เอสซี แอสเสท ส่งมอบการปรับปรุงบ้านผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในโครงการ “ ต่อบ้านเติมฝัน”
29 สิงหาคม 2019

คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับมูลนิธิอโชก้า ส่งมอบการปรับปรุงบ้านให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ โครงการ “ ต่อบ้านเติมฝัน” ภายใต้แนวคิด การออกแบบเพื่อสังคม หรือ DSR = Design Social Responsibilities จำนวน 5 หลัง ในเขตพื้นที่ ต.คลองพระอุดม จ.นนทบุรี ซึ่งออกแบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี

ทั้งนี้บริษัท ได้มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สังคม และชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางสังคมให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตพื้นฐานในประเทศไทย โดยนำองค์ความรู้ และความชำนาญในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แลกเปลี่ยนทักษะ และความรู้ด้านการสร้าง และการปรับปรุงบ้าน เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับสังคม และชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา