พบคำตอบของ “บ้าน” ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ


รับสิทธิพิเศษมูลค่าสูงสุด 5 ล้าน* พร้อมรับเพิ่ม ค่าทางด่วนฟรี! 10 ปี*
เริ่ม 2.39 – 72 ล้าน

 

18-19 ก.ค. นี้ เปิด 5 โครงการใหม่
• เดอะ เจนทริ วิภาวดี • บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี • บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5
• เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ • วี คอมพาวด์ ติวานนท์-รังสิต

 

2 ส.ค. เปิดจองครั้งแรก
เวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต

ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 3 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

เลือกประเภทโครงการ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โปรโมชั่น WHAT A WONDERFUL HOME นี้ มีโครงการที่เข้าร่วมรายการ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) เดอะ เจนทริ วิภาวดี 2) บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี 3) บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 4) เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ และ 5) วี คอมพาวด์ ติวานนท์-รังสิต สำหรับลูกค้าทั้ง 5 โครงการที่จองภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และโอนภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และ 6) โครงการ เวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต สำหรับลูกค้าที่จอง ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 และโอนภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยโปรโมชั่นดังกล่าวจะได้รับ ภายใน 45 วัน หลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายละเอียดโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด (ภาพทุกภาพในแคมเปญ WHAT A WONDERFUL HOME เป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงบรรยากาศจำลองเพื่อประกอบการโฆษณา) สอบถามเพิ่มเติม www.scasset.com หรือโทร. 1749
รายละเอียดโปรโมชั่นรับข้อเสนอพิเศษมูลค่าสูงสุด 5 ล้านบาท และฟรีค่าทางด่วนสูงสุด 10 ปี (อิงมูลค่าค่าทางด่วนจากการคำนวณ 1 ปี เท่ากับ 52 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ เท่ากับ 5 วันทำงาน และ 1 วันทำงาน เท่ากับค่าทางด่วน 100 บาท) มูลค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงการ และแปลงขายที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการ เดอะ เจนทริ วิภาวดี แปลงที่เข้าร่วม คือแปลง 1 ราคาขาย 72,000,000 บาท รับ Cashback มูลค่า 5,000,000 บาท และฟรีค่าทางด่วน 10 ปี มูลค่า 260,000 บาท
2.โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี แปลงที่เข้าร่วม คือแปลง 13 ราคาขาย 28,900,000 บาท รับ Cashback มูลค่า 4,000,000 บาท และฟรีค่าทางด่วน 1 ปี มูลค่า 26,000 บาท
3.โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5 แปลงที่เข้าร่วม คือแปลง 112 ราคาขาย 14,990,000 บาท รับส่วนลดมูลค่า 1,000,000 บาท และฟรีค่าทางด่วน 3 ปี มูลค่า 78,000 บาท
4.โครงการ เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ แปลงที่เข้าร่วม คือแปลง F06 ราคาขาย 9,390,000 บาท รับส่วนลดมูลค่า 1,000,000 บาท และฟรีค่าทางด่วน 1 ปี มูลค่า 26,000 บาท
5.โครงการ เวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต ราคาขาย 5,390,000 บาท ถึง 9,000,000 บาท รับส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท ทุกแปลง เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.scasset.com
6.โครงการ วี คอมพาวด์ ติวานนท์-รังสิต แปลงที่เข้าร่วม คือแปลง H003 ราคาขาย 2,390,000 บาท ฟรีค่าทางด่วน 1 ปี มูลค่า 26,000 บาท และฟรีค่าใช้จ่าย 10 รายการ มูลค่ารวม 99,602.46 บาท ได้แก่ ปั๊มน้ำ มูลค่า 5,000 บาท, แทงค์น้ำ มูลค่า 5,000 บาท, ดูแลปลวก 1 ปี มูลค่า 3,295.60 บาท, คูปองสโมสร 6 เดือน มูลค่า 14,400 บาท, ค่าโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 126.90 บาท, ค่าจดจำนอง มูลค่า 359 บาท, ค่าส่วนกลาง 2 ปี มูลค่า 17,416.80 บาท, ค่าผ้าม่าน มูลค่า 20,000 บาท, แอร์ห้องนอนใหญ่ มูลค่า 14,004.16 บาท และ Gift Voucher ของ Index Living Mall มูลค่า 20,000 บาท