Slider
Slider

รวมโครงการคอนโด วงเวียนใหญ่ พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ | SC Asset

วงเวียนใหญ่ทำเลทองย่านฝั่งธนบุรี ศูนย์รวมของคนวัยเรียนไปจนถึงวัยทำงาน อีกทั้งยังมีความคึกคัก ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ๆ การคมนาคมที่สะดวกสบาย ห่างออกไปไม่ไกลก็มีทั้งสถานศึกษา โรงพยาบาลโอบล้อมอยู่มากมาย เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ซึ่งในอนาคตหากแหล่ง CBD อย่างสีลม-สาทรยังมีการขยับขยายเรื่อย ๆ เพิ่มขึ้นอีก ย่านวงเวียนใหญ่ที่ใกล้ CBD ก็มีแนวโน้มพัฒนาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงทำให้คอนโดวงเวียนใหญ่เกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเอง


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโดวงเวียนใหญ่ 

 

คอนโดแถววงเวียนใหญ่ทำเลดาวรุ่งย่านฝั่งธนบุรี ที่ใครหลายคนเลือกให้เป็นที่พักอาศัยอันดับต้น ๆ เนื่องจากติดรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำให้ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบาย อีกทั้งยังติดกับถนนหลักสำคัญหลายสาย จะเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็เลือกได้ นอกจากนี้คอนโด BTS วงเวียนใหญ่ยังอยู่ใกล้กับตัวเมืองหรือฝั่ง CBD สีลม-สาทร อีกด้วย ยิ่งทำให้เข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา

 

คอนโดวงเวียนใหญ่ มีข้อดีอย่างไร ?

 

  • เดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว: อย่างที่กล่าวไปว่า คอนโดวงเวียนใหญ่มีจุดเด่นคือใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วก็สามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองภายในเวลาอันสั้น อีกทั้งคอนโด BTS วงเวียนใหญ่ยังใกล้กับถนนหลักที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่น ๆ ได้ง่ายอีกด้วย
  • ตอบโจทย์การใช้ชีวิต: คอนโดวงเวียนใหญ่ยังใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ICONSIAM หรือ The Mall ท่าพระ ทำให้คุณสามารถช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร ดูหนัง ทำกิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัวได้ง่ายและสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารสตรีทฟู้ดเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงยังมี “ถนนลาดหญ้า” ถนนเส้นสำคัญที่รวมร้านอาหารอีสาน หรือจิ้มจุ่มเอาไว้ตลอดแนวทาง 
  • เป็นพื้นที่ที่รวมทุกไลฟ์สไตล์: เนื่องจากย่านวงเวียนใหญ่เป็นทั้งพื้นที่ที่อยู่อาศัยและเขตการท่องเที่ยว ทำให้พื้นที่โดยรอบมีสถานที่หลากหลายประเภทรวมเอาไว้ด้วยกัน ทั้งห้างสรรพสินค้า วัด พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สตรีทฟู้ด แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์ราชการต่าง ๆ ส่งผลให้ย่านวงเวียนใหญ่มีความพลุกพล่านบ้างแต่ก็ไม่ได้แออัดจนเกินไป 

 

การเดินทางในย่านคอนโดวงเวียนใหญ่

 

คอนโดวงเวียนใหญ่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการคมนาคม เนื่องจากสามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็ได้ จะเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างรถเมล์ก็วิ่งผ่าน หรือจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ย่านวงเวียนใหญ่แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเลยก็ว่าได้ 

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากคอนโดวงเวียนใหญ่ สามารถเดินทางเข้า-ออกตัวเมืองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากอยู่ใกล้กับถนนกรุงธนบุรี เชื่อมกับถนนราชพฤกษ์ที่เป็นถนนเส้นหลักของฝั่งธนบุรี ช่วยให้ผู้ขับขี่เดินทางได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งยังเชื่อมต่อถนนเส้นสำคัญอื่น ๆ เช่น ถนนเพชรเกษม ถนนเทอดไท ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นต้น

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

 

คอนโดวงเวียนใหญ่สามารถเดินทางไปไหนมาได้อย่างสะดวกจากรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ที่วิ่งผ่านหลายสาย ทั้งสาย 3, 76, 84, 105, 120, 167 เป็นต้น มีรถ Taxi และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่คอยรับส่งผู้คนอยู่เสมอ 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

จุดที่โดดเด่นที่สุดที่ทำให้คอนโดวงเวียนใหญ่ กลายเป็นจุดศูนย์กลางที่หลายคนนิยมเลือกพักอาศัยก็คือ ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่นั่นเอง นั่งเพียงไม่กี่สถานีก็เข้าฝั่งสาทรได้อย่างรวดเร็ว หรือจะนั่งต่อไปอีกเพียงแค่ 6 สถานีก็ถึงจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสีลม ด้วยสาเหตุเหล่านี้ทำให้คอนโดใกล้ BTS วงเวียนใหญ่มีความต้องการซื้อขายหรือเช่าในตลาดสูง

 

สิ่งอำนวยความสะดวกย่านคอนโดวงเวียนใหญ่

 

ย่านคอนโดวงเวียนใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต สถานศึกษาชื่อดัง และโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ห้างสรรพสินค้ารอบคอนโดวงเวียนใหญ่

 

ห้างสรรพสินค้าที่ใกล้คอนโดวงเวียนใหญ่ มีหลากหลายสถานที่ให้เลือกช้อปปิ้งตามไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น The Mall ท่าพระ ศูนย์การค้าครบวงจร ที่ห่างไปแค่เพียง 2 กิโลเมตร หรือ ICONSIAM ห้างสรรพสินค้าระดับ World Class ที่ห่างไปเพียง 2.7 กิโลเมตร หรือห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ที่ห่างไปแค่เพียง 4 กิโลเมตร เช่น  Sathorn Square, King Power Mahanakhon, Empire Tower เป็นต้น เรียกได้ว่าคอนโดแถววงเวียนใหญ่เป็นทำเลศักยภาพที่รายล้อมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ พร้อมสำหรับการใช้ชีวิต

 

สถานศึกษารอบคอนโดวงเวียนใหญ่ 

 

นอกจากจะมีศูนย์การค้าอย่างห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ แล้ว รอบ ๆ คอนโดวงเวียนใหญ่ยังมีสถานศึกษาชื่อดังที่อยู่ไม่ห่างไกลกันอีกด้วย อาทิ โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, โรงเรียนอัสสัมบางรัก เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบคอนโดวงเวียนใหญ่

 

ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่ทันตั้งตัว การมีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง ก็จะช่วยคลายความกังวลในส่วนนี้ได้ สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลจากคอนโดวงเวียนใหญ่ ห่างแค่เพียง 1-2 กิโลเมตร อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, โรงพยาบาลตากสิน เป็นต้น

 

คอนโดวงเวียนใหญ่ ราคา

 

คอนโดวงเวียนใหญ่ล่าสุดจากโครงการ SC Asset มีรายละเอียดราคาดังนี้

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

คอนโด

เรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่

3.59

 

ย่านวงเวียนใหญ่ ทำเลศักยภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

 

ย่านวงเวียนใหญ่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีการเกิดขึ้นของโครงการคอนโดและสถานที่ต่าง ๆ มากมายภายในเขตพื้นที่ รวมถึงบริเวณโดยรอบ และคาดว่าจะมีขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในอนาคต อีกทั้งยังมีการขยายตัวของโครงการรถไฟฟ้าอีกหลายสาย ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมีโครงการรถไฟฟ้าอีก 2 สายที่ตัดผ่านย่านวงเวียนใหญ่แห่งนี้ คือ สายสีม่วงใต้และสายสีแดงเข้ม ส่งผลให้พื้นที่ในย่านแห่งนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอีก

 

นอกจากนี้ย่านคอนโดวงเวียนใหญ่ในปัจจุบันยังตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพราะมีสถานที่สำคัญโอบล้อมอยู่รอบพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารสตรีทฟู้ดขึ้นชื่ออย่างถนนลาดหญ้า ตลาด โรงพยาบาล สถานศึกษา สำนักงานราชการต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นย่านที่รองรับการใช้ชีวิตทุกช่วงวัย

 

คอนโดวงเวียนใหญ่ แนะนำ 2566

 

เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่

 

เรฟเฟอเรนซ์ สาทร – วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn Wongwianyai) คอนโดมิเนียมสุดหรูแห่งใหม่ ในย่านวงเวียนใหญ่ที่อยู่ระหว่างรอการเปิดตัว ตัวโครงการเป็นคอนโด High Rise มาพร้อม Facilities อย่างครบครันให้กับลูกบ้าน มีทำเลติดกับรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ เพียงแค่ 130 เมตร 

 

โดยโครงการ Reference วงเวียนใหญ่นี้ เน้นดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดวงจันทร์ ผสมผสานระหว่างดีไซน์และไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้าง Inspriration ในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ และช่วยเติมพลังในทุก ๆ วัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคน Gen Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า