Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ มีข้อดีอย่างไร

ทำเลบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ เป็นทำเลชานเมืองที่มีที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภทให้เลือกสรรในราคาที่เอื้อมถึง นอกจากนี้ยังเป็นทำเลที่เป็นถนนสายหลักของพื้นที่ด้านตะวันออกอีกด้วย โดยตลอดเส้นทางของเส้นศรีนครินทร์จะมีทางด่วนอยู่ใกล้ๆ ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคนในย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์นี้ รวมไปถึงในอนาคตยังมีโครงการรถไฟฟ้า (สายสีเหลือง) เพิ่มเข้ามา จึงทำให้ทำเลบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ เป็นทำเลที่น่าสนใจและตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยย่านชานเมือง เพื่อลงหลักปักฐานหรือขยับขยายครอบครัว

การเดินทางบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

การเดินทางด้วยรถยนต์ 

สำหรับถนนเส้นหลักในทำเลบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ คือ ถนนสุขุมวิท ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนอื่นๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถนนศรีนครินทร์ ถนนแพรกษา ถนนสายลวด ถนนบางนา-ตราด ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9 ถนนรามคำแหง นอกจากนี้ยังมีทางด่วนศรีรัช ทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางด่วนกาญจนาภิเษก และทางด่วนบูรพาวิถี ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายมากขึ้น

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ทำเลบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ยังมีรถสาธารณะคอยให้บริการตลอดเส้นทางอีกด้วย โดยมีสายสำคัญได้แก่ สาย 25, 142, 142 (ปอ.), 145 (ปอ.), 511 (ปอ.), 536 เป็นต้น 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ในปัจจุบันทำเลบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ สถานีศรีนครินทร์ ช่วยให้การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง สถานีสำโรง อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

บ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์นับเป็นทำเลที่ครบครันไปด้วยแหล่ง Lifestyle ที่มีความเจริญ เนื่องจากทำเลศรีนครินทร์นั้นรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย อาทิ Jas Urban Srinakarin, Seacon Square, Paradise Park อีกทั้งยังมีสถานที่ชอปปิง และแหล่งแฮงก์เอาต์สุดฮิตของวัยรุ่นอย่าง ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ อีกด้วย

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

นอกจากแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่ครบครันแล้ว ย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ ยังมีสถานศึกษาชื่อดังของรัฐบาลและเอกชนรองรับมากมาย อาทิ โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร์ กรุงเทพฯ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา, โรงเรียนนานาชาติไทย สิงค์โปร์ ศรีนครินทร์, โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

อย่างที่บอกว่าทำเลบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ เป็นทำเลศักยภาพ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลในทำเลศรีนครินทร์นี้ ที่คอยรองรับหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นต้น

โครงการบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ แนะนำ

บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ – บางนา 

เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ 2 ชั้น บ้านเดี่ยวสไตล์ยุโรปที่ผสมผสานการออกแบบสวนสไตล์สวิส ท่ามกลางธรรมชาติแบบ Lake Luzern ให้ผู้อยู่อาศัยเหมือนได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติในทุกวัน บนพื้นที่ความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า