ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม * งบการเงินเฉพาะบริษัท | หน่วย: ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน 2560 2559 2558 2557 2556 (ปรับปรุงใหม่)
2555
2554 (ปรับปรุงใหม่)
2553
2552 2551
รายได้รวม 12,472 14,504 14,184 12,692 10,087 8,427 7,375 6,666 4,749 4,032
รายได้จากการดำเนินงาน 12,450 14,434 14,050 12,601 10,031 8,358 7,354 6,652 4,732 4,021
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 4,458 5,216 5,145 4,577 3,566 3,020 2,801 2,680 1,852 1,535
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 1,736 2,486 2,433 2,043 1,311 1,385 1,513 1,629 1,138 893
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,259 1,968 1,895 1,558 1,082 1,218 1,079 1,166 764 650
สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 38,498 33,487 30,957 28,934 26,993 22,783 18,420 14,183 10,855 9,053
หนี้สินรวม 23,583 19,046 17,732 17,298 16,466 13,239 9,033 5,465 4,682 3,419
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,915 14,441 13,225 11,636 10,527 9,544 9,387 8,718 6,173 5,634
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.56 2.43 2.34 2.03 2.14 1.94 1.95 1.82 1.60 2.70
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.81 36.14 36.62 36.33 35.55 36.14 38.09 40.29 39.13 38.18
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 13.94 17.23 17.32 16.21 13.07 16.57 20.58 24.48 24.06 22.21
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.09 13.57 13.36 12.28 10.72 14.46 14.64 17.49 16.09 16.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.58 14.23 15.25 14.06 10.78 13.32 11.92 15.69 12.94 12.07
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.62 7.93 8.57 5.57 4.35 5.91 6.62 9.32 11.09 10.29
อัตราส่วนหนี้สินค่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.58 1.32 1.34 1.49 1.56 1.39 0.96 0.63 0.76 0.61
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.47 0.45 0.42 0.29 0.33 1.66 1.82 2.38 2.03
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.57 3.46 3.16 3.13 2.84 2.90 14.29 13.54 19.23 17.55
(*) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555: SC ได้เปลี่ยนแปลงพาร์: เก่า 5.00 บาท: ใหม่ 1.00 บาท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ir@scasset.com หรือโทรศัพท์ +662 949 2325, 949-2344, 949-2969

FOR GOOD MORNINGS

หน้าหลัก บ้านเดียว คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศ โปรโมชั่น ข่าวและกิจกรรม เอสซี แฟมิลี่ ข้อมูลองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์
© SC Asset Corporation PCL. All Rights Reserved.
ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "erwer" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง