Slider
Slider

แนะนำคอนโดติดรถไฟฟ้า คอนโดใหม่ ใกล้ BTS

SC Asset แนะนำคอนโดติดรถไฟฟ้า ที่ใกล้สาย BTS และ MRT ในย่านชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใกล้ CBD, Shopping Center และ tourist attraction ให้ผู้จะซื้อคอนโดเลือกประกอบตัดสินใจ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโดนติดรถไฟฟ้า

 

คอนโดแนวรถไฟฟ้า ตอบโจทย์การอยู่อาศัย สบายใจทุกการเดินทางเพราะมีขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้าที่พร้อมรับคุณไปส่งจุกปลายทางได้อย่างปลอดภัย ให้ทำเลคอนโดติดรถไฟฟ้าช่วยธุระของคุณห่างไกลกับคำว่ามาสาย เสียเวลา ค่าใช้จ่ายสูงออกไป มาเป็นรวดเร็ว ประหยัดเวลา และอำนวยทุก ๆ วันของคุณให้การใช้ชีวิตอาศัยอยู่คอนโดกับการเดินด้วยรถไฟฟ้าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวฉบับคนเมือง

 

ข้อดีของคอนโดติดรถไฟฟ้า

 

จุดเด่นของการเลือกซื้อทำเลคอนโดติดรถไฟฟ้า มี 4 ข้อดี ที่ช่วยทำให้วิถีชีวิตคนเมืองสะดวกมากขึ้น มีดังนี้

 

1. คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ประหยัดเวลาชีวิต

 

เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของคนเมือง คอนโดติดรถไฟฟ้า หนึ่งการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเผื่อเวลา จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาชีวิตไปได้มาก ยิ่งหากทำงานในโซน CBD, New CBD การเลือกคอนโดใกล้รถไฟฟ้าอาทิ คอนโดติด bts หรือ คอนโดติด mrt นับเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยทีเดียว

 

2. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

 

เนื่องจากซื้อ/เช่าคอนโดติดรถไฟฟ้า ช่วยให้ความเป็นอยู่อาศัยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางและกลับมาพักผ่อน รวมไปถึงสิ่งอำนวยสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส มุมพักผ่อน ที่จอดรถไปจนถึงร้านสะดวกซื้อภายในโครงการ แถมยังใกล้รถไฟฟ้าอีกด้วย

 

3. มีความปลอดภัยสูง

 

อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นข้อดีของคอนโดใกล้ bts และ คอนโดติด mrt คือ ความปลอดภัย นอกจากมีกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชม. แล้ว คอนโดติดรถไฟฟ้าจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบคีย์การ์ดที่คอยช่วยสกรีนคนเข้า-ออกของอาคารอย่างเข้มงวด รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ไม่ต้องกังวล

 

4. ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์

 

เพราะคอนโดใกล้รถไฟฟ้า มักจะตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งรวมไลฟ์สไตล์คนเมือง ทั้ง Community Mall, ห้างสรรพสินค้า, Shopping Mall, Co-Working Space, สถานที่ท่องเที่ยว, คาเฟ่ ที่ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าทำให้ง่ายต่อการเดินทาง หรือจะนั่งไปเที่ยวไปกินในตัวเมืองก็สะดวก เพราะยังมีร้านอาหารระดับ Michelin Guide ให้คุณได้เลือกสรรแบบไม่มีเบื่อ เนรมิตวันธรรมดาๆ ให้กลายเป็นวันพิเศษ

 

5. ลดค่าใช้จ่ายในชีวิต

 

อีกหนึ่งข้อดีของ condo ติดรถไฟฟ้า คือการประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าน้ำมัน ค่าแท็กซี่ หรือจักรยานยนต์รับจ้าง เพราะคุณสามารถเดินทางผ่านขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟฟ้าได้ตลอดนั่นเอง

 

คอนโดติดรถไฟฟ้า เหมาะกับใคร

 

เนื่องจากคอนโดเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาจับต้องง่ายกว่าการซื้อบ้านเดี่ยว หรือ ทาวน์โฮม ช่วยให้คนที่เพิ่งเริ่มทำงาน หรือคนทำงานที่มีรายได้ไม่สูงมาก พนักงานออฟฟิศ สามารถจับจองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้า พร้อมอยู่มาเจ้าของได้ โดยที่ไม่ต้องไปเช่าอยู่ให้เสียเปล่าไปทุกเดือน

 

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้า

 

สิ่งสำคัญก่อนผู้จะซื้อตัดสินใจเลือกเอาคอนโดติดรถไฟฟ้า จะต้องพิจารณาข้อควรรู้ 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

 

1. เลือกคอนโดติดรถไฟฟ้าจากราคาที่เหมาะสม

 

ก่อนเลือกคอนโดติดรถไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ คุณต้องเช็กราคาให้เหมาะสมกับรายได้ของคุณด้วย หากคุณเลือกซื้อคอนโดที่เกินงบฐานเงินเดือนคุณ อาจทำให้คุณไม่มีเงินเก็บสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว และมีความเสี่ยงสูงที่จะอนุมัติสินเชื่อกับธนาคารไม่ผ่านอีกด้วย

 

2. เลือกประเภทคอนโดติดรถไฟฟ้าตามไลฟ์สไตล์

 

เมื่อเลือกซื้อราคาคอนโดติดรถไฟฟ้าที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ ลองดูโซนคอนโดที่คุณเลือกว่าเป็นย่านลักษณะแบบไหนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ของคุณ หากคุณเป็นคนชอบอยู่ใกล้ที่ทำงานควรเลือกโซน CBD แต่ถ้าคุณเป็นสายช้อปปิ้ง ก็เลือกแหล่งคอนโดติดรถไฟฟ้าใกล้ย่าน Community Mall

 

3. เลือกคอนโดติดรถไฟฟ้าที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 

นอกจากจะเลือกคอนโดติดรถไฟฟ้าแล้ว พื้นที่ส่วนกลางภายในคอนโดจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบและตอบโจทย์การใช้งานแก่ผู้อยู่อาศัย โดยหลัก ๆ ของสิ่งอำนวยความสะดวกในคอนโดจะต้องมี สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สวนสาธารณะ, Co-working Space เป็นต้น

 

คอนโดติดรถไฟฟ้า ราคา

 

แนะนำราคาคอนโดติดรถไฟฟ้า ของ SC Asset ดังนี้

 

 

ประเภท

 

ชื่อโครงการ

 

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

 

คอนโดมิเนียม

 

คอนโด 28 ชิดลม

 

12

 

คอนโดมิเนียม

 

แชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตชั่น (ปิดการขายแล้ว)

 

3.19

 

คอนโดมิเนียม

 

คอนโดบีทนิค สุขุมวิท 32 (ปิดการขายแล้ว)

 

19.5

 

คอนโดมิเนียม

 

เซ็นทริค รัชโยธิน

 

3.99

 

คอนโดมิเนียม

 

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส

 

6.09

 

 

คอนโดติดรถไฟฟ้า แนะนำ

 

SC Asset ขอแนะนำ โครงการคอนโดติดรถไฟฟ้าระดับหรู มีทั้งคอนโดใหม่ติดรถไฟฟ้า อยู่ใกล้โซนเมืองตั้งแต่ย่าน CBD, สุขุมวิท และ Shopping Community

 

โครงการคอนโดติดรถไฟฟ้า โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9

 

พิกัด: สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรม

 

โครงการคอนโดติดรถไฟฟ้า โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 คอนโด High Rise 9 อาคารอยู่ใจกลางย่าน CBD ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมือง ซึ่งถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Co – Being Community มุ้งเน้นสร้างที่พักอาศัยเพื่อคนเมืองยุคใหม่ ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรอบทิศ เปิดรับผู้อาศัยทุกไลฟ์สไตล์ ในราคาเริ่มต้น 2.39 ล้าน (ตรวจสอบราคาจากเจ้าของโครงการอีกครั้ง)

 

โครงการคอนโดติดรถไฟฟ้า เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส

 

พิกัด: สถานีรถไฟฟ้า BTS ห้าแยกลาดพร้าว และ MRT สถานีพหลโยธิน

 

โครงการคอนโดใหม่ใจกลางห้าแยกลาดพร้าว เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส แค่เพียงก้าวเดียวก็ถึง Interchange Station ถึง 2 สาย ตัวโครงการผ่านการดีไซน์ที่เชื่อมต่อบรรยากาศธรรมชาติ จากภายนอกสู่ภายในอย่างไร้รอยต่อ วิวสวนใหญ่กลางเมือง ไพรเวทสูงสุดด้วยฟังก์ชัน Single Corridor พร้อมเปิดจอง 8 ยูนิตสุดท้ายในราคาเริ่มต้น 5.99 ล้านบาท ดีลดีฟรีทุกค่าใช้จ่าย

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า