Slider
Slider

รวมโครงการ บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ 2566 ทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ มีข้อดีอย่างไร

“บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ” คือทำเลศักยภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นชม ชอป เที่ยวและใช้ชีวิต รวมไปถึงมีจุดเด่นในเรื่องของการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักอื่นๆ ได้อีกหลายเส้นทาง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้ทำเลแจ้งวัฒนะ กลายเป็นทำเลที่ดีที่สุดในจังหวัดนนทบุรี

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ

การเดินทางด้วยรถยนต์

หากพูดถึงเรื่องการเดินทางในทำเล บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ อาจเป็นเส้นที่หลายคนคิดถึงเรื่องรถติดเป็นอันดับต้นๆ แต่จริงๆ แล้วถนนแจ้งวัฒนะสามารถมุ่งหน้าสู่ถนนสายหลักหรือเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเชื่อมต่อกับถนนหลักหลายสาย ทั้งถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนงามวงศ์วาน, ถนนรัตนาธิเบศร์, ถนนชัยพฤกษ์, ถนนราชพฤกษ์ นอกจากเส้นทางหลักแล้ว ถนนแจ้งวัฒนะยังติดกับทางด่วนศรีรัชอีกด้วย 

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะในทำเลบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะนั้น สามารถใช้รถประจำทางเพื่อเดินทางได้อย่างสะดวกไม่แพ้กัน ได้แก่ สาย 52, 66, 105, 166, 356 เป็นต้น 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ เนื่องจากทำเล บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูวิ่งผ่าน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งรีบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (ใกล้แยกแคราย) เชื่อมต่อกับสายสีแดง สถานีหลักสี่ (ถนนวิภาวดีรังสิต) เชื่อมต่อกับสายสีเขียว สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (วงเวียนหลักสี่) และเชื่อมต่อกับสายสีส้ม สถานีมีนบุรี (ใกล้แยกรามคำแหง-ร่มเกล้า) อีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ

อย่างที่บอกไปว่า บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ เป็นทำเลศักยภาพที่ครบครันไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ที่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิต จึงรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าและ Mega Project มากมาย อาทิ เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ, โฮมโปร แจ้งวัฒนะ, บิ๊กซีเอ็กซ์ตรา แจ้งวัฒนะ ฯลฯ เป็นต้น

 

สถานศึกษา  ย่านบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ

ไม่เพียงมีแหล่งไลฟ์สไตล์ที่พร้อมใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังมีสถานศึกษาชื่อดังมากมายที่รายล้อมอยู่ในทำเล บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ แห่งนี้อีกด้วย อาทิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์, โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี, โรงเรียนวัดสพานสูง, โรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า เป็นต้น

 

โรงพยาบาล  ย่านบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ

ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ความกังวลในเรื่องนี้จะหมดไปเพราะมีโรงพยาบาลชั้นนำมากมายที่คอยให้บริการในทำเลบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะนี้ อาทิ โรงพยาบาลปากเกร็ด, โรงพยาบาล ปากเกร็ด 2, โรงพยาบาล วิภาราม ปากเกร็ด เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ แนะนำ

บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2

เป็นโครงการบ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ บ้านหรู New Series สไตล์ Luxury Nordic ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองท่องเที่ยวในยุโรป ผสานดีไซน์ที่เปิดรับธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมนอร์ดิก ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสุดหรู เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 8.49 ล้านบาท

เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ

บ้านเดี่ยว แจ้งวัฒนะ คุณภาพ 2 ชั้น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสานธรรมชาติและสถาปัตยกรรมอย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งธรรมชาติ” เพื่อให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ บนทำเลศักยภาพแจ้งวัฒนะ เหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้นที่ 5.89 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า