โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21
12 พฤศจิกายน 2019

คุณสุริยา เปลี่ยนสี ประธานคณะทำงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และคุณศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเปิดงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21” ในช่วงที่ 2 “ค่ายพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21” เพื่อเน้นทักษะการเป็นพลเมืองที่ดี คิดวิเคราะห์ และนวัตกรรม การมีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

 

ทั้งนี้ SC ASSET มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ และร่วมสร้างชุมชนในย่านบางกะดี เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปี 2561 ครั้งที่ 11 จากคู่ค้า/พันธมิตร และ SC ASSET จำนวน 856,000 บาท เพื่อนำมาดำเนินการสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ให้กับ 2 โรงเรียนในเขตพื้นที่ปทุมธานี (ย่านบางกะดี) ได้แก่ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” และโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ซึ่งทำการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3-5 จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่ธันวาคม 2561 ถึงพฤศจิกายน 2562