ก้าวแรกของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ด้านอาคารสำนักงานให้เช่า ต่อมาได้ขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

คลิกหัวข้อด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้านการกำกับดูแลกิจการ

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) อย่างต่อเนื่อง ได้แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ดังนี้

ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
  • ในปี 2557 บริษัท SC เป็น 1 ใน 128 บริษัท ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือระดับ “ดีเยี่ยม” จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน ทั้งสิ้น 528 บริษัท ซึ่งบริษัทได้รับการประเมิน โดยได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2551-2557
ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตาม ASEAN CG Scorecard
  • ในปี 2557 บริษัท SC เป็น 1 ใน 17 บริษัท ที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “มากกว่าหรือเท่ากับ 90” (เกณฑ์สูงสุด) คือได้คะแนน 94.45 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 529 บริษัท และจากบริษัทจดทะเบียนไทยที่ทำการสำรวจทั้งหมด 100 บริษัท
ผลประเมินการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย
  • ในปี 2557 บริษัทเป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับ “ดีเลิศ” คือได้คะแนน 94% ซึ่งถือเป็นคะแนนสูงสุดจากบริษัทจากบริษัทที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 550 บริษัท ซึ่งบริษัทได้รับคะแนน ระดับ “ดีเลิศ”ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2551-2557

สรุปผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 - 2554

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการครั้งแรกในปี 2548 โดยในปี 2550 งดเว้นการสำรวจเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเตรียมความพร้อมในปีต่อไป ซึ่งมีพัฒนาการดังนี้

การประเมิน (ปี) ผลคะแนนสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท SC
2548 83% (ดีมาก)
2549 83% (ดีมาก)
2550 -
2551 91% (ดีเลิศ)
2552 94% (ดีเลิศ)
2553 94% (ดีเลิศ)
2554 95% (ดีเลิศ)
2555 95% (ดีเลิศ)
2556 95% (ดีเลิศ)
2557 94% (ดีเลิศ)
2558 96% (ดีเลิศ)
2559 97% (ดีเลิศ)

หมายเหตุ: ในปี 2557 มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสำรวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard จึงอาจไม่สามารถนำผลคะแนนปี 2557 ไปเปรียบเทียบกับปี 2556

รางวัล Investors’ Choice Award
  • ในปี 2557 บริษัท SC ได้รับ รางวัล Investors’ Choice Award ประเภท การทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100% ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย SC เป็น 1 ใน 13 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 528 บริษัท ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯได้รับรางวัลดังกล่าว
รางวัล “SET Awards 2014”
  • รางวัล “SET Awards 2014” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยบริษัท SC ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Awards of Honor) ประเภทบริษัทจดทะเบียนการรายงานบรรษัทภิบาลเป็นเลิศต่อเนื่องกัน 3 ปี (2012-2014) และได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-20,000 ล้านบาท
รางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2557 (Top 10 Developers Awards 2014)
  • ในปี 2557 บริษัทได้รับ รางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2557 (Top 10 Developers Awards 2014) จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal ซึ่งพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "erwer" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง