Slider
Slider

โครงการ ทาวน์โฮม พระราม 5 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮม พระราม 5 มีข้อดีอย่างไร

ทำเลพระราม 5 ในปัจจุบันกลายเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน ที่อยากจะเริ่มสร้างครอบครัวหรือต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เนื่องจากทำเลทาวน์โฮม พระราม 5 เป็นทำเลที่เดินทางได้ง่ายและสะดวกสบาย เพราะมีถนนเข้าสู่เมืองที่เชื่อมถึงกันหลายเส้นทาง รวมไปถึงรถไฟฟ้าและทางด่วน ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งไลฟ์สไตล์และห้างสรรพสินค้าที่ช่วยให้การใช้ชีวิตในทำเลทาวน์โฮม พระราม 5 ง่ายมากขึ้น

 

การเดินทางทาวน์โฮม พระราม 5

การเดินทางด้วยรถยนต์

การเดินทางเข้าในเมืองสามารถใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี ถนนราชพฤกษ์ ที่เชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนกาญจนาฯ ถนนติวานนท์และถนนรัตนาธิเบศร์ได้ อีกทั้งยังมีทางด่วนศรีรัช – วงแหวนรอบนอก ทางด่วนศรีสมานและทางด่วนแจ้งวัฒนะ ที่คอยอำนวยความสะดวกหากต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในเวลาเร่งรีบ

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับใครที่พักอาศัยอยู่ในทำเลทาวน์โฮม พระราม 5 แต่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ก็สามารถใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ โดยสายที่ให้บริการมีดังนี้ สาย 89, 114, 117, 175, 203, 387, 710, 751 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

หากจำเป็นต้องใช้บริการรถสาธารณะก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้ เพราะทำเลทาวน์โฮม พระราม 5 มีใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง (คลองบางไผ่-เตาปูน) ที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นถึง 4 สาย ได้แก่ สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) สายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) สายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางซื่อ) และสายสีม่วงส่วนต่อขยาย (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก รวดเร็วและสบายมากยิ่งขึ้น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮม พระราม 5

ห้างสรรพสินค้ารอบทาวน์โฮม พระราม 5

ทำเลทาวน์โฮม พระราม 5 เป็นทำเลที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ตั้งแต่ร้านค้า คอมมูนิตี้ขนาดกลางไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนได้อย่างลงตัว อาทิ โลตัส นครอินทร์, แม็คโคร นครอินทร์, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, เซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นต้น

 

สถานศึกษารอบทาวน์โฮม พระราม 5

นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้ว ยังมีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่รอบทาวน์โฮม พระราม 5 เพื่อรองรับครอบครัวที่มีบุตรอยู่ในวัยกำลังศึกษาและนักศึกษาอีกด้วย อาทิ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า, โรงเรียนร่วมฤดี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบทาวน์โฮม พระราม 5

เพื่อรองรับการเจ็บป่วยและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณทาวน์โฮม พระราม 5 อย่าง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น, โรงพยาบาลนนทเวช เป็นต้น

 

โครงการทาวน์โฮม พระราม 5 แนะนำ

เวิร์ฟ พระราม 5 

ทาวน์โฮม พระราม 5 โครงการ เวิร์ฟ พระราม 5 เป็นโครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น สไตล์ Modern Loft ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด New York Loft Style เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมฟังก์ชันและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันภายในโครงการ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว และคนที่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพ ใกล้เมือง ในราคาเริ่มต้น 3.69 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า