SC ASSET สนับสนุนโครงการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าสู่สังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
23 พฤษภาคม 2019

คุณสุริยา เปลี่ยนสี ประธานคณะทำงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และคุณศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปี 2561 ครั้งที่ 11 จากคู่ค้า/พันธมิตร และ SC ASSET จำนวน856,000 บาท เพื่อนำมาดำเนินการสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ให้กับ 2 โรงเรียนในเขตพื้นที่ปทุมธานี (ย่านบางกะดี) ได้แก่ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” และโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ซึ่งทำการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3-5 จำนวน 80  คน เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562

 

ทั้งนี้ SC ASSET เห็นความสำคัญด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน มุ่งหวังให้เด็ก และเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ จึงมีความตั้งใจร่วมสร้างชุมชนในย่านบางกะดี เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยหลักสูตรดังกล่าวจะแบ่งเป็น 4 ช่วง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ 1 “ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ 3 วัน” โดยใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้น เน้นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเข้าใจวิถีชีวิตในชุมชนเมือง และเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพสมัยใหม่ ส่วนหลักสูตรต่อไป ทาง SC ASSET จะอัพเดทความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง