Slider
Slider

บ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า 2566 พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ

หนึ่งในโซนฝั่งธนที่ทุกคนต่างเริ่มนิยมให้ความสนใจมากคือ ย่านหมู่บ้านแถวปิ่นเกล้า ด้วยเพราะโซนนี้จัดเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับเส้นทางเข้า-ออกในเมืองกับต่างจังหวัดได้หลายเส้นทาง และจะมีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินขยายเส้นไปยังสถานีท่าพระที่อยู่ใกล้ย่านปิ่นเกล้า


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า 

โครงการบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า จัดเป็นหนึ่งโซนตะวันตกที่ติดกับถนนชั้นในของกทม. ทำให้การเดินทางด้วยรถส่วนตัว สามารถเข้าเมือง อาทิถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ และออกนอกกรุงเทพฯ อย่าง นอกจากนี้ยังมีทางด่วนพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกได้ไม่ยาก ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นโซนชานเมืองที่มีศักยภาพ มีการวางโครงสร้างแผนผังเมืองเป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจน โดยแบ่งตั้งแต่คอมูนิตี้มอลล์ พื้นที่อาศัย แหล่งทำธุรกิจ รวมไปถึงพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระเบียบ

บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า มีข้อดีอย่างไร ?

“ปิ่นเกล้า” เป็นทำเลบ้านเดี่ยวแถวปิ่นเกล้าแถบฝั่งธนบุรีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปการครบครัน ทั้งห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงพยาบาลและสถานศึกษา อีกทั้งการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองด้วยถนนสายหลัก ที่เชื่อมต่อสู่ถนนสายต่างๆ รอบเมือง นอกจากนี้บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้ายังมีรถไฟฟ้าและทางด่วนที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในย่านปิ่นเกล้านี้ด้วย

การเดินทาง บ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

ในอนาคตไม่ไกล การเดินทางจากโครงการบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้าจะไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเขตนี้ติดฝั่งธนบุรีที่สามารถขับรถส่วนตัวไปถนนชั้นในของกทม. ได้สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีรถใต้ดินสายสีน้ำเงินขยายเส้นสถานีมาถึงยังท่าพระอีกด้วย อีกทั้งโซนพื้นที่อยู่อาศัยกับแหล่งช้อปปิ้ง ทำธุรกิจแบ่งได้เป็นสัดส่วน

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

อย่างที่รู้กันว่าทำเลบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า เป็นทำเลที่สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง เพราะมีถนนหลัก 3 สาย อย่างถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ นอกจากนี้ยังมีทางด่วนพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ที่ทำให้การเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ อย่าง สีลม-สาทร อีกด้วย

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

โครงการบ้านเดี่ยวแถวปิ่นเกล้าสามารถใช้รถสาธารณะด้วยรถเมล์สาย 30, 35, 40, 146, 170, 511, 556 เพื่อเดินทางได้ นอกจากนี้ยังมีรถไฟและเรือ ที่คอยให้บริการในย่านปิ่นเกล้าอีกด้วย

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

สำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัว ทางแถวบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้าจะมีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าที่มีให้บริการ 2 สาย ทั้งสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) , สายสีส้ม (ตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี) โดยช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2566 นอกจากนี้ยังมี รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ที่คอยอำนวยความสะดวกในทำเลปิ่นเกล้าอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

ทำเลบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า เป็นเขตพื้นที่ที่แบ่งโซนสำหรับอยู่อาศัยเป็นสัดเป็นส่วน โดยพื้นที่อยู่อาศัยจะจัดอยู่บนถนนบรมราชชนนี แยกบรมราชชนนี เมื่อเข้าสู่ถนนแยกปิ่นเกล้า จะเป็นย่านช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ทอดยาวจนไปถึงถนนสนามหลวง และในอนาคตไม่ไกลจะมีรถไฟรถใต้ดินสีน้ำเงิน MRT (บางซื่อ-ท่าพระปิ่นเกล้า) จะมาต่อขยายให้การเดินทางสะดวกแล้วง่ายมากขึ้น

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

อย่างที่รู้กันว่าย่านบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้าเป็นทำเลที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์มากมายเกิดขึ้น อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า , เดอะ เซ้นส์ปิ่นเกล้า, เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ และแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ที่คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับคนในทำเลปิ่นเกล้านี้

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

หากในครอบครัวมีสมาชิกในวัยเรียน ทำเลบ้านจัดสรรปิ่นเกล้ามีสิ่งแวดล้อมไปด้วยสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) , มหาวิทยาศิลปากร , มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

ตอกย้ำโครงการบ้านแถวปิ่นเกล้ามีความเป็นทำเลศักยภาพ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ที่ไม่ใช่เพียงห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษาชื่อดังเท่านั้น แต่ยังมีโรงพยาบาลชั้นนำที่คอยรองรับยามเจ็บป่วย อาทิ โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลธนบุรี , โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก, โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก สาขาปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยันฮี เป็นต้น

บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า ราคา

โครงการทาวน์โฮม บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้าการภายในเครือข่าย SC asset จะมีทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ เพฟ ปิ่นเกล้า-ศาลายา (PAVE Pinklao-Salaya) , วี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า (V COMPOUND RATCHAPHRUEK-PINKLAO) , บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม Bangkok Boulevard (Pinklao-Petchkasem) และบางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2 (Bangkok Boulevard Sathorn-Pinklao 2) ในราคาเริ่มต้น 3.39 – 9 ล้านบาท

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

เพฟ ปิ่นเกล้า-ศาลายา

4.59

ทาวน์โฮม

วี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า

3.39

บ้านเดี่ยวหรู

บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

8.99

บ้านเดี่ยวหรู

บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2

9

ปิ่นเกล้า ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ทำเลย่านบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้าเดิมทีมีต้นทุนการวางโครงสร้างที่เป็นแบ่งเป็นโซนชัดเจน ทำให้การพัฒนาทำเลแหล่งคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ อาคารพาณิชย์ โครงการบ้านต่างๆ ในอนาคตจะถูกสร้างตามสัดส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งจะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมย่านนี้มีความน่าอยู่มากขึ้น

โครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า แนะนำ

แนะนำโครงการทาวน์โฮม บ้านหรู บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า

บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2

บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2 โครงการบ้านหรูปิ่นเกล้า 2 ชั้นซีรีส์ใหม่ ที่ผสมผสานความเป็นสไตล์ Modern และ Luxury Nordic ได้อย่างลงตัว ท่ามกลางบรรยากาศ “The Nordic by The River” พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยอย่างลงตัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9 ล้าน

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า

โครงการบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า โครงการบ้านสุดหรูซีรีส์ใหม่ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับคฤหาสน์แสนหรูหราสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก LINDERHOLF PALACE AND PARK และศิลปะชิ้นเอกอย่าง ROCOCO

นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คุณได้พักผ่อนหรือชวนครอบครัวมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมด้วยระบบ Smart Gate ที่จะควบคุมการเข้าออกด้วยเลขทะเบียนรถ โดยบ้านเดี่ยวปิ่นเกล้าโครงการนี้ราคาจะเริ่มต้นที่ 30-60 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า