Slider
Slider

รวมโครงการ บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ 2566 ทำเลศักยภาพ

ย่านแจ้งวัฒนะเป็นหนึ่งในพื้นที่ขนาดใหญ่ของกรุงเทพที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความเจริญโอบล้อมอยู่ทุกพื้นที่ ทั้งห้างสรรพสินค้า สนามบิน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างสวนสาธารณะ ย่านแจ้งวัฒนะยังโดดเด่นในด้านการเดินทางหรือการคมนาคมอีกด้วย


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ 

โครงการบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะนับได้ว่าเป็นทำเลศักยภาพอีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเงียบสงบ แต่ก็มีความสะดวกครบครันครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ เนื่องจากบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์ราชการฯ ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ และสนามบิน อีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวเมืองได้อย่างรวดเร็ว

 

นอกจากนี้โครงการบ้านแจ้งวัฒนะยังมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทันสมัย พร้อมทั้งมีส่วนกลางรองรับทุกกิจกรรมของคนในครอบครัว ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย บ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัวสูง มีพื้นที่อิสระสำหรับการพักผ่อน แต่ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งบันเทิงใจได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

 

บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ มีข้อดีอย่างไร ?

บ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะเป็นทำเลศักยภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรแต่ก็ยังมีความเงียบสงบ ไม่ว่าจะเป็นชิม ช็อป เที่ยวและพักผ่อน รวมไปถึงบ้านจัดสรรแจ้งวัฒนะมีจุดเด่นในเรื่องของการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักอื่น ๆ ได้หลายเส้นทาง 

 

ข้อดีของบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะนอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของทำเลแล้ว บ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะยังโดดเด่นในเรื่องการออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์นอีกด้วย แต่ละโครงการมีพื้นที่กว้างขวาง กลมกลืนไปกับธรรมชาติเน้นประโยชน์การใช้สอยอย่างเต็มที่ ช่วยเติมเต็มความสุขจากการเหนื่อยล้า เหมาะสำหรับครอบครัวทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน หรือวัยผู้สูงอายุ ก็ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของผู้คน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้บ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะกลายเป็นทำเลที่ดีที่สุดในจังหวัดนนทบุรี

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

ทำเลบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะมีความโดดเด่นในเรื่องการเดินทางเป็นอย่างมาก เพราะถนนแจ้งวัฒนะสามารถมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสายหลัก หรือเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับถนนหลักหลายสาย ทั้งถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ นอกจากเส้นทางหลักแล้วถนนแจ้งวัฒนะยังติดกับทางด่วนศรีรัชอีกด้วย

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

หากต้องการเดินทางโดยรถสาธารณะจากโครงการบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ ก็มีรถประจำทางสายสำคัญที่คอยให้บริการตลอดแนวเส้นหลัก สะดวกสบายไม่แพ้กัน ได้แก่สาย 52, 66, 105, 166, 356 เป็นต้นฃ

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ เนื่องจากทำเลบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งผ่าน เพิ่มความสะดวกในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งรีบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หมู่บ้านแถวแจ้งวัฒนะยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (ใกล้แยกแคราย) เชื่อมต่อกับสายสีแดง สถานีหลักสี่ (ถนนวิภาวดีรังสิต) เชื่อมต่อกับสายสีเขียว สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (วงเวียนหลักสี่) และเชื่อมต่อกับสายสีส้ม สถานีมีนบุรี (ใกล้แยกรามคำแหง-ร่มเกล้า) อีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ

ทำเลย่านบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะเป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครบครันด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจในย่านนี้มากขึ้น จึงรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าและ Mega Project มากมาย อาทิ เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ, โฮมโปร แจ้งวัฒนะ, บิ๊กซีเอ็กซ์ตรา แจ้งวัฒนะ, เดอะ วอล์ค ราชพฤกษ์ ฯลฯ เป็นต้น

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ

ไม่เพียงแต่แหล่งชอปปิ้ง หรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ย่านบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะยังมีสถานศึกษาชื่อดังมากมายที่รายล้อมอยู่ในทำเลหมู่บ้านแจ้งวัฒนะ ทั้งสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน อาทิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์, โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี, โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มวางแผนครอบครัวในอนาคต

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ

สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านจะทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจ หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ โครงการบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะนั้นมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ ๆ หลากหลายแห่ง ที่พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ โรงพยาบาลปากเกร็ด, โรงพยาบาล ปากเกร็ด 2, โรงพยาบาล วิภาราม ปากเกร็ด, โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ ราคา

ราคาโครงการบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะของ SC Asset มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2

14.9

บ้านเดี่ยว

เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ

6.99

 

แจ้งวัฒนะ ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ในปัจจุบันย่านแจ้งวัฒนะเป็นย่านยอดฮิตแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ-นนทบุรี เนื่องจากมีสถานที่สำคัญหลายแห่งครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ ทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมด้วยชุมชนขนาดใหญ่ เป็นต้น จึงทำให้ย่านแจ้งวัฒนะมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 

อีกทั้งในอนาคตอันใกล้โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทำเลย่านแจ้งวัฒนะแห่งนี้ ซึ่งถ้าหากโครงการรถไฟฟ้าเปิดการใช้งานแล้ว ความเจริญต่าง ๆ ก็จะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน โครงการบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะจึงเป็นหนึ่งในโครงการที่หลายครอบครัวมีเป้าหมายในการลงทุนที่อยู่อาศัย

 

โครงการบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ แนะนำ

 

เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ

เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ (Venue Flow Chaengwattana) เป็นโครงการบ้านแจ้งวัฒนะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการผสานธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมอย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งธรรมชาติ” ที่ทำให้คุณผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security System ตลอด 24 ชั่วโมง บนทำเลศักยภาพแจ้งวัฒนะ โครงการบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ เวนิว โฟลว์ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 6.99-10 ล้านบาท

 

บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์

โครงการบ้านเดี่ยวสุดหรู บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยจำนวนบ้านเดี่ยวในโครงการเพียง 82 ครอบครัวเท่านั้น พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้คุณได้ใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ และยังตั้งอยู่พื้นที่ทำเลทอง ติดถนนหอการค้าไทย ไปสู่ถนนแจ้งวัฒนะได้ง่าย ๆ  เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 9.99 ล้านบาทเท่านั้น

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ แจ้งวัฒนะ

โครงการบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะ บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ แจ้งวัฒนะ เป็นโครงการบ้านหรูแห่งใหม่สไตล์ Modern Romantic ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความทันสมัย ธรรมชาติ และการพักผ่อนที่แสนจะลงตัวไปในคราวเดียวกัน เพราะไม่เพียงแค่มีสวนสวย ๆ อยู่รอบโครงการเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้วันหยุดของคุณได้รับการชาร์จพลังอย่างเต็มที่ 

 

นอกจากนี้ยังได้นำสายไฟฟ้าลงดินทั้งโครงการเพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ดีที่สุดให้แก่คุณ อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในตัวบ้านและรอบโครงการ ให้คุณสามารถพักผ่อนกับครอบครัวได้อย่างไร้กังวล และพิเศษสุด ๆ ด้วยการรองรับ EV Charger ในบ้านทุกหลัง โดยบ้านเดี่ยวแจ้งวัฒนะโครงการนี้ราคาจะเริ่มต้นที่ 19-55 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า