Slider
Slider

แนะนำโครงการ บ้านเดี่ยว รามอินทรา 2566 บนทำเลศักยภาพ

ย่านบ้านเดี่ยวรามอินทรา จัดเป็นพื้นที่ไม่ไกลตัวเมือง แต่เป็นทำเลที่มีความเจริญทางด้านคอมมูนิตี้มอลล์รวมไปถึงโครงการบ้านจัดสรรสูง ด้วยโซนนี้จัดเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับเส้นทางเข้า-ออกในเมืองกับต่างจังหวัดได้หลายเส้นทาง พร้อมยังมีรถไฟฟ้าแถวบ้านเดี่ยวเลียบด่วนรามอินทราโดยตรงที่จะเปิดให้บริการภายในปีนี้อีกด้วย 

ทาง SC Asset ขอแนะนำโครงการบ้านเดี่ยวรามอินทราภายใต้เครือข่ายเรา จะเหมาะกับคนไลฟ์สไตล์แบบไหน อยากรู้รายละเอียดการขายบ้านย่านรามอินทราของเรา สามารถรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไป


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวรามอินทรา 

โครงการบ้านเดี่ยวรามอินทรา เป็นเขตถนนยาวที่แยกออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองจะเป็นย่านห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ และโครงการบ้านจัดสรรระดับหรูบนถนนเส้นทางหลัก และช่วงปลายจะเป็นคอมมูนิตี้สำหรับอยู่อาศัยระดับชุมชนที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นเขตคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ได้อีก ด้วยพื้นที่ได้เปรียบเป็นที่ราบเรียบการปลูกสิ่งก่อสร้างจึงมีกำลังสูง และยังมีขนส่งสาธารณะรถไฟรางเดียวสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) บนถนนรามอินทราโดยตรง พร้อมสามารถเดินทางต่อไปสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) เข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวกสบาย

บ้านเดี่ยวรามอินทรา มีข้อดีอย่างไร ?

ถนนรามอินทราเป็นถนนสายสำคัญในกรุงเทพฯ เป็นย่านที่พักอาศัยแนวราบ และเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านรามอินทรามากมาย นอกจากนี้บ้านย่านรามอินทราเป็นเขตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งร้านค้า ศูนย์การค้า เหมาะสำหรับการเลือกเป็นที่อยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยังโดดเด่นในเรื่องของการคมนาคมอีกด้วย เนื่องจากเชื่อมต่อทั้งถนนสายหลักและสายรองที่สำคัญต่อการเข้าสู่ตัวเมือง

การเดินทางบ้านเดี่ยวรามอินทรา

การเดินทางบ้านเดี่ยวรามอินทราจะมีจุดเด่นทางด้านการเดินทางด้วยรถส่วนตัวสูง เนื่องจากถนนเส้นนี้ตัดเข้าสู่เส้นทางอื่นๆ ได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากถนนรามอินทราไปเส้นถนนชั้นในกทม. ด้วยการผ่านถนนพหลโยธิน หรือใช้ผ่านทางพิเศษฉลองรัชบริเวณหรือแยกวัชรพลสู่เขตสายไหม และตอนปลายถนนรามอินทราสามารถเดินทางไปยังแยกรามคำแหง-ร่มเกล้า เข้าสู่เขตตะวันออกของกทม.

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางจากบ้านจัดสรรรามอินทรา สามารถเข้าตัวเมืองสามารถใช้ได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนพหลโยธิน  ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทย ถนนรามคำแหง ฯลฯ รวมไปถึงทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกที่สามารถตัดเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิได้

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

รอบๆ บ้านแถวรามอินทราบนถนนเส้นหลักจะมีป้ายรถประจำทางคอยให้บริการตลอดแนวเส้นถนน โดยรถสาธารณะสายสำคัญประจำหมู่บ้านแถวรามอินทรา ได้แก่ สาย 22, 26, 36, 60, 71, 96 และ 115 ที่คอยหมุนเวียนรับ-ส่งผู้โดยสารตลอดทั้งวัน

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

เขตบ้านเดี่ยวรามอินทราในอนาคต จะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีแคราย-มีนบุรี) ที่ใกล้แล้วเสร็จในปี 2565 จะทำให้การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูยังเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ที่ใช้เดินทางไปยังหมอชิต สะพานใหม่ คูคตได้อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา

เขตหมู่บ้านรามอินทรา เป็นเขตพื้นที่ที่เหมาะแก่การพักอยู่อาศัยได้อย่างมีศักยภาพ เนื่องจากพื้นที่ละแวกรอบๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้างสรรพสินค้าชั้นนำบนถนนรามอินทรา 3 ส่วน โดยถนนช่วงที่หนึ่งกับสอง จะเป็นพื้นที่พาณิชย์ บ้านเดี่ยวรามอินทราโครงการใหม่ๆ ห้างสรรพสินค้า  สถานรักษาพยาบาล และโรงเรียนที่มีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา

รอบโครงการบ้านเดี่ยวรามอินทราและตลอดแนวเส้นถนนรามอินทราทั้ง 3 ส่วน เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่าง บิ๊กซี, ฟู้ดแลนด์ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง เซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา, แฟชั่นไอส์แลนด์, เดอะ พรอเมอนาด คอมมูนิตี้มอลล์อย่างอิสพาร์ค เดอะแจ๊ส รามอินทรา และอมอรินี่ บูทีค เป็นต้น

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา

หมู่บ้านแถวรามอินทราที่มีความโดดเด่นด้านแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังมีพื้นที่ให้การศึกษาแก่กับบุตรหลาน มีตั้งแต่โรงเรียนระดับรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติ อาทิ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนสุขฤทัย,โรงเรียน KIS International School, โรงเรียน Shrewsbury International School Bangkok City Campus และโรงเรียน Niva American International School เป็นต้น

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา

เนื่องจากย่านบ้านเดี่ยวรามอินทรา เป็นย่านทำเลทองสำหรับที่อยู่อาศัย จึงทำให้มีโรงพยาบาลชั้นนำอยู่มากมาย ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน อาทิ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี, โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา, โรงพยาบาลอินทรารัตน์, โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นต้น

บ้านเดี่ยวรามอินทรา ราคา

โครงการบ้านเดี่ยวรามอินทราภายในเครือข่าย SC Asset จะมีทั้งหมด 1 โครงการ ได้แก่ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย 2 (Bangkok Boulevard Ramintra-Serithai 2) ในราคาเริ่มต้น 19  ล้านบาท

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย 2

12.9 – 20

รามอินทรา ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

บ้านเดี่ยวรามอินทรา เป็นย่านถนนเส้นยาวที่มีความเจริญต่อเนื่อง เพราะช่วงถนนตอนต้นกับตอนกลางของถนนได้รับอิทธิพลมาจากวงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่ ทำให้พื้นที่อย่างถนนพหลโยธิน ดอนเมือง บางเขน จนไปถึงรามอินทรามีความเอื้องฟูคอมมูนิตี้มอลล์ อาคารพาณิชย์ รวมไปถึงบ้านจัดสรรสูง แม้ตอนท้ายของถนนจะยังเป็นศูนย์กลางค้า พื้นที่อาศัยในระดับเล็กๆ แต่ในอนาคตไม่ไกลพื้นที่ช่วงปลายจะกลายเป็นพื้นที่เจริญเติบโตสูงไม่แพ้ถนนรามอินทราช่วงต้นแน่นอน

โครงการบ้านเดี่ยว รามอินทรา แนะนำ

SC Asset มาแนะนำขายบ้านเดี่ยวรามอินทรา

บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย 2

บางกอก บูเลอวาร์ด โครงการบ้านเดี่ยวรามอินทรา เป็นบ้านหรู 2 ชั้น สไตล์ Luxury Nordic ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมจากคริสตัลพาเลซ พร้อมให้คุณดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่สวยงาม ภายใต้สังคมส่วนตัวเหนือระดับ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 12.9 ล้าน

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เกษตรนวมินทร์

โครงการบ้านเดี่ยวย่านรามอินทรา แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เกษตรนวมินทร์ ในรูปแบบคฤหาสน์สุดหรู ได้รับแรงบันดาลใจจาก DUOMO DE FLORENCE มหาวิหารที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้คุณได้สัมผัสกับความหรูหราอย่างมีระดับ อีกทั้งยังมาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายอย่างครบครัน เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 40 ล้านบาทเท่านั้น

บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 109

บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 109 โครงการบ้านเดี่ยวสุดโรแมนติก มาพร้อมกับบรรยากาศแบบ AUTUMN IN PARIS ให้คุณสัมผัสกับเสน่ห์ที่อยากจะลืมเลือน มาพร้อมกับความนวัตกรรมใหม่ “LIVING SOLUTIONS” เป็นบ้านที่รู้ใจคุณ ให้คุณพบกับความสะดวกสบายยิ่งกว่า เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 10 ล้านบาทเท่านั้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า