Slider
Slider

รวมบ้านเดี่ยว อ่อนนุช 2565 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว อ่อนนุช มีข้อดีอย่างไร

ทำเลอ่อนนุช เป็นทำเลศักยภาพที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เพราะนอกจากจะมีแหล่งไลฟ์สไตล์และชอปปิงแล้ว การคมนาคมก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายเลยทีเดียว เนื่องจากมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งผ่านและยังใกล้กับทางด่วนอีกด้วย นอกจากนี้ถนนอ่อนนุชยังเชื่อมต่อกับถนนอีกหลายสาย ทำให้การเดินทางทั้งเข้าและออกตัวเมืองสะดวกสบายมากขึ้น 

จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมบ้านเดี่ยว อ่อนนุช ถึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว อ่อนนุช

การเดินทางด้วยรถยนต์

การเดินทางในทำเลอ่อนนุชเรียกได้ว่าสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับถนนสุขมวิท ถนนศรีนครินทร์ที่เป็นถนนสายหลักในการวิ่งเข้า-ออก ตัวเมือง เช่นเดียวกับถนนศรีนครินทร์ ที่เชื่อมต่อกับถนนลาดพร้าว ถนนเสรีไทย ทำให้ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทำเลไหนก็สะดวกสบายและรวดเร็วทั้งนั้น นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับถนนเส้นพระโขนง ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนพัฒนาการ รวมไปถึงทางด่วนรามอินทราอาจณรงค์อีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะนั้นก็สะดวกเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีรถประจำทางคอยให้บริการตลอดเส้นทาง อาทิ สาย 2, 23, 38, 45, 98, 116, 508, 519 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

อีกหนึ่งจุดแข็งของทำเล อ่อนนุช ก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สถานีอ่อนนุช ทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น สำหรับคนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาเร่งรีบ ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาอีก 1 สาย คือรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เส้นทางลาดพร้าว – พัฒนาการ – สำโรง ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางศรีนครินทร์อีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว อ่อนนุช

ห้างสรรพสินค้า

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า อ่อนนุช เป็นทำเลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งไลฟ์สไตล์และแฮงก์เอาต์ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ อาทิ Big C, โลตัส อ่อนนุช, Habito Mall, Century The Movie Plaza, The Phyll และ People Park เป็นต้น

 

สถานศึกษา

หากในครอบครัวมีสมาชิกวัยเรียน ทำเลอ่อนนุชก็ตอบโจทย์ เพราะรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาชั้นนำมากมาย อาทิ โรงเรียนนานาชาติ ชาร์เตอร์, วิทยาลัย นานาชาติ ราฟเฟิลส์, โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน, โรงเรียนนานาชาติ เวลส์, โรงเรียนพระโขนง วิทยาลัย เป็นต้น

 

โรงพยาบาล

หากเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ไร้กังวล เพราะทำเลบ้านเดี่ยว อ่อนนุช มีโรงพยาบาลชั้นนำที่คอยให้บริการ อาทิ โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว อ่อนนุช แนะนำ

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา – อ่อนนุช

โครงการบ้านเดี่ยว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา – อ่อนนุช เป็นโครงการบ้านเดี่ยว คฤหาสน์หรูดีไซน์ใหม่ ที่ถูกออกแบบภายใต้แรงบันดาลใจของสถาปัตยกรรมจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในโครงการ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนและความปลอดภัยขั้นสูง ในราคาเริ่มต้น 25 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า