Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ชานเมืองโซนสุขุมวิทเข้าออกสะดวกทุกที่

หนึ่งในโซนสุขุมวิทที่ทุกคนต่างเริ่มนิยมให้ความสนใจมากคือ ย่านหมู่บ้านแถวศรีนครินทร์ ด้วยเพราะโซนนี้จัดเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับเส้นทางเข้า-ออกในเมืองกับต่างจังหวัดได้หลายเส้นทาง และจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองระนาบตรงถนนศรีนครินทร์ยาวไปจนถึงถนนศรีลาซาลที่จะเปิดใช้บริการภายในครึ่งปีแรก

 ทาง SC Asset ขอแนะนำโครงการบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ภายใต้เครือข่ายเรา เพราะย่านนี้ตอบโจทย์ความเป็นอยู่แก่ทุกไลฟ์สไตล์ อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ของเรา สามารถรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมในเนื้อหาต่อไป 

 


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ 

โครงการบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ เป็นทำเลชานเมืองฝั่งตะวันออกจากกทม.ที่มีความใกล้ชิดกับตัวเมืองสูง ด้วยถนนเส้นหลักของถนนศรีนครินทร์สามารถเชื่อมต่อเข้าตัวเมืองได้หลากหลายเส้นทาง อาทิ ถนนสุขุมวิท , ถนนพระราม 9 , ถนนเฉลิมพระเกียรติ , ถนนบางนา-ตราดไปสมุทรปราการ และขึ้นทางด่วนต่อชลบุรีไปต่างจังหวัดได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในกลางปี 2566 จะเปิดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตัวใหม่ (ลาดพร้าว – สำโรง) ที่ลากยาวเชื่อมต่อถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียว , Airport Rail Link (สถานีมักกะสัน) และ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (สถานี ลาดพร้าว) อีกด้วย ยิ่งทำให้แถวเขตหมู่บ้านศรีนครินทร์มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทั่วถึง จึงทำให้ย่านนี้น่าอยู่ขึ้นไปอีก

บ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ มีข้อดีอย่างไร ?

บ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ เป็นทำเลชานเมืองที่มีที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภทให้เลือกสรรในราคาที่เอื้อมถึง นอกจากนี้ยังเป็นทำเลที่เป็นถนนสายหลักของพื้นที่ด้านตะวันออกอีกด้วย โดยตลอดเส้นทางของเส้นศรีนครินทร์จะมีทางด่วนอยู่ใกล้ๆ ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคนในย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์นี้ รวมไปถึงในอนาคตยังมีโครงการรถไฟฟ้า (สายสีเหลือง) เพิ่มเข้ามา จึงทำให้ทำเลบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ เป็นทำเลที่น่าสนใจและตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยย่านชานเมือง เพื่อลงหลักปักฐานหรือขยับขยายครอบครัว

การเดินทางบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

ใครซื้อโครงการบ้านเดี่ยวพัฒนาการ หรือ บ้านมือสองพัฒนาการไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลย เพราะพื้นที่เขตนี้ สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวเชื่อมต่อไปยังถนนอื่นๆ หรือเดินผ่านรถไฟฟ้า และรถขนส่งสาธารณะได้หลากหลายเส้นทาง โดยเราจะมาบอกรายละเอียดเส้นทางที่หมู่บ้านพัฒนาการตรงส่วนของพาร์ทนี้กัน

การเดินทางด้วยรถยนต์

สำหรับถนนเส้นหลักในทำเลบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ คือ ถนนสุขุมวิท ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนอื่นๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถนนศรีนครินทร์ ถนนแพรกษา ถนนสายลวด ถนนบางนา-ตราด ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9 ถนนรามคำแหง นอกจากนี้ยังมีทางด่วนศรีรัช ทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางด่วนกาญจนาภิเษก และทางด่วนบูรพาวิถี ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายมากขึ้น

การเดินทางโดยรถสาธารณะ

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ทำเลบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ยังมีรถสาธารณะคอยให้บริการตลอดเส้นทางอีกด้วย โดยมีสายสำคัญได้แก่ สาย 25, 142, 142 (ปอ.), 145 (ปอ.), 511 (ปอ.), 536 เป็นต้น

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ในปัจจุบันทำเลบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ สถานีศรีนครินทร์ ช่วยให้การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง สถานีสำโรง อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

โครงการบ้านเดี่ยวแถวศรีนครินทร์ เป็นเขตพื้นที่ตอบโจทย์แก่ผู้อยู่อาศัยได้ดื่มด่ำไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายสูง เนื่องจากพื้นที่ละแวกรอบๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างโรงเรียนที่มีตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้าชั้นนำบนถนนศรีนครินทร์ ตลาดนัดกลางคืน และสถานรักษาพยาบาล

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

บ้านเดี่ยวศรีนครินทร์นับเป็นทำเลที่ครบครันไปด้วยแหล่ง Lifestyle ที่มีความเจริญ เนื่องจากทำเลศรีนครินทร์นั้นรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย อาทิ Jas Urban Srinakarin, Seacon Square, Paradise Park อีกทั้งยังมีสถานที่ชอปปิง และแหล่งแฮงก์เอาต์สุดฮิตของวัยรุ่นอย่าง ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ อีกด้วย

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

นอกจากแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่ครบครันแล้ว ย่านบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ ยังมีสถานศึกษาชื่อดังของรัฐบาลและเอกชนรองรับมากมาย อาทิ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ , โรงเรียนอนุบาลนานาชาติต้าตี้, โรงเรียนนานาชาติ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา , โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นต้น

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

อย่างที่บอกว่าทำเลบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ เป็นทำเลศักยภาพ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลในทำเลศรีนครินทร์นี้ ที่คอยรองรับหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาลสินแพทย์ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) , โรงพยาบาลศิครินทร์ (ถนนศรีลาซาล) , โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (ถนนบางนา-ตราด) , โรงพยาบาลเปาโล (ถนนสมุทรปราการ) และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (ถนนบางพลี)เป็นต้น

บ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ ราคา

โครงการบ้านศรีนครินทร์ภายในเครือข่าย SC Asset จะมีทั้งหมด 1 โครงการ ได้แก่ บ้านเดี่ยวศรีนครินทร์บางกอก บูเลอวาร์ด (Bangkok Boulevard Srinakarin-Bangna) ในราคาเริ่มต้น 10 ล้านบาท

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด

10 – 16

ศรีนครินทร์ ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

บ้านจัดสรรศรีนครินทร์ จัดอยู่ในเขตชานเมืองโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ และถนนศรีนครินทร์เองเป็นถนนเส้นหลักที่มีโครงการบ้านแถวศรีนครินทร์ตั้งแต่ระดับน่าอยู่จนไปถึงเป็นบ้านหรู ด้วยสภาพแวดล้อมของเขตนี้ล้อมรอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ สถานศึกษาระดับปฐมวัย-มหาวิทยาลัย จนไปถึงสวนสาธารณะหลัง Community Mall อย่างสวนหลวงร.๙ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโซนนี้ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ใครที่เล็งซื้อบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ บอกเลยว่าให้รีบจับจองให้ไว โดยเร็วๆ นี้จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองระนาบแนวเดียวกับถนนศรีนครินทร์โดยตรง ยิ่งทำให้ราคาบ้านเดี่ยวบางนาศรีนครินทร์สูงมากขึ้นไปอีก

โครงการบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ แนะนำ

แนะนำโครงการบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์

บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ – บางนา 

บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ – บางนา เป็นโครงการบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ 2 ชั้น สไตล์ยุโรปที่ผสมผสานการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากสวนสไตล์สวิตเซอร์แลนด์  ด้วยท่ามกลางพื้นที่สีเขียวแบบ Lake Luzern ที่เขียวขจีให้ผู้อยู่อาศัยเหมือนได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติในทุกวัน บนพื้นที่ความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9 ล้านบาท

บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-ศรีนครินทร์

ตอบโจทย์การพักผ่อนที่แสนผ่อนคลายไปกับธรรมชาติรอบตัวได้ด้วยโครงการบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นโครงการบ้านหรูซีรีส์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก MILTON ABBAS VILLAGE ทำให้นอกจากจะดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังเงียบสงบและร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหรือหลีกหนีความวุ่นวายจากตัวเมืองเป็นอย่างมาก

รวมถึงมีพื้นที่ใช้สอยกว้างพอที่จะรองรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในบ้านได้อย่างสบาย ๆ อีกทั้งยังพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้คุณพักผ่อนในวันหยุดได้อย่างเต็มที่ โดยบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์โครงการนี้ราคาจะเริ่มต้นที่ 10-18 ล้านบาท

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท – ศรีนครินทร์

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ โครงการบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับคฤหาสน์หรูสไตล์ Modern Classic ที่มีความเป็นส่วนตัวแบบสุด ๆ ด้วยจำนวนบ้านในโครงการเพียง 17 ยูนิตเท่านั้น รวมถึงสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและดูโล่งสบายตาด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน อีกทั้งยังพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม เพื่อให้คุณสามารถพักผ่อนในทุกวันได้อย่างสบายใจที่สุด

แถมยังพิเศษสุด ๆ ด้วยการรองรับ EV Charger ของบ้านทุกหลังในโครงการ นอกจากนี้ยังอยู่ติดกับถนนศรีนครินทร์ และใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มอีกด้วย เรียกได้ว่าตอบโจทย์การเดินทางที่ทั้งสะดวกและง่ายดายในทุกเส้นทางเลยทีเดียว โดยบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์โครงการนี้ราคาจะเริ่มต้นที่ 35-85 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า