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโดสาทร

 

อย่างที่ทราบกันดีว่าสาทรเป็นทั้งศูนย์กลางทางการเงิน และที่ตั้งของตึกออฟฟิศที่เป็นแหล่งของคนทำงานมากมาย ดึงดูดร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่ในย่านสาทร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นขนส่งสาธารณะหรือรถส่วนตัว ดังนั้น การเลือกซื้อคอนโดสาทรจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะคุณจะมีทุกอย่าง ครบ จบ ในย่านเดียว

 

คอนโดสาทร มีข้อดีอย่างไร ?

 

ข้อดีที่เป็นจุดเด่นสำคัญของคอนโดสาทร คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นทำเลทองของกรุงเทพมหานคร ทั้งห้างร้านที่มีให้เลือกมากมาย รวมถึงสถานที่สำคัญอื่น ๆ อย่างโรงเรียนและโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการเดินทางที่สะดวก จะขึ้นรถ ลงเรือก็ไปได้ไม่มีติดขัด และที่สำคัญคืออาคารสำนักงาน ตอบโจทย์คนทำงาน ประหยัดเวลาในการเดินทาง ให้คุณเหลือเวลาว่างไปเติมเต็มชีวิตได้อย่างเต็มที่

 

การเดินทางในย่านคอนโดสาทร

 

การเดินทางสำหรับผู้ที่พักอาศัยในย่านสาทรหรือคอนโดสาทร มีจุดเด่นสำคัญคือความหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะชอบใช้รถส่วนตัว หรือนิยมขึ้นขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า คอนโดสาทรก็ตอบโจทย์ในทุกชอยซ์

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ถนนสาทรซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของย่าน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสาทรเหนือและสาทรใต้ โดยทอดยาวตั้งแต่บริเวณสะพานไทย-เบลเยียม ไปจนถึงสะพานตากสิน

 

ถนนสำคัญอีกเส้นหนึ่งที่ตัดกับถนนหลักอย่างถนนสาทรที่แยกสาทร-นราธิวาส คือถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนเส้นนี้จะเชื่อมจากสาทรไปเขตสำคัญอื่น ๆ อย่างสีลม หรือบริเวณช่องนนทรีได้

 

บริเวณสาทรก็อยู่ใกล้กับทางพิเศษเช่นกัน ที่ใกล้ที่สุดคือทางพิเศษศรีรัช เป็นตัวช่วยทำให้การเดินทางไปเขตอื่น ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นเรื่องง่ายขึ้น

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะบริเวณคอนโดสาทรก็สะดวกสบายไม่แพ้กัน เพราะรถสาธารณะจะมีทั้งรถรับจ้างอย่างรถมอเตอร์ไซค์วิน รถแท็กซี่ และรถประจำทางอย่างรถเมล์ รถโดยสาร BRT นอกจากการเดินทางทางบกแล้ว บริเวณคอนโดสาทรยังสามารถเดินทางด้วยเรือโดยสารอย่างเรือด่วนเจ้าพระยาได้อีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

การเดินทางที่รวดเร็ว และสะดวกอย่างรถไฟฟ้า ก็มีให้ใช้บริการกันในย่านสาทรเช่นเดียวกัน จากคอนโดสาทร รถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดจะเป็นรถไฟฟ้า BTS สถานีเซนต์หลุยส์ ที่ใกล้ ๆ กันก็ยังมีสถานีสุรศักดิ์และช่องนนทรีด้วย โดยที่สถานีช่องนนทรี จะเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถโดยสาร BRT

 

หากต้องการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ก็จะมีสถานีลุมพินี และสถานีสีลมที่อยู่ไม่ไกลจากสาทรมากนัก หรือจะนั่ง BTS เพื่อไปเปลี่ยนสายเป็น MRT ที่สถานี BTS ศาลาแดงก็ได้เช่นกัน

 

สิ่งอำนวยความสะดวกย่านคอนโดสาทร

 

ที่คอนโดสาทรราคาสูงกว่าย่านอื่นนั้น เพราะนอกจากสาทรจะเป็นเขต CBD แล้ว บริเวณคอนโดสาทรยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นย่านที่ครบทั้งความสะดวกในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต โดยสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณคอนโดสาทร มีดังนี้

 

ห้างสรรพสินค้ารอบคอนโดสาทร

 

ห้างสรรพสินค้าย่านสาทรมีหลากหลายรูปแบบ มีตั้งแต่ห้างขนาดเล็ก ไปจนถึงคอมมิวนิตีมอลล์ขนาดใหญ่ ที่แรกที่อยากแนะนำคือ Vanilla Moon คอมมิวนิตีมอลล์ขนาดใหญ่ใจกลางสาทร มีทั้งร้านอาหาร ร้านแบรนด์เนม ร้านขายของแฟชั่น งานแฮนด์เมด ที่เรียนพิเศษ สปา คลินิก ซูเปอร์มาร์เก็ต และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ส่วนใครเป็นสายชอปปิ้ง ก็จะมี Trinity Mall ที่เป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่น มีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อได้ตามใจชอบ นอกจากร้านค้าเสื้อผ้าแล้ว ก็ยังมีร้านอาหารและโรงแรมด้วย

 

ในเรื่องอาหารและของสด บริเวณคอนโดย่านสาทรก็จะมี Makro สาทร ให้เลือกซื้อผักผลไม้ เนื้อสัตว์ วัตถุดิบต่าง ๆ  รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ในราคายกโหลด้วย

 

สถานศึกษารอบคอนโดสาทร 

 

สถานศึกษาบริเวณคอนโดสาทรนั้นมีตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่

 

 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เปิดสอนในระดับปฐมวัยปีที่ 1-3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6, และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดสอนใจระดับปริญญาบัณฑิต, มหาบัณฑิต, และดุษฎีบัณฑิต

 

โรงพยาบาลรอบคอนโดสาทร

 

บริเวณโดยรอบคอนโดสาทร มีโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้

 

 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (Saint Louis Hospital) ตั้งอยู่ใกล้กับ BTS เซนต์หลุยส์
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) อยู่ห่างจาก BTS ศาลาแดงเพียง 450 เมตร
 • โรงพยาบาลบางรัก (Bang Rak Medical Center) ตั้งอยู่ใกล้กับ BTS เซนต์หลุยส์
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร (Banphaeo General Hospital) ตั้งอยู่ใกล้แยกถนนจันทน์กับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ใกล้กับอาคารไอยรา

 

คอนโดสาทร ราคา

 

หากกำลังมองหาคอนโดสาทรราคาถูก คอนโดสาทร 2 ห้องนอน, 1 ห้องนอน, หรือห้อง Studio ทาง SC Asset ก็มีโครงการคอนโดสาทรมาให้เลือกกัน ดังนี้

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

คอนโดมิเนียม

เรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn Wongwianyai)

3.69

 

ย่านสาทร ทำเลศักยภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

 

สาทรเป็นย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องอสังหาริมทรัพย์ราคาสูง และเป็นย่านหนึ่งที่มักมีการลงทุนด้านอสังหาฯ เนื่องจากมีความต้องการสูง ทั้งยังเป็นเขต CBD (Central Business District) ที่มีแนวโน้มจะพัฒนาขึ้นอีก ทำให้ยิ่งเป็นที่ต้องการของทั้งนักลงทุนและผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง

สาทรเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีครบครัน ทั้งที่อยู่อาศัยคอนโดสาทร, โรงแรม 5 ดาว, ห้างสรรพสินค้า, สวนสาธารณะ, สถานศึกษา, โรงพยาบาลชั้นนำ, รวมไปถึงอาคารสำนักงานของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทำให้สาทรตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในทุกไลฟ์สไตล์

 

อีกทั้งสาทรยังเป็นศูนย์กลางคมนาคม ที่มีทั้งรถสาธารณะ, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้า MRT, รถ BRT, แม้กระทั่งการเดินทางด้วยเรือก็มีที่สาทรเช่นกัน การใช้ชีวิตในสาทรจึงสะดวกมากในทุก ๆ ด้านนั่นเอง

 

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำให้อสังหาฯ ต่าง ๆ รวมถึงคอนโดส่วนใหญ่ในย่านนี้เป็นคอนโดสาทรหรูหรา ราคาค่อนข้างสูง โดยราคาขายคอนโดสาทรเฉลี่ยจะอยู่ที่ 150,000 บาท/ตารางเมตร หรือประมาณ 20 ล้านบาท/ห้อง ซึ่งนับว่าสูงมาก ๆ ดังนั้นการหาคอนโดสาทร 2 ล้าน หรือราคาต่ำกว่านั้น ก็จะมีตัวเลือกค่อนข้างน้อย หรืออาจจะได้ห้องที่เล็กเกินกว่าจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย หากปรับราคาไปที่ 3-4 ล้านบาท ก็จะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาไม่แพงมาก และจะมีตัวเลือกมากขึ้นด้วย

 

คอนโดสาทร แนะนำ 2566

 

ใครกำลังมองหาคอนโดสาทรแนะนำ เราขอเสนอโครงการคอนโดสาทรจาก SC Asset ดังนี้

 

เรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่

 

ใครที่กำลังมองหาโครงการคอนโดใหม่ ย่านสาทร ขอแนะนำคอนโดใหม่แกะกล่องจาก SC Asset ของเรา นั่นคือโครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn Wongwianyai) ตั้งอยู่ริมถนนกรุงธนบุรี ห่างจาก BTS วงเวียนใหญ่เพียง 130 เมตร ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.69 ล้านบาท ราคาผ่อนอยู่ที่ 4,900 บาท/เดือน และยังมีโปรโมชันชวนเพื่อนมาจอง รับสูงสุด 180,000 บาท

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่ :

>เรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า