Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมือง หลักสี่ 2566 ทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*โปรดเลือกโครงการที่สนใจ 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว ดอนเมือง มีข้อดีอย่างไร

ในปัจจุบันทำเลดอนเมือง ขึ้นชื่อว่าเป็นทำเลศักยภาพที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มมูลค่าที่ดินขยับตัวสูงขึ้นในอนาคต เพราะแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งทางด่วนที่สามารถวิ่งเข้าตัวเมืองและออกไปยังต่างจังหวัดได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีรถไฟฟ้าเข้ามาเสริมช่วยให้การเดินทางในทำเลบ้านเดี่ยว ดอนเมืองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติดอนเมืองอีกด้วย

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยว ดอนเมือง

การเดินทางด้วยรถยนต์ 

เนื่องจากถนนเส้นหลักของทำเลบ้านเดี่ยว ดอนเมือง หลักสี่ คือ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อมาจากเขตหลักสี่ที่สามารถวิ่งผ่านไปยังรังสิตได้ อีกทั้งยังมีถนนเส้นรองอย่างถนนเชิดวุฒากาศ ถนนกำแพงเพชร 6 และถนนสรงประภา ที่ใช้เชื่อมต่อกับซอยย่อยต่างๆ รวมถึงเส้นทางลัดมากมาย เพื่อหลีกหนีการจราจรที่ติดขัดในช่วงเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีทางด่วนโทลล์เวย์และทางด่วนอุดรรัถยา ที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งขาเข้าและออกตัวเมืองอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับคนที่พักอาศัยอยู่ในทำเลบ้านเดี่ยว ดอนเมืองแต่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ก็สามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ โดยมีรถประจำทางสายสำคัญที่ให้บริการคือ สาย 29, 59, 95, 187, 504, 510, 554 เป็นต้น อีกทั้งยังมีรถตู้ที่คอยให้บริการสำหรับเดินทางเข้า – ออก ตัวเมืองอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

นอกจากการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ทำเลบ้านเดี่ยว ดอนเมืองยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มที่คอยให้บริการในสถานีดอนเมือง เพื่อเข้า – ออกตัวเมืองได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอีกหลายสาย อาทิ สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ที่สถานีหลักสี่ สายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ที่สถานีบางซื่อ และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีบางซื่ออีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมือง หลักสี่

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมือง 

นอกจากการคมนาคมที่สะดวกสบายของทำเลบ้านเดี่ยว ดอนเมือง หลักสี่แล้ว รอบโครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมือง ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกได้ว่าครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต คอมมูนิตี้มอลล์และแหล่งไลฟ์สไตล์มากมาย อาทิ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล รามอินทรา, โรบินสัน ศรีสมาน, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, ไอที สแควร์, Happy Avenue ดอนเมือง, The Avenue แจ้งวัฒนะ เป็นต้น

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมือง

ไม่เพียงแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครันและพร้อมใช้ชีวิตเท่านั้น รอบโครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมืองยังรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาชั้นนำของภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง, โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), โรงเรียนนานาชาติ ISB แจ้งวัฒนะ, โรงเรียนหอวัง นนทบุรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมือง

อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลชั้นนำชื่อดังมากมายตั้งอยู่รอบโครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมืองอย่าง โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาลซีจีเอส (พหลโยธิน) เพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยอีกด้วย

 

โครงการบ้านเดี่ยวดอนเมือง หลักสี่ แนะนำ

 • บางกอก บูเลอวาร์ด ดอนเมือง – แจ้งวัฒนะ

บ้านเดี่ยว ดอนเมือง โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ดอนเมือง – แจ้งวัฒนะ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น ซึ่งมาพร้อมแบบบ้านซีรีส์ใหม่ในชื่อ “LANAI SERIES” ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 10 ล้านบาท

 

 • บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2

บ้านเดี่ยว ดอนเมือง โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู New Series ที่ออกแบบในสไตล์ Luxury Nordic โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองท่องเที่ยวแถบยุโรป ที่ผสานดีไซน์เปิดรับธรรมชาติผ่านโถงกระจกสูง อันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสไตล์นอร์ดิกได้อย่างลงตัว เพียบพร้อมไปด้วยความหรูหราของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ พร้อมต้อนรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 9.99 ล้านบาท

 

 • วี คอมพาวด์ ติวานนท์ – รังสิต

วี คอมพาวด์ ติวานนท์ – รังสิต เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บนทำเลศักยภาพโครงการใหม่ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งภายในและโดยรอบโครงการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขยับขยายที่อยู่อาศัยหรือซื้อบ้านหลังแรก ในราคาเริ่มต้น 2.49 ล้านบาท

 

 • เวนิว โฟลว์ ติวานนท์ – รังสิต

เวนิว โฟลว์ ติวานนท์ – รังสิต เป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด 2 ชั้น บนทำเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่ติวานนท์ ที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเชื่อมต่อกับถนนหลักหลายสาย ที่สามารถวิ่งเข้า – ออกตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบาย เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันและสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติหรือต้องการขยับขยายที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับบุตร ในราคาเริ่มต้น 4.99 ล้านบาท

 

 • บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ประชาชื่น

โครงการบ้านเดี่ยว ดอนเมือง หลักสี่ โครงการใหม่ สไตล์โมเดิร์น โรแมนติก ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก Cesky Krumlov บนทำเลศักยภาพที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน ทั้งห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ อีกทั้งการเดินทางก็สะดวกสบาย เนื่องจากใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า เพียง 5 นาที เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท

 

 • บางกอก บูเลอวาร์ด ติวานนท์ – รังสิต

บางกอก บูเลอวาร์ด ติวานนท์ – รังสิต เป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู สไตล์ Modern Luxury ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมือง บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว เพื่อให้วันพักผ่อนของคุณและทุกคนในครอบครัวพิเศษกว่าเดิม พรั่งพร้อมไปด้วย Facilities ครบครัน บนทำเลศักยภาพ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 11 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า