Slider
Slider

รวมโครงการ บ้านเดี่ยว สุขุมวิท พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ

โครงการบ้านเดี่ยวสุขุมวิทจัดเป็นทำเลทอง ศักยภาพสูงบนเขตถนนชั้นในของกทม. ด้วยเขตพื้นที่นี้เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมกับตัวเมืองและต่างจังหวัดหลายสาย และยังมีรถไฟฟ้า BTS อยู่เหนือบนถนนสุขุมวิทที่สามารถเข้าใช้บริการตามสถานีบนถนนสุขุมวิทได้ยาวจนปลายสาย ทาง SC Asset ขอแนะนำโครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ภายใต้เครือข่ายเรา มีโครงการไหนที่เปิดขายขายบ้านสุขุมวิทแถวไหน เหมาะกับคนไลฟ์สไตล์แบบใด อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับทำเลบ้านเดี่ยวสุขุมวิท สามารถรับชมเนื้อหาในพาร์ทต่อไป 


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวสุขุมวิท 

โครงการย่านบ้านเดี่ยวสุขุมวิท เป็นพื้นที่ศักยภาพที่เหมาะสำหรับผู้ชอบไลฟ์สไตล์อยู่ในเมือง ได้สังสรรค์ ทำกิจกรรมบนพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ และได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างขนส่งสาธารณะตามระนาบเส้นสุขุมวิทอีกด้วย นอกจากนี้บ้านสุขุมวิทยังวิ่งคู่ไปกับถนนเส้นหลักอื่นๆ อีกมากมายรวมไปถึงทางด่วนและรถไฟฟ้า ที่เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่มากมาย ที่รองรับการอยู่อาศัยได้อย่างดี อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยว สุขุมวิท มีข้อดีอย่างไร ?

หมู่บ้านสุขุมวิทในโซนปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองกรุงเทพฯ เส้นหลัก รวมไปถึงเป็นถนนเชื่อมต่อไปยังย่านท่องเที่ยว , การศึกษา , เศรษฐกิจ ธุรกิจ การลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงเขตพื้นที่อาศัย อาทิ บ้านเดี่ยวสุขุมวิทตอนต้น สุขุมวิทตอนกลางหรือสุขุมวิทตอนปลาย อีกทั้งยังเป็นถนนที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ว่าจะไปโซนไหนในกรุงเทพฯ เพราะทำเลบ้านเดี่ยวสุขุมวิทเชื่อมต่อกับถนนที่วิ่งตัดผ่านย่านสำคัญๆ หลายย่าน

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

จะซื้อขาย หรือลงทุนคอนโด หอ และบ้านเดี่ยวสุขุมวิทในย่านเมืองชั้นในนี้ ที่นี่จะมีแหล่งการเดินทางที่หลากหลายให้ผู้อาศัยเลือกได้ตามความสะดวก  ทั้งเดินด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงรถไฟฟ้า BTS กับ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT อีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

หากอาศัยอยู่ในทำเลบ้านเดี่ยวสุขุมวิท ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทตอนต้น สุขุมวิทตอนกลางหรือสุขุมวิทตอนปลาย คุณสามารถใช้ถนนได้หลากหลายเส้นทาง ในการเดินทางเข้า – ออก กรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ฯลฯ รวมไปถึงทางด่วนพิเศษศรีรัช ทางด่วนกาญจนาภิเษก ที่จะทำให้การเดินทางจากบ้านสุขุมวิทของคุณสะดวกสบายมากขึ้น

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางจากหมู่บ้านแถวสุขุมวิท สามารถใช้รถสาธารณะในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารจากบริษัทเอกชนที่ร่วมบริการได้ เนื่องจากทำเลบ้านเดี่ยวสุขุมวิท มีระบบรถโดยสารสาธารณะให้บริการตามจุดต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งถนนสุขุมวิท เพียงคุณดูหมายเลขของรถที่วิ่งผ่านจากตรงจุดบริการ ก็สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้แล้ว

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในทำเลบ้านเดี่ยวสุขุมวิท คุณสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นหลัก ในการเดินทางเข้า – ออก ตัวเมืองได้ โดยเริ่มจากสถานี เคหะสมุทรปราการฝั่งตะวันออก ที่วิ่งเลียบไปตามถนนสุขุมวิท ไปจนถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ทำให้การเดินทางจากทำเลสุขุมวิทสามารถเชื่อมต่อไปในโซนต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากขึ้นอีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

ย่านหมู่บ้านสุขุมวิทจัดอยู่ในเขตตัวเมืองกทม.ชั้นในเส้นหลัก ที่ล้อมรอบไปด้วยสถานที่มากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับรัฐบาล – อินเตอร์ และโรงพยาบาลชั้นนำในพื้นที่ระนาบติดกับรถไฟฟ้าตามสถานี ซึ่งถ้าใครเล็งบ้านเดี่ยวสุขุมวิทจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่รอบนอกโครงการแน่นอน

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ทำเลบ้านเดี่ยวสุขุมวิทได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง คือ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา , IKEA บางนา , Mega บางนา, Index Living Mall , Whizdom 101l ฯลฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในทำเลบ้านแถวสุขุมวิท 

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

ทำเลบ้านเดี่ยวสุขุมวิท เป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีสถานศึกษาชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันของรัฐบาลหรือเอกชน รวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติอีกด้วย อาทิ โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ , โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ , โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส , โรงเรียนบางกอกพัฒนา , โรงเรียนลาซาล เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

นอกจากสถานศึกษาแล้ว ทำเลบ้านเดี่ยวสุขุมวิทยังมีโรงพยาบาลชั้นนำมากมาย ที่คอยรองรับและให้บริการหากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท , โรงพยาบาลบางนา 1, โรงพยาบาลศิครินทร์ , โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยวสุขุมวิท ราคา

โครงการบ้านเดี่ยวสุขุมวิทภายในเครือข่าย SC asset จะมีทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่ บ้านเดี่ยวสุขุมวิทเดอะ เจนทริ และแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ในราคาเริ่มต้น 35 – 85 ล้านบาท

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

เดอะ เจนทริ สุขุมวิท

35.9 

บ้านเดี่ยว

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 

40 – 85

 

สุขุมวิท ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

ย่านบ้านเดี่ยวสุขุมวิท คือ ทำเลทองที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนอยากย้ายมาอยู่มากที่สุด เพราะเป็นพื้นที่ติดกับถนนสุขุมวิทเส้นหลักที่สามารถเดินทางเข้าสู่ถนนเส้นย่อยชั้นในตัวเมืองได้อย่างอิสระ รวมไปถึงเป็นเส้นทางที่สามารถใช้เส้นทางลัดอย่างทางด่วนไปยังชานเมืองเข้าเมืองและออกไปต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ถนนสุขุมวิทติดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นเส้นรถไฟสายเส้นหลักประจำเมืองกทม. อีกด้วย

 

โครงการบ้านเดี่ยว สุขุมวิท แนะนำ

แนะนำโครงการบ้านเดี่ยวสุขุมวิท2 โครงการ ได้แก่ เดอะ เจนทริ สุขุมวิท และ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท

 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท โครงการบ้านหรู ย่านบ้านเดี่ยวสุขุมวิท สไตล์ English Craftsman ที่เพียบพร้อมไปด้วยพื้นที่ วัสดุก่อสร้าง ใช้สอยภายใน Interior Design ที่สมบูรณ์แบบ ครบในทุกรายละเอียดการใช้งาน ด้วยนวัตกรรมฟังก์ชัน Elder Care Solution By SC ASSET มาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ในราคาเริ่มต้น 40 ล้านบาท

 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท – ศรีนครินทร์ 

โครงการบ้านเดี่ยวสุขุมวิท แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท-ศรีนครินทร์ นับเป็นโครงการคฤหาสน์หรูที่มีความเป็นส่วนตัวมากเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ ซึ่งมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่อย่าง ‘Living Solutions’ ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตภายในบ้านของคุณและครอบครัวได้รับความสะดวกสบายมากกว่าที่เคย อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่จะทำให้การพักผ่อนของคุณเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้น

 

รวมถึงมีระบบสายไฟฟ้าใต้ดินซึ่งส่งเสริมให้คุณสามารถชื่นชมธรรมชาติภายในโครงการได้อย่างสบายตาและไม่มีสิ่งใดมาบดบังทัศนียภาพอันสวยงาม นอกจากนี้ยังอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและถนนสายสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนสุขุมวิท ถนนศรินครินทร์ หรือถนนบางนา-ตราด จึงทำให้การเดินทางของคุณนั้นแสนจะสะดวกสบาย โดยโครงการบ้านเดี่ยวสุขุมวิทแห่งนี้จะมีราคาเริ่มต้นที่ 35-85 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า