เอสซี แอสเสท รับรางวัลเกียรติยศในงาน Sustainability Disclosure Award 2562
12 ธันวาคม 2019

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลเกียรติยศในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG (Environment Social Governance) ตามกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI ( Global Reporting Initiative ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา