Slider
Slider

บ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า 2566 พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า มีข้อดีอย่างไร ?

“ปิ่นเกล้า” เป็นทำเลบ้านเดี่ยวแถบฝั่งธนที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปการครบครัน ทั้งห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงพยาบาลและสถานศึกษา อีกทั้งการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองด้วยถนนสายหลัก ที่เชื่อมต่อสู่ถนนสายต่างๆ รอบเมือง นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าและทางด่วนที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในย่านปิ่นเกล้านี้ด้วย 

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยวปิ่นเกล้า

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

อย่างที่รู้กันว่าทำเลปิ่นเกล้า เป็นทำเลที่สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง เพราะมีถนนหลัก 3 สาย อย่างถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนจรัญสนิทวงศ์ นอกจากนี้ยังมีทางด่วนพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ที่ทำให้การเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ อย่าง สีลม-สาทร อีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

สามารถใช้รถสาธารณะด้วยรถเมล์สาย 30, 35, 40, 146, 170, 511, 556 เพื่อเดินทางได้ นอกจากนี้ยังมีรถไฟและเรือ ที่คอยให้บริการในย่านปิ่นเกล้าอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 

สำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าที่มีให้บริการ 2 สาย ทั้งสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี โดยช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2566 นอกจากนี้ยังมี รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ที่คอยอำนวยความสะดวกในทำเลปิ่นเกล้าอีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

อย่างที่รู้กันว่าย่านปิ่นเกล้าเป็นทำเลที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์มากมายเกิดขึ้น อาทิ เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า, เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า, เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ และแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ที่คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับคนในทำเลปิ่นเกล้านี้

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

หากในครอบครัวมีสมาชิกในวัยเรียน ทำเลปิ่นเกล้าก็แวดล้อมไปด้วยสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์), มหาวิทยาศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า

ตอกย้ำความเป็นทำเลศักยภาพ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ที่ไม่ใช่เพียงห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษาชื่อดังเท่านั้น แต่ยังมีโรงพยาบาลชั้นนำที่คอยรองรับยามเจ็บป่วยอย่าง โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก, โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก สาขาปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยันฮี เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว ปิ่นเกล้า แนะนำ

เพฟ ปิ่นเกล้า-ศาลายา

โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์ Modern Iconic ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “กว้างกว่า…ความสุขโตได้มากขึ้น” ที่ตั้งใจทำให้ทุกพื้นที่ภายในบ้านมีฟังก์ชันตอบรับทุกการใช้ชีวิต แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นจากสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 4.59 ล้าน

 

วี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า

โครงการทาวน์โฮมและบ้านเแฝด 2 ชั้น สไตล์ Modern ที่พร้อมเติมเต็มวิถีชีวิตคนเมืองด้วยสีเขียวของธรรมชาติ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว ภายใต้แนวคิด Organic Living ให้เติบโตไปพร้อมกันบนสังคมคุณภาพ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ในราคาเริ่มต้น 3.39 ล้าน

 

บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

โครงการบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น สไตล์ Modern Art Deco ที่โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขพร้อมหน้ากันทุกวัน บนทำเลศักยภาพ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 8.99 ล้าน

 

บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2

โครงการบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้นซีรีส์ใหม่ ที่ผสมผสานความเป็นสไตล์ Modern และ Luxury Nordic ได้อย่างลงตัว ท่ามกลางบรรยากาศ “The Nordic by The River” พร้องฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยอย่างลงตัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า