Slider
Slider

ทาวน์โฮม รามคำแหง 2566 ทำเลศักยภาพ | SC Asset

หนึ่งในทำเลย่านชานเมืองตะวันออกที่น่าอยู่อาศัยสูงคือ โซนทาวน์โฮมรามคำแหง พื้นที่นี้ใกล้กับถนนใหญ่เชื่อมเข้า-ออกเมืองกับต่างจังหวัดได้สบาย ๆ ใช้ขนส่งสาธารณะก็สะดวก และมีห้างเครือข่ายชั้นนำอยู่ในละแวกเขตนี้ ใครที่กำลังหาทำเลไม่ไกลตัวเมืองแต่มีกลิ่นอายความคึกคักอยู่ บอกเลยย่านทาวน์โฮมรามคำแหงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทาวน์โฮมรามคำแหง 

 

ในย่านปัจจุบันนี้ ทาวน์โฮมรามคำแหงมีความสะดวกสบายล้อมรอบอยู่เป็นต้นทุนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า, สถานศึกษา, สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงขนส่งมวลชนที่อยู่ทั่วทิศในโซนรามคำแหง พื้นที่นี้มีรถไฟฟ้า ARL (สถานีรามคำแหง) บนถนนพระราม 9 – รามคำแหง และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้า BTS สายสีส้ม บนถนนใหญ่รามคำแหงที่จะเปิดให้ใช้บริการภายในปีนี้

 

ทาวน์โฮมรามคำแหง มีข้อดีอย่างไร ?

 

บ้านทาวน์โฮมรามคำแหงในปัจจุบันเป็นย่านที่มีความคึกคักสูงมากขึ้น เนื่องจากการมีรถไฟฟ้า BTS สายสีส้มติดระนาบเดียวกับถนนรามคำแหง ทำให้มูลค่าอสังหาฯ โซนนี้มีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมรามคำแหงฝั่ง รามคำแหง-บางกะปิ, รามคำแหง-พระราม 9 ,รามคำแหงกรุงเทพกรีฑา และรามคำแหงศรีนครินทร์  

 

การคมนาคมย่านทาวน์โฮมรามคำแหง

 

ด้วยเส้นถนนรามคำแหงเป็นทางตัดไปถนนอื่นมากมาย ตั้งแต่ถนนหัวหมากไปกรุงเทพกรีฑา ถนนพัฒนาการไปศรีนครินทร์ รวมไปถึงถนนบางกะปิไปยังลาดพร้าว จึงทำให้ทำเลทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์รามคําแหงล้อมรอบไปด้วยเส้นทางเข้าออกตัวเมืองง่าย ๆ 

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

การเดินทางจากบ้านทาวน์โฮมรามคําแหง จะทางตัดไปถนนอื่นมากมาย ตั้งแต่ถนนหัวหมากไปกรุงเทพกรีฑาจนไปถึงมีนบุรีฝั่งตะวันออก ถนนพัฒนาการไปศรีนครินทร์ฝั่งใต้ รวมไปถึงถนนบางกะปิไปยังลาดพร้าวฝั่งเหนือ และถนนพระราม 9 ไปยังย่าน CBD อาทิ เพรชบุรีตัดใหม่หรืออโศก จึงทำให้ทำเลทาวน์โฮมรามคำแหงล้อมรอบไปด้วยเส้นทางเข้าออกตัวเมืองง่าย ๆ

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

 

รถสาธารณะแถวบ้านทาวน์โฮมรามคำแหง จะมีรถสองแถวตามรอบ ๆ ถนนรามคำแหง, วินมอเตอร์ไซค์ในละแวกย่านมหาวิทยาลัยอย่างรามคำแหง อัสสัมชัญ และมีรถเมล์สาย 22, 40, 60, 71, 93, 501, 545, 207 

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

ในปี 2566 บ้าน Townhome รามคำแหง จะมีรถไฟฟ้า BTS สายสีส้ม (สถานีบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – แยกร่มเกล้า) ติดระนาบเดียวกับถนนราม พร้อมเชื่อมผ่านรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (สถานีลำสาลี – สำโรง) แนวขนานเดียวกับถนนศรีนครินทร์ ในเร็ว ๆ นี้

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบทาวน์โฮมรามคำแหง 

 

พื้นที่ดั้งเดิมถนนรามคำแหงมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สถาบันศึกษา และฮอลล์จัดงานมานาน นอกจากนี้มีรถไฟฟ้าสร้างขึ้นเปิดใช้บริการภายในปี 2566 จึงมีโครงการทาวน์โฮมรามคำแหงเปิดจับให้จับซื้อมากมาย

 

ห้างสรรพสินค้ารอบทาวน์โฮมรามคำแหง

 

คอมมูนิตี้มอลล์รอบแถวทาวน์โฮมรามคำแหงจะมีช้อปปิ้งมอลล์อย่าง เซ็นทรัล รามคำแหง, เดอะมอลล์ รามคำแหง และ บิ๊กซีรามคำแหง

 

สถานศึกษารอบทาวน์โฮมรามคำแหง

 

ละแวกในทาวน์โฮมรามคำแหงจะมีสถาบันศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนไปถึงระดับปริญญาตรี อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, โรงเรียนเทพลีลา และโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง ส่วนมหาวิทยาลัยจะมีรามคำแหงกับอัสสัมชัญ 

 

โรงพยาบาลรอบทาวน์โฮมรามคำแหง

 

สถานรักษาพยาบาลรอบทาวน์โฮมแถวรามคําแหงหลัก ๆ จะมี โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา และโรงพยาบาลศุขเวช

 

ทาวน์โฮมรามคำแหง ราคา

 

SC Asset เสนอขายทาวน์โฮมรามคำแหงราคาถูก 1 โครงการ ได้แก่ เวิร์ฟ รามคำแหง – วงแหวน (Verve Ramkhamhaeng – Wongwaen) ในราคาเริ่มต้น 3.89 – 7 ล้านบาท

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

ทาวน์โฮม

เวิร์ฟ รามคำแหง – วงแหวน

3.89

 

รามคำแหง ย่านศักยภาพพร้อมเติบโต

 

พื้นที่ดั้งเดิมบนถนนทาวน์โฮมรามคำแหงมีศักยภาพมาตั้งแต่สมัยอดีตอยู่แล้ว เนื่องจากมีสนามกีฬาหัวหมาก ที่เป็น Landmark ประจำโซนรามคำแหง ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ และช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ล้อมรอบในย่านนี้ ทำให้ที่นี่เป็นชุมชนที่ครบเครื่องด้านการพักอาศัยสูง อีกทั้งการมีรถไฟฟ้าสายสีส้มติดกับถนนรามคำแหงโดยตรง ยิ่งทำให้ทำเลนี้มีศักยภาพมากขึ้นไปอีก

 

ทาวน์โฮมรามคำแหง แนะนำ โครงการใหม่

 

แนะนำโครงการบ้านหรู ทาวน์โฮมรามคำแหง

 

เวิร์ฟ รามคำแหง – วงแหวน

 

ทาวน์โฮมรามคำแหง เวิร์ฟ รามคำแหง – วงแหวน บ้าน 2 ชั้นในสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ เน้นดีไซน์หน้ากว้าง 7 เมตร เพดานและกำแพงสูง การตกแต่งจะเป็นปูนเปลือย พื้นหินลายไม้ เห็นโครงสร้างบ้านให้ชัดเจน พื้นที่ใช้สอยเยอะ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 3.89 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า