Slider
Slider

แนะนำคอนโดใกล้รถไฟฟ้า คอนโดใกล้ BTS พร้อมอยู่ 2566


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ข้อดีของคอนโดใกล้รถไฟฟ้า

1.คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ประหยัดเวลาชีวิต

เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของคนเมือง คอนโดใกล้รถไฟฟ้า หนึ่งการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเผื่อเวลา จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาชีวิตไปได้มาก ยิ่งหากทำงานในโซน CBD, New CBD การเลือกคอนโดใกล้รถไฟฟ้าหรือคอนโดติดรถไฟฟ้า นับเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยทีเดียว

2.สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

เนื่องจากคอนโดเป็นที่อยู่อาศัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในการใช้ชีวิต อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส มุมพักผ่อน ที่จอดรถไปจนถึงร้านสะดวกซื้อภายในโครงการ แถมยังใกล้รถไฟฟ้าอีกด้วย

3.มีความปลอดภัยสูง

อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นข้อดีของคอนโดใกล้บีทีเอสหรือคอนโดใกล้รถไฟฟ้า คือ ความปลอดภัย นอกจากมีกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชม. แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบคีย์การ์ดที่คอยช่วยสกรีนคนเข้า-ออกของอาคารอย่างเข้มงวด รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ไม่ต้องกังวล 

4.ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์

เพราะคอนโดใกล้รถไฟฟ้า มักจะตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งรวมไลฟ์สไตล์คนเมือง ทั้ง Community Mall, ห้างสรรพสินค้า, Shopping Mall, Co-Working Space, สถานที่ท่องเที่ยว, คาเฟ่ ที่ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าทำให้ง่ายต่อการเดินทาง หรือจะนั่งไปเที่ยวไปกินในตัวเมืองก็สะดวก เพราะยังมีร้านอาหารระดับ Michelin Guide ให้คุณได้เลือกสรรแบบไม่มีเบื่อ เนรมิตวันธรรมดาๆ ให้กลายเป็นวันพิเศษ

5.ลดค่าใช้จ่ายในชีวิต

อีกหนึ่งข้อดีของคอนโดใกล้รถไฟฟ้า คือการประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าน้ำมัน ค่าแท็กซี่ หรือจักรยานยนต์รับจ้าง เพราะคุณสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าได้ตลอดนั่นเอง

 

คอนโดใกล้รถไฟฟ้า เหมาะกับใคร

เนื่องจากคอนโดเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาจับต้องง่ายกว่าการซื้อบ้าน ทำให้คนที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือคนทำงานที่มีรายได้ไม่สูงมาก พนักงานออฟฟิศ สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ โดยที่ไม่ต้องไปเช่าอยู่ให้เสียเปล่าไปทุกเดือน

 

คอนโดใกล้รถไฟฟ้า แนะนำ

โครงการคอนโดใกล้รถไฟฟ้า คอนโด 28 ชิดลม  

พิกัด: สถานีรถไฟฟ้าชิดลม 

โครงการ Limited Luxury Condominium Collection คอนโดใกล้รถไฟฟ้าแบบ High Rise 2 อาคาร ซึ่งถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Urban Oasis ใจกลางเมือง ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เหมาะกับคนที่ต้องการอาศัยอยู่ในทำเลใจกลางเมือง และชื่นชอบไลฟ์สไตล์คนเมืองที่รายล้อมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ ในราคาเริ่มต้น 12 ล้าน

โครงการคอนโดใกล้รถไฟฟ้า คอนโดแชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตชั่น

พิกัด: สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 

โครงการคอนโดใกล้รถไฟฟ้าแบบ Low Rise ให้อารมณ์เหมือนบ้าน สูง 8 ชั้น พร้อมเข้าอยู่ ห่างจากบีทีเอสเพียง 230 เมตร เน้นความโปร่งสบายและแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างลงตัว เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงาน พนักงานออฟฟิศ ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้า ในราคาเริ่มต้น 3.19 ล้าน

โครงการคอนโดใกล้รถไฟฟ้า คอนโดบีทนิค สุขุมวิท 32

พิกัด: สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ 

โครงการคอนโดใกล้รถไฟฟ้าระดับ Super Luxury Class High Rise 34 ชั้น ตกแต่งด้วยแนวคิดใหม่โดยการดึงกลิ่นอายยุค Mid Century Modern มาใช้ เพื่อเน้นความ Luxury มากยิ่งขึ้น เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการครบครัน เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์คนเมือง อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารชั้นนำ ในราคาเริ่มต้น 19.5 ล้าน

โครงการคอนโดใกล้รถไฟฟ้า คอนโดเซ็นทริค รัชโยธิน

พิกัด: สถานีรถไฟฟ้ารัชโยธิน

โครงการคอนโดใกล้รถไฟฟ้าแบบ High Rise ระดับ Luxury Class สูง 21 ชั้น พร้อมเข้าอยู่ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ารัชโยธิน เพียง 150 เมตร รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างลงตัว ทั้งคอมมูนิตี้มอลล์ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ ฯลฯ เหมาะสำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นทำงาน พนักงานออฟฟิศ หรือคนที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์คนเมือง ในราคาเริ่มต้น 3.99 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า