Slider
Slider

โครงการ ทาวน์โฮม พหลโยธิน 2566 บนทำเลศักยภาพ 

“พหลโยธิน” เป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร จุดศูนย์กลางที่เชื่อมถนนถึง 4 สาย สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างง่ายดาย ทาวน์โฮมพหลโยธินจึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาความสะดวกสบายและรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับการเติบโตของครอบครัวในอนาคต


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮมพหลโยธิน

 

โครงการทาวน์โฮมพหลโยธินบนทำเลทอง ศูนย์รวมเศรษฐกิจโซนเหนือของกรุงเทพฯ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหรือพื้นที่อื่นๆรอบข้างได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของระบบรถไฟฟ้าที่รวมทั้งหมดถึง 7 สายด้วยกัน และเป็นจุดเชื่อมต่อของถนน 4 สายนั่นเอง

นอกจากนี้ บ้านกลางเมืองพหลโยธินยังล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า,  โรงพยาบาล และโรงเรียน เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองและครอบครัว

 

ทาวน์โฮม พหลโยธิน มีข้อดีอย่างไร ?

 

ทำเลพหลโยธินเป็นอีกหนึ่งทำเลสำคัญของกรุงเทพฯ เพราะมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ถนนสายหลักเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย และมีทางด่วนที่เป็นตัวช่วยการเดินทางในช่วงเวลาเร่งรีบอีกด้วย 

 

ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันรอบด้าน เช่น โรงพยาบาล, โรงเรียน และห้างสรรพสินค้า จึงทำให้ทาวน์โฮมพหลโยธินกลายเป็นอีกหนึ่งทำเลที่พักอาศัยที่เหมาะกับคนที่ต้องการหลีกหนีการจราจรที่แออัด และต้องการที่อยู่อาศัยที่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก รวมถึงตอบสนองการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ทาวน์โฮมพหลโยธินจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว

 

นอกเหนือจากทาวน์เฮ้าส์พหลโยธินแล้ว ยังมีโครงการบ้านเดี่ยวพหลโยธินหรือคอนโดพหลโยธินภายใต้ SC Asset ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบต่าง ๆ ได้มากมาย

 

การเดินทาง ทาวน์โฮม พหลโยธิน

 

นอกจากทาวน์โฮมใกล้รถไฟฟ้าพหลโยธินแล้ว ยังสามารถเดินทางด้วยถนนหลากหลายสายเพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบาย โดยเราได้รวบรวมวิธีการเดินทางเบื้องต้นไว้แล้ว ดังนี้

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

 

การเดินทางด้วยรถยนต์จากทาวน์โฮมพหลโยธิน สามารถใช้ถนนพหลโยธินในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงเขตเศรษฐกิจชั้นในกรุงเทพฯ ได้ เนื่องจากถนนพหลโยธินเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท ถนนมิตรภาพ และถนนเพชรเกษม ซึ่งคาบเกี่ยวกับหลายเขตพื้นที่ในกรุงเทพฯ หรือจะใช้ทางด่วนในการเดินทางในเวลาเร่งรีบก็สะดวกสบาย โดยสามารถใช้ทางด่วนฉลองรัชและทางด่วนกาญจนาภิเษกในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้ อีกทั้งยังสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ง่ายอีกด้วย 

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

 

นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้ว ยังมีรถสาธารณะที่คอยให้บริการตลอดเส้นทาง ทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในทำเลของทาวน์โฮมพหลโยธิน หมดห่วงเรื่องการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ได้เลย เพราะสามารถเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างหลากหลายและสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถตู้ วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

ถนนพหลโยธินเป็นหนึ่งในถนนสายหลักที่สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้หลายสาย ทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และเชื่อมต่อสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) โดยสามารถใช้บริการในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้ที่สถานีคูคต หมดห่วงเรื่องการเดินทางจากทาวน์โฮมพหลโยธินในชั่วโมงเร่งรีบไปได้เลย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮม พหลโยธิน

 

ทำเลทาวน์โฮมพหลโยธิน-สายไหมครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนก็สามารถมีความสุขได้ที่นี่ พร้อมรองรับการขยายของครอบครัวด้วยสถานศึกษา, สถานพยาบาล และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 

ห้างสรรพสินค้า รอบทาวน์โฮม พหลโยธิน

 

นอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วแล้ว ทาวน์โฮมพหลโยธิน ยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าอย่าง บิ๊กซี สายไหม, แม็คโคร สายไหม อีกทั้งยังมีตลาด เอซี สายไหม เป็นอีกทางเลือกในการชอปปิงแบบครบวงจรอีกด้วย

 

สถานศึกษา รอบทาวน์โฮม พหลโยธิน

 

อีกหนึ่งเหตุผลที่ตอกย้ำความสะดวกสบายและครบครันของทาวน์โฮมพหลโยธิน คือสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตั้งอยู่รอบ ๆ บริเวณ อาทิ โรงเรียนสตรีวิทยา 2, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2, โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สายไหม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบทาวน์โฮม พหลโยธิน

 

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตั้งอยู่รอบทาวน์โฮมพหลโยธิน เพื่อรองรับยามเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างโรงพยาบาลสายไหม, โรงพยาบาลสินแพทย์, โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาลภูมิพล เป็นต้น

 

ทาวน์โฮมพหลโยธิน ราคา

 

โครงการทาวน์โฮมพหลโยธิน ทาวน์โฮมพหลโยธิน-สายไหม ที่น่าสนใจภายใต้เครือข่ายของ SC Asset บนทำเลศักยภาพที่น่าแนะนำ เพื่อการวางแผนของครอบครัวมีดังนี้ 

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

ทาวน์โฮม

เวิร์ฟ สายไหม – พหลโยธิน

3.49

 

พหลโยธิน ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

พหลโยธินถือเป็นอีกหนึ่งย่านที่นักลงทุนกำลังจับตามอง รวมถึงผู้อยู่อาศัยที่ต้องการหาบ้านหรือทาวน์โฮมที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ทำให้ความต้องการจับจองทาวน์โฮมพหลโยธินเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี  รวมถึงมีการพัฒนาที่ดินย่านพหลโยธินอย่างต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ อีกด้วย 

ในอนาคต หากการพัฒนาระบบคมนาคม เช่น รถไฟฟ้าหลายสายในย่านพหลโยธินนั้นเสร็จสมบูรณ์ ที่ดินอาจมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โครงการทาวน์โฮมพหลโยธินในปัจจุบันจึงตอบโจทย์ในเรื่องของการอยู่อาศัยและการลงทุนในระยะยาว สามารถวางแผนเพื่อตนเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวล

 

โครงการทาวน์โฮม พหลโยธิน แนะนำ

 

เวิร์ฟ สายไหม-พหลโยธิน

 

ทาวน์โฮมพหลโยธิน โครงการเวิร์ฟ สายไหม- พหลโยธิน เป็นโครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ด้วยดีไซน์สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ (Modern Loft) ที่พร้อมมอบความอิสระในการพักผ่อนได้ตามที่ต้องการ ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในโครงการ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและคนที่ต้องการขยับขยายที่อยู่อาศัย ในราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า