“เลื่อนกิจกรรม Run for Good Morning #5”
03 มีนาคม 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คณะผู้จัดงานขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม SC RUN FOR GOOD MORNINGS #5
ที่มีขึ้นในวันที่ 22 มี.ค. 63 นี้ โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถาม โทร.1749