Slider
Slider

บ้านเดี่ยว รามอินทรา พร้อมอยู่ 2565 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยวราม อินทรา มีข้อดีอย่างไร ?

ถนนรามอินทราเป็นถนนสายสำคัญในกรุงเทพฯ เป็นย่านที่พักอาศัยแนวราบ และเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านเดี่ยวรามอินทรามากมาย อีกทั้งยังเป็นย่านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งร้านค้า ศูนย์การค้า เหมาะสำหรับการเลือกเป็นที่อยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของการคมนาคมอีกด้วย เนื่องจากเชื่อมต่อทั้งถนนสายหลักและสายรองที่สำคัญต่อการเข้าสู่ตัวเมือง

การเดินทาง บ้านเดี่ยว รามอินทรา

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางเข้าตัวเมืองสามารถใช้ได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทย ถนนรามคำแหง ฯลฯ รวมไปถึงทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกที่สามารถตัดเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิได้

เดินทางโดยรถสาธารณะ ย่านรามอินทรา

ถนนรามอินทรามีป้ายรถประจำทางคอยให้บริการตลอดแนวเส้นถนน โดยรถสาธารณะสายสำคัญ ได้แก่ สาย 22, 26, 36, 60, 71, 96 และ 115 ที่คอยหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารตลอดทั้งวัน

เดินทางโดยรถไฟฟ้า ย่านรามอินทรา

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ที่ใกล้แล้วเสร็จในปี 2565 จะทำให้การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูยังเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ที่ใช้เดินทางไปยังหมอชิต สะพานใหม่ คูคตได้อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา

รอบโครงการบ้านเดี่ยวรามอินทราและตลอดแนวเส้นถนนรามอินทรา เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่าง บิ๊กซี, ฟู้ดแลนด์ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง เซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา, แฟชั่นไอส์แลนด์, เดอะ พรอเมอนาด คอมมูนิตี้มอลล์อย่างอิสพาร์ค เดอะแจ๊ส รามอินทรา และอมอรินี่ บูทีค เป็นต้น

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา

สำหรับสถานศึกษามีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติ อาทิ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนสุขฤทัย,โรงเรียน KIS International School, โรงเรียน Shrewsbury International School Bangkok City Campus และโรงเรียน Niva American International School เป็นต้น

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา

เนื่องจากย่านรามอินทรา เป็นย่านทำเลทองสำหรับที่อยู่อาศัย จึงทำให้มีโรงพยาบาลชั้นนำอยู่มากมาย ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน อาทิ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี, โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา, โรงพยาบาลอินทรารัตน์, โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นต้น

โครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา แนะนำ

บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย 2

โครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา บ้านหรู 2 ชั้น สไตล์ Luxury Nordic ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมจากคริสตัลพาเลซ พร้อมให้คุณดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่สวยงาม ภายใต้สังคมส่วนตัวเหนือระดับ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 12.9 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า