Slider
Slider

ทาวน์โฮม บางนา 2566 บนทำเลศักยภาพ | SC Asset

หลายคนอาจเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่า “ย่านบางนา” เป็นอีกหนึ่งทำเลเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ทำเลที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ และสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดข้างเคียงได้อย่างสะดวกสบาย แต่ก็เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างง่ายดายเช่นกัน ทาวน์โฮมบางนาจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาความครบครัน


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮมบางนา

 

โครงการทาวน์โฮมบางนาตั้งอยู่บริเวณเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเดินทางจากย่านบางนาเข้าสู่ตัวเมืองสามารถทำได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย ทาวน์โฮมแถวบางนาจึงเป็นที่น่าจับตามองจากคนวัยทำงาน รวมถึงผู้ที่วางแผนในการสร้างครอบครัว ต้องการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบต่าง ๆ

 

พร้อมทั้งบ้านทาวน์โฮมบางนายังล้อมรอบด้วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อที่ผู้อยู่อาศัยสามารถเพลิดเพลินและใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวล ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า, สถานศึกษา หรือโรงพยาบาลก็มีเพียบพร้อม เตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องกังวล 

 

ทาวน์โฮม บางนา มีข้อดีอย่างไร ?

 

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทาวน์โฮมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ บ้านทาวน์โฮมบางนาอยู่บนทำเลทองที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการทำให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านแถวบางนาสามารถเดินทางทั้งเข้าเมืองและออกต่างจังหวัดได้ง่าย

 

นอกจากนี้บริเวณทาวน์โฮมบางนายังมีนิคมอุตสาหกรรมและแหล่งเศรษฐกิจมากมาย ถือเป็นทำเลที่เหมาะกับคนวัยทำงานที่จะสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีสถานศึกษาที่สามารถรองรับสมาชิกวัยเรียนในครอบครัวอย่างเพียบพร้อมอีกด้วย 

 

ทาง SC Asset ยังมีโครงการบ้านเดี่ยวบางนาบนทำเลทอง รวมถึงคอนโดย่านบางนาที่รองรับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างหลากหลายและลงตัว 

 

การเดินทาง ทาวน์โฮม บางนา

 

วิธีการเดินทางจากทาวน์โฮมบางนาด้วยระบบคมนาคมต่าง ๆ มีอยู่อย่างหลากหลาย หากใครที่กำลังสงสัยว่าสามารถเดินทางอย่างไรได้บ้าง  SC Asset ได้รวบรวมวิธีการเดินทางเบื้องต้นมาไว้แล้วดังนี้ 

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

 

วิธีการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากโครงการทาวน์โฮมบางนาตราดสามารถผ่านถนนเส้นหลักทั้ง 2 สาย ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ซึ่งช่วยให้เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองและออกสู่จังหวัดอื่น ๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย และถนนอีกเส้นหนึ่งคือถนนบางนา-ตราด ที่เป็นเส้นทางเริ่มตั้งแต่กรุงเทพฯ ยาวไปจนถึงจังหวัดชลบุรี 

 

นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางด้วยถนนเส้นอื่น ๆ เช่น ถนนอุดมสุข, ถนนลาซาล, ถนนกาญจนาภิเษก, ถนนศรีนครินทร์ และถนนกิ่งแก้ว เป็นต้น 

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

 

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากทาวน์โฮมบางนา บริเวณนั้นมีรถสาธารณะให้บริการหลากหลายประเภท เช่น รถประจำทาง, รถตู้ หรือมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

 

โดยรถประจำทางที่ให้บริการในย่านทาวน์โฮมบางนานั้น ได้แก่ สาย 2 (สำโรง-ปากคลองตลาด), สาย 23 (อู่เมกา-เทเวศร์), สาย 48 (รามคำแหง 2-วัดโพธิ์), สาย 98 (ห้วยขวาง-กล้วยน้ำไท) และ สาย 132 (พระโขนง – การเคหะฯ (บางพลี)) เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

รถไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่ทาวน์โฮมบางนานั้นคือรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ซึ่งมีความยาวตั้งแต่สถานีคูคตไปจนถึงสถานีเคหะ ทำให้สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหรือไปยังจังหวัดข้างเคียงได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งยังรองรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

 

ทั้งนี้ ในอนาคตมีแผนการในการสร้างสายรถไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อที่ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านแถวบางนาจะสามารถเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮม บางนา

 

บริเวณรอบทาวน์โฮมบางนามีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับสมาชิกในครอบครัวรวมถึงไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันอย่างลงตัว ซึ่งเราได้รวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮมบางนาตราดเอาไว้แล้วดังนี้

 

ห้างสรรพสินค้า รอบทาวน์โฮม บางนา

 

บริเวณทาวน์โฮมบางนามีห้างสรรพสินค้าหลากหลายสไตล์เปิดให้บริการเพื่อรองรับประชากรฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เช่น มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ, โฮมโปร บางนา, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า บางนา, แม็คโคร บางนา, เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา, อีเกียบางนา และเมกาบางนา เป็นต้น

 

สถานศึกษา รอบทาวน์โฮม บางนา

 

อีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยรองรับการเติบโตของครอบครัวคือสถานศึกษาเพื่อวัยเรียน โดยโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณทาวน์โฮมบางนา ได้แก่ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ, โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ, โรงเรียนสารสาสน์ สุวรรณภูมิ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา, โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบทาวน์โฮม บางนา

 

สถานพยาบาลที่สามารถรองรับยามเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุฉุกเฉินย่านทาวน์โฮมบางนา มีดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์, โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์, โรงพยาบาลบางนา2 และโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค เป็นต้น

 

ทาวน์โฮมบางนา ราคา

 

โครงการทาวน์โฮมบางนาบนทำเลทองภายใต้การดูแลของ SC Asset ที่สามารถรองรับการใช้ชีวิตทุกสไตล์ของคนรุ่นใหม่ เราขอแนะนำโครงการต่าง ๆ ดังนี้

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

ทาวน์โฮม

วี คอมพาวน์ บางนา

2.69

ทาวน์โฮม

วี คอมพาวน์ บางนา-ศรีนครินทร์

3

 

บางนา ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

ทำเลศักยภาพรวมถึงเป็นอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครอย่างย่านบางนากำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนกำลังจับตามองอสังหาริมทรัพย์อย่างทาวน์โฮมบางนาที่กำลังขยับขยาย

 

ย่านบางนามีนิคมอุตสาหกรรมไม่ต่างจากนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดอื่น ๆ รวมถึงเริ่มมีบริษัทหลายแห่งย้ายไปตั้งที่ย่านบางนา ดังนั้นทาวน์โฮมบางนาจึงเริ่มมีผู้อยู่อาศัยในวัยทำงานที่ต้องการบ้านซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์การทำงานของยุคปัจจุบัน

 

โครงการทาวน์โฮม บางนา แนะนำ

 

วี คอมพาวด์ บางนา

 

โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมบางนา วี คอมพาวด์ บางนา ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส หรือสวนกลาง เป็นต้น สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมบางนาได้ในราคาเริ่มต้น 2.69 ล้านบาท

 

วี คอมพาวด์ บางนา-ศรีนครินทร์

 

โครงการบ้านแฝดและทาวน์โฮมบางนา วี คอมพาวด์ บางนา-ศรีนครินทร์ สไตล์โมเดิร์นแต่ยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบแต่ยังคงสะดวกสบาย พร้อมด้วย Clubhouse สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโครงการ สามารถจับจองได้ในราคาเริ่มต้น 3 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า