Slider
Slider

รวมโครงการบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา บ้านพร้อมอยู่ ทำเลศักยภาพ

พบกับย่านบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา มีทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ฉะเชิงเทรา ทาวน์โฮม ฉะเชิงเทรา และบ้านชั้นเดียว ฉะเชิงเทราที่ให้ไลฟ์สไตล์เหมือนอยู่ในเมือง เพิ่มเติมคือมีแหล่งท่องเที่ยวล้อมรอบมากมาย เดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถตู้ก็สะดวกทั้งคู่ นอกจากนี้เรายังมีย่านบ้านจัดสรร บางปะกงกับแปดริ้ว ในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวฉะเชิงเทรา

 

โครงการบ้านจัดสรร ฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในย่านที่ใกล้ชิดกับกรุงเทพฯ ทางฝั่งตะวันออกที่สามารถนั่งรถส่วนตัวไป-กลับเข้าเมืองได้สะดวก เพราะมีความสะดวกสบายตรงที่คุณสามารถขับรถจากถนนบางนา-ตราด หรือใช้ทางด่วนทางด้านบนด้วย ถนนทางพิเศษบูรพาวิถี ก็มาถึงฉะเชิงดทราได้ง่าย ๆ 

 

บ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา มีข้อดีอย่างไร

 

บ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา ถือเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันมีนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เข้ามาพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งใกล้กับกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งทางราง สนามบินและทางด่วน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งเหตุผลทั้งหมดนี้เองทำให้บ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา บ้านเดี่ยว บางปะกง และบ้านเดี่ยว แปดริ้ว กลายเป็นที่อยู่อาศัยในอนาคตที่รองรับการขยับขยายของคนเมืองได้เป็นอย่างดี

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยวฉะเชิงเทรา

 

รอบ ๆ แถวบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทราจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ อาทิ ทางด่วนบูรพาวิถี ทางด่วนมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ – ชลบุรี และบริการขนส่งสาธารณะจากเอกมัย, หมอชิต, ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มาจังหวัดชะเชิงเทราได้ในเที่ยวเดียว

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

สำหรับการเดินทางจาก บ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา เข้าตัวเมืองกรุงเทพฯ นั้นสามารถใช้ทางด่วนบูรพาวิถี กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา หรือทางด่วนมอเตอร์เวย์-ชลบุรี ในการเดินทางได้เช่นเดียวกัน หากต้องการเดินทางจากกรุงเทพฯ กลับมายังบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา ก็สามารถใช้ทางด่วนทั้ง 2 เส้นนี้ในการเดินทางได้เช่นกัน

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

 

นอกจากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว บ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรายังสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพฯ ได้อีกด้วย โดยใช้บริการรถตู้ หากต้องเข้าตัวเมืองกรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถได้ที่ขนส่งฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถลงรถได้ที่ขนส่งทั้ง 4 แห่ง คือ ขนส่งเอกมัย, หมอชิต 2, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, หมอชิต และหากต้องการเดินทางกลับมาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่ สถานีขนส่งเอกมัยและสถานีขนส่งหมอชิต 2 เพื่อเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงทำให้มีการวางแผนโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – ระยอง รวมไปถึงมีแพลนจะขยายโครงการรถไฟสายสีแดงที่เชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิและอู่ตะเภา ไปให้ถึงฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้คน รวมถึงรองรับการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยวฉะเชิงเทรา

 

แถวย่านบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงได้รับอิทธิพลความเจริญทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ สถานศึกษา และสถานรักษา 

 

ห้างสรรพสินค้า รอบโครงการบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา

 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่พิเศษในเรื่องของเศรษฐกิจ จึงทำให้รอบบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายที่พร้อมรองรับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง โรบินสัน ฉะเชิงเทรา, เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา, อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

สถานศึกษา รอบโครงการบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา 

 

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งคือสถานที่ตั้งของโรงเรียน บริเวณรอบบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาชั้นนำทั้งภาครัฐ เอกชน และวิทยาลัยไว้รองรับสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในวัยเรียนหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบโครงการบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา

 

หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุก็ไร้กังวล เพราะรอบบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรามีโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งที่คอยให้การรักษา เช่น โรงพยาบาลพุทธโสธร, โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยวฉะเชิงเทรา ราคา

 

แนะนำราคาบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทราให้ซื้อ ของ SC Asset ดังนี้

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

เพฟ มอเตอร์เวย์ – ฉะเชิงเทรา

2.59

บ้านเดี่ยว

เพฟ บ้านโพธิ์ – ฉะเชิงเทรา

4.49

 

ฉะเชิงเทรา ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

ทำเลโซนบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทราเป็นย่านน่าอยู่สำหรับการอยู่อาศัย เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบไลฟ์สไตล์ชอบอยู่ไกลจากตัวเมือง และอยากท่องเที่ยวไปในตัว เพราะฉะเชิงเทราขึ้นชื่อมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วัด อุทยาน คาเฟ่ ตลาดนัด ให้คุณเพลิดเพลินผ่อนคลายได้ชิลล์ ๆ

 

บ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา แนะนำ

 

SC Asset ขอแนะนำ 2 โครงการบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา ติดถนนใหญ่อย่างวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ – ชลบุรี และทางด่วนบูรพาวิถี 

 

เพฟ มอเตอร์เวย์ – ฉะเชิงเทรา

 

โครงการบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา เพฟ มอเตอร์เวย์ – ฉะเชิงเทรา เป็นบ้านเดี่ยวหรูสไตล์โมเดิร์นรูปแบบใหม่ที่ให้บรรยากาศของการพักผ่อนอันร่มรื่นด้วยสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ CLUBHOUSE ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งฟิตเนส, สระว่ายน้ำ และ CO-WORKING SPACE พร้อมให้คุณได้ใช้เวลาอันมีค่ากับครอบครัวอย่างคุ้มค่า บนทำเลศักยภาพ เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่และครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 2.59 ล้าน

 

เพฟ บ้านโพธิ์ – ฉะเชิงเทรา

 

โครงการบ้านเดี่ยว ฉะเชิงเทรา เพฟ บ้านโพธิ์ – ฉะเชิงเทรา เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นพร้อมอยู่ ที่ผ่านกระบวนการ ‘คิด’ ให้พื้นที่ทุกตารางเมตร สามารถตอบโจทย์การใช้งานของทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัว อีกทั้งตัวบ้านยัง FULL FACILITY และมี DOUBLE LIVING ที่แบ่งสัดส่วนให้คุณสามารถพักผ่อนได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่รองรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 4.49 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า