ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ SC สำมะโนประชากร ’58 ครั้งที่ 3
07 กรกฎาคม 2015

ลุ้นทุกเดือน (30 เม.ย. – 30 มิ.ย.) มูลค่า 10,000 บาท 30 รางวัล รวมมูลค่า 332,700 บาท

 

จับรางวัล และประกาศรายชื่อลูกบ้านผู้โชคดี จากโครงการ SC สำมะโนประชากร’58
ครั้งที่ 3 ทองคำแท่ง มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 

1. คุณอภิวัฒน์ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ – โครงการเซ็นทริค ติวานนท์ สเตชั่น
2. คุณวราภรณ์ อิทธิธำรง – โครงการเซ็นทริค ติวานนท์ สเตชั่น
3. คุณเกรียงศักดิ์ กาญจนาพันธ์โชค – โครงการวิสต้า อเวนิว เพชรเกษม 81
4. คุณชนิดา ขวัญฐิตินันท์ – โครงการเดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
5. คุณรัตนา พลานุเวช – โครงการเซ็นทริค สาทร-เซ็นหลุยส์
6. คุณกุนทินี ภัทราจารยางกูล – โครงการแชมเบอร์ส รามอินทรา
7. คุณก้องเกียรติ สกุลจันทร์ – โครงการวิสต้า ONE EIGHT O รัชวิภา
8. คุณชาญชัย สุสมบูรณ์ – โครงการเซ็นทริค ซีน พหลโยธิน
9. คุณรังสี ดิษเทศ – โครงการเซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
10. คุณอภิชิต ศรีวานิชภูมิ – โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ์-วงแหวน

 

เงื่อนไขและกติกา
– ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ หรือผู้พักอาศัยอยู่ในโครงการของ SC ASSET ที่ร่วมตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรที่ให้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
– จับรางวัล 3 ครั้ง วันที่ 30 เม.ย., 29 พ.ค., 30 มิ.ย. ณ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– ประกาศผลวันที่ 7 พ.ค., 8 มิ.ย., 7 ก.ค. ผ่าน www.scasset.com/scfamily และบริษัทฯ จะโทรศัพท์ยืนยันให้ผู้โชคดีทราบถึงวิธีการ และเงื่อนไขในการรับของรางวัล
– ใบอนุญาตเลขที่ 285/2558 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
– ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
– ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
– ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลในวัน และเวลาทำการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
– พนักงาน SC ASSET (รวมครอบครัว และญาติพนักงาน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากลูกบ้านไม่ได้แจ้งยืนยันรับของรางวัลภายในเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่มีการสละสิทธิ ทางบริษัทฯ จะขอมอบรางวัลให้แก่ลูกบ้านที่เป็นสิทธิสำรองลำดับถัดไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.scasset.com/SCFamily/SC-Population-Census-2015