Slider
Slider

รวมโครงการ บ้านเดี่ยว สุขุมวิท พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว สุขุมวิท มีข้อดีอย่างไร ?

บ้านเดี่ยว โซนสุขุมวิท ในปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯ รวมไปถึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ธุรกิจ การลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวสุขุมวิทตอนต้น สุขุมวิทตอนกลางหรือสุขุมวิทตอนปลาย อีกทั้งยังเป็นถนนที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ว่าจะไปโซนไหนในกรุงเทพฯ เพราะทำเลบ้านเดี่ยว สุขุมวิทเชื่อมต่อกับถนนที่วิ่งตัดผ่านย่านสำคัญๆ หลายย่าน และยังวิ่งคู่ไปกับถนนเส้นหลักอื่นๆ อีกมากมายรวมไปถึงทางด่วนและรถไฟฟ้า ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ทุกพื้นที่ในทำเลสุขุมวิทยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่รองรับการอยู่อาศัยได้อย่างดี อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว สุขุมวิท

การเดินทางด้วยรถยนต์ 

หากอาศัยอยู่ในทำเลบ้านเดี่ยว สุขุมวิท ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทตอนต้น สุขุมวิทตอนกลางหรือสุขุมวิทตอนปลาย คุณสามารถใช้ถนนได้หลากหลายเส้นทาง ในการเดินทางเข้า – ออก กรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ฯลฯ รวมไปถึงทางด่วนพิเศษศรีรัช ทางด่วนกาญจนาภิเษก ที่จะทำให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายมากขึ้น

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะในทำเลสุขุมวิท คุณสามารถใช้รถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารจากบริษัทเอกชนที่ร่วมบริการได้ เนื่องจากทำเลสุขุมวิท มีระบบรถโดยสารสาธารณะให้บริการตามจุดต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งถนนสุขุมวิท เพียงคุณดูหมายเลขของรถที่วิ่งผ่านจากตรงจุดบริการ ก็สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้แล้ว

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในทำเลบ้านเดี่ยว สุขุมวิท คุณสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในการเดินทางเข้า – ออก ตัวเมืองได้ โดยเริ่มจากสถานี เคหะสมุทรปราการ ที่วิ่งเลียบไปตามถนนสุขุมวิท ไปจนถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ทำให้การเดินทางจากทำเลสุขุมวิทสามารถเชื่อมต่อไปในโซนต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากขึ้นอีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ทำเลบ้านเดี่ยว สุขุมวิทได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง คือ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา, IKEA บางนา, Mega บางนา, Index Living Mall, Whizdom 101l ฯลฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในทำเลสุขุมวิท 

 

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

ทำเลสุขุมวิท เป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีสถานศึกษาชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันของรัฐบาลหรือเอกชน รวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติอีกด้วย อาทิ โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์, โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์, โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส, โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนลาซาล เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว สุขุมวิท

นอกจากสถานศึกษาแล้ว ทำเลสุขุมวิทยังมีโรงพยาบาลชั้นนำมากมาย ที่คอยรองรับและให้บริการหากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลบางนา 1, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว สุขุมวิท แนะนำ

เดอะ เจนทริ สุขุมวิท

โครงการบ้านเดี่ยว สุขุมวิท 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ที่ถูกออกแบบเพื่อคนเจเนอเรชันใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตสไตล์คนเมือง บนทำเลศักยภาพ ใจกลางสุขุมวิท เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่หรือสำหรับคนที่ต้องการขยับขยายพื้นที่ เพื่อรองรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว บนพื้นที่ความเป็นส่วนตัว ในราคาเริ่มต้น 35.9 ล้านบาท

 

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท

โครงการบ้านเดี่ยวหรู ย่านบ้านเดี่ยว สุขุมวิท สไตล์ English Craftsman ที่เพียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรมฟังก์ชั่นอันสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด ที่มาพร้อมฟังก์ชั่น Elder Care Solution By SC ASSET ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ในราคาเริ่มต้น 40 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า