Slider
Slider

โครงการคอนโด สุขุมวิท


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโด สุขุมวิท มีข้อดีอย่างไร

คอนโด สุขุมวิท ไม่ว่าจะเป็นโซนสุขุมวิทตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย ต่างก็เป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่ถูกจับตามองจากทั้งนักลงทุนและบุคคลทั่วไป รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโด สุขุมวิท เพราะนอกจากจะตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจแล้ว ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้ แหล่งท่องเที่ยว โรงเรียน โรงพยาบาล รวมไปถึงการเดินทางที่สะดวกสบาย ทั้งรถยนต์และระบบขนส่งสาธารณะอีกด้วย

 

การเดินทาง คอนโด สุขุมวิท

การเดินทางด้วยรถยนต์

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ในทำเลสุขุมวิทนั้น สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งถนนสุขุมวิท ถนนบางนา-ตราด ถนนพระราม 4 ฯลฯ อีกทั้งยังมีทางด่วนศรีรัช ที่คอยให้บริการหากอยากหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดหรือหนาแน่น ในชั่วโมงเร่งด่วน

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ยังสามารถใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางจากคอนโด สุขุมวิท เข้าสู่ตัวเมืองหรือออกตัวเมืองได้อีกด้วย โดยสามารถใช้บริการรถสาธารณะอย่างรถเมล์ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสาย หลากหลายเส้นทาง ที่คอยให้บริการตลอด เรียกได้ว่าสะดวกสบายสำหรับคนที่ยังไม่มีรถยนต์ส่วนตัว 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

สำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าเข้า-ออก ตัวเมืองได้อีกด้วย โดยสามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สุขุมวิท) เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน โดยเปลี่ยนรถได้ที่สถานีสยาม หรือจะเดินทางข้ามจังหวัดไปยังสมุทรปราการหรือปทุมธานีก็สะดวกเช่นเดียวกัน หรือจะใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินก็สามารถเปลี่ยนรถได้ที่สถานีอโศก อีกทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังเชื่อมต่อกับ AirPort Rail Link ที่สถานีพญาไทอีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบคอนโด สุขุมวิท

ห้างสรรพสินค้า รอบคอนโด สุขุมวิท

ขึ้นชื่อว่าคอนโด สุขุมวิท สิ่งอำนวยความสะดวกเรียกได้ว่าครบครันอย่างแน่นอน โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายที่รายล้อมอยู่รอบๆ โครงการอย่าง เอ็มควอเทียร์, ดิเอ็มโพเรียม, ดิเอ็มสเฟียร์, เทอร์มินัล 21, เจ อเวนิว, ดิ คอมมอนส์, เกตเวย์ เอกมัย และ เค วิลเลจ เป็นต้น

 

สถานศึกษา รอบคอนโด สุขุมวิท

ไม่เพียงแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครันพร้อมใช้ชีวิต รอบโครงการคอนโด สุขุมวิท ยังรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาชั้นนำทั้งภาครัฐ เอกชนและนานาชาติอีกด้วย อาทิ โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ, โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก, โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์, โรงเรียนสายน้ำผึ้ง, โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบคอนโด สุขุมวิท

นอกจากสถานศึกษาชั้นนำแล้ว รอบคอนโด สุขุมวิท ยังมีโรงพยาบาลชื่อดังที่พร้อมให้บริการหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาล คามิลเลียน, โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน, โรงพยาบาล บำรุงราษฏร์ เป็นต้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า