ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน The Art of Life The Spiritual Astrology
24 กันยายน 2018

SC Asset เชิญครอบครัว SC FAMILY ร่วมอิ่มบุญกับทริปไหว้พระเสริมบุญบารมี สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับพลังบวกเสริมมงคลชีวิตโดย อ. คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ดวงจีน ฮวงจุ้ย และพุทธศาสนา เพิ่มพลังแห่งความสุขทั้งทางกาย และทางใจ เดินทางไหว้พระตลอดเส้นทางมงคลในกรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว LHONG 1919
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได่แก่

 

คุณกันต์สุดา เชียรศิลป์
คุณอภิวัชร์ โรจนสิงห์สวัสดิ์
คุณนิตยา มาฤาษี
คุณสายสุนีย์ ฉัตรานุรักวงศ์
คุณสินีกาจน์ อัศวกาญจนกิจ
คุณมณี เจนจรรยา
คุณณิชนันทน์ ทองเจริญสุขชัย
คุณรวีวรรณ มหัจฉริยกุล
คุณวลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน
คุณพัทธนันท์ นภัสธนาเกียรติ
คุณปานจิตต์ วสันต์
คุณสุวรรณี บุษกร
คุณวราภรณ์ รัตนกิจสุนทร
คุณจุฑารัตน์ คงประเสริฐ
คุณวัลลภา เอกพินิจพิทยา
คุณพอหทัย เทียนอุบล
คุณนิติยา กาญจนคลอด
คุณวิไลรัตน์ มีสาคร
คุณสุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
คุณปิยมาศ อุดมประเสริฐกุล