ระเบียบปฏิบัติการเสนอขายที่ดิน

1.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินที่ต้องการเสนอขาย เช่น แผนที่ที่ดิน ขนาดที่ดิน และราคาพร้อมใส่ชื่อ-นามสกุลติดต่อผู้ขาย สามารถส่งข้อมูลที่ดินมาตามช่องทางนี้

  • เบอร์โทร: 02-949-2275 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
  • E-mail: land@scasset.com
  • ต้องการติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
    ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(เสนอขายที่ดิน) ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

2 บริษัทมีระบบการลงทะเบียนและจัดลำดับการเสนอขายที่ดิน และจะดำเนินการติดต่อตามลำดับเท่านั้น

3 บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการซื้อที่ดิน โดยจะกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดิน ดังนั้นขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกำหนดเวลาของบริษัทอย่างเคร่งครัด และหากบริษัทพิจารณาแล้วพบปัญหาที่อาจทำให้การซื้อที่ดินไม่สำเร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการติดต่อประสานงานกับผู้เสนอขายลำดับแรก และจะพิจารณาที่ดินกับผู้เสนอขายลำดับถัดไปทันที ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4 บริษัทไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆกับผู้เสนอขายที่ดิน หากมีการอ้างอิงหรือแอบอ้างใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียชื่อเสียงของบริษัท บริษัทขอใช้สิทธิดำเนินการตัดรายชื่อผู้เสนอขายที่ดินท่านนั้นโดยทันที

ขั้นตอนการดำเนินการในการซื้อขายที่ดิน

1 ผู้เสนอขายต้องส่งข้อมูลที่ดินตามที่บริษัทร้องขอ เช่น ระวางที่ดิน โฉนดที่ดิน หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาส่งเอกสารไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่บริษัทขอเอกสาร)

2 ผู้เสนอขายที่ดินต้องพาเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนด ระเบียบทางกฎหมาย (ระยะเวลาการเข้าพื้นที่ ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่บริษัทแจ้งนัด)

3 ในกรณีที่บริษัทตกลงจะซื้อ บริษัทขอนัดพบเจ้าของที่ดินเพื่อเจรจาสรุปรายละเอียดการซื้อขาย (ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งนัด)

4 ขั้นตอนอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและจะแจ้งให้ทราบ

5 หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นผู้เสนอขายไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าข้อตกลงการเสนอขายของผู้เสนอขายที่ดินเป็นอันยกเลิก และบริษัทจะให้นายหน้าลำดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทน

FOR GOOD MORNINGS

หน้าหลัก บ้านเดียว คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศ โปรโมชั่น ข่าวและกิจกรรม เอสซี แฟมิลี่ ข้อมูลองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์
© SC Asset Corporation PCL. All Rights Reserved.
ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "erwer" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง