เอสซี แอสเสท ส่งมอบการปรับปรุงบ้านผู้พิการ และผู้สูงอายุ โครงการ “ ต่อบ้านเติมฝัน”
12 ธันวาคม 2019

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิอโชก้า ส่งมอบการปรับปรุงบ้านให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 25 หลัง ในโครงการ “ต่อบ้านเติมฝัน” ภายใต้แนวคิด การออกแบบเพื่อสังคม หรือ DSR = Design Social Responsibilities ซึ่งแบ่งเป็นเขตพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ออกแบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา และในเขตพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางสังคมให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุในการดำรงชีวิต โดยนำองค์ความรู้ และความชำนาญในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทักษะ ความรู้ด้านการสร้าง และการปรับปรุงบ้าน เพื่อสร้างการเติบโตให้กับสังคม และชุมชนในระยะยาว เมื่อวันที่ 19พ.ย. และ 2 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา