ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ กิจกรรม FILMS FOR GOOD MORNINGS
10 สิงหาคม 2015

ประกาศรายชื่อครอบครัว SC FAMILY โครงการเดอะเครทส์ และเซ็นทริค ที่ได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ในงาน “FILMS FOR GOOD MORNINGS” วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58 นี้ ณ ควอเทียร์ซินีอาร์ท ชั้น 4, ดิ เอ็มควอเทียร์

 

วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 58 ภาพยนตร์เรื่อง I Wish รอบ 14.20 – 16.30 น.
1. คุณมนต์วิพร ศุภเกียรติ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 34
2. คุณสุษมา รัติวานิช โครงการ เดอะเครสท์ พหลโยธิน 11
3. คุณมาธาวี สาธุปัญญา โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
4. คุณสุวิมล ผาติเสถียร โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
5. คุณอัครวัฒน์ ชิงชัย โครงการ เดอะเครสท์ พหลโยธิน 11
6. คุณสมศักดิ์ เธียรธีรวิทย์ โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
7. คุณสุฤทัย ทรงศิริเดช โครงการ เดอะเครสท์ พหลโยธิน 11
8. คุณสกล สุวินัยตระกูล โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
9. คุณลลิตา หงษ์รัตนวงศ์  โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
10. คุณเทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
11. คุณวัชรพล พิบูลยศริน โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
12. คุณอินทิรา สุขยานุดิษฐ์ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
13. คุณนามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
14. คุณพรเทพ ทวีสุข โครงการ เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2
15. คุณอักษร โตสกุลวงศ์ โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
16. คุณอำนาจ สุขประสงค์ผล โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
17. คุณธนวัฒน์ พรหมทอง โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
18. คุณอัญชลี รอดสิน โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
19. คุณพิทยสุดา เพ็ญตระกูล โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
20. คุณนันทพร ธนานิมิตร โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
21. คุณสุทธิพร ณ ระนอง โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
22. คุณดวงกมล ปัญญาศิริกุล โครงการ เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2
23. คุณบุษยา จงสุขกิจพานิช โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
24. คุณวนาพร เอกวัฒนกิจ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
25. คุณสถิตย์ ชัยรัตนวานิช โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
26. คุณธีรชัย ชัชวาลโชติกุล โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
27. คุณวัลลภ ล้วนวุฒิพงษ์ โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
28. คุณณัฎฐ์สุชญา ภาตุบุตร โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
29. คุณธันยพร วงศ์สถิตย์พร โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
30. คุณจันทร จันทราทิพย์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
31. คุณวิทวัส อนันตชินะ โครงการ เซ็นทริค เพลส อารีย์ 4 – พหลโยธิน
32. คุณเอกชาติ เปรมสถิตย์ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
33. คุณยุทธพล กุลทนันท์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
34. คุณเทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ  โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
35. คุณพรรณปพร โพธิปัญญากุล โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
36. คุณสุธีรา ศรีทอง โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
37. คุณภูวดล นิยมค้า โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
38. คุณสรพล เลี้ยงบุญเลิศชัย โครงการ เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2
39. คุณลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
40. คุณรัตนโฉมฉาย ละออศรี โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
41. คุณเพชรรัตน์ ทองสีแดง โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
42. คุณสกล สุวินัยตระกูล โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64

 

วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 58 ภาพยนตร์เรื่อง The Lunch box รอบ 16.50 – 19.00 น.
1. คุณวัลลภา พานิช โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 49
2. คุณวรวัฒน์ โชติพรพันธ์ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
3. คุณวีระ สิริประเสริฐ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
4. คุณจันทร จันทราทิพย์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
5. คุณภูมิใจ สุพัฒนารังษี โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
6. คุณจิตชญา สาระสมบัติ โครงการ เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน
7. คุณพรเทพ ทวีสุข โครงการ เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2
8. คุณปัตย์ ได้เปี่ยม โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
9. คุณกฤษณ์ อุนนานนท์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
10. คุณชัย อยู่สวัสดิ์ โครงการ เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2
11. คุณรัตญญู จำนงค์ศิลป์ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
12. คุณกรวิภา วิจิตรไพศาล โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
13. คุณดวงเนตร สนิทม่วง โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
14. คุณทศ ตั้งตน โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
15. คุณนวลภา อริยภิญโญ โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
16. คุณบุษยา จงสุขกิจพานิช โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
17. คุณกนช รัติวานิช โครงการ เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน
18. คุณอรรถพล ชอบเกื้อ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
19. คุณภากร วิสารทะ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
20. คุณยุพิน จิระนภากุล โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
21. คุณกฤตย์ ธรรมทัตโต โครงการ เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน
22. คุณฐิตินันต์ กมลศักดิ์กำจร โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
23. คุณธีราวรรณ อรฤทธิ์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
24. คุณสุภาพร เลิศวิสุทธิ์ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
25. คุณรัตติกาล อ่องนุช โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
26. คุณวีระยุทธ ธรรมวงศ์ชัย โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
27. คุณชวันลักษณ์ ธีรปัญญาธรรม โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
28. คุณเจษฎา พรหมย้อย โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
29. คุณสุชาดา สุพรรณพยัคฆ์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
30. คุณศรีสกุล จันทร์ทอง โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
31. คุณมนกัญญ์ เลิศสามัตถิยกุล โครงการ เซ็นทริค เพลส อารีย์ 4 – พหลโยธิน
32. คุณนวภัทร วะสีนนท์ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์

 

วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58 ภาพยนตร์เรื่อง The Intouchables รอบ 14.20 – 16.30 น.
1. คุณมนต์วิพร ศุภเกียรติ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 34
2. คุณลลิตา อังคนาวราพันธุ์ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
3. คุณรชฎา สุวรรณะชฎ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
4. คุณปรารถนา แพทย์สมาน โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
5. คุณยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ  โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
6. คุณวิภา เกาไศยพงษ์ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
7. คุณนามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
8. คุณสาธิต ประพิณ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
9. คุณสุรวุฒิ สงวนชาติ โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
10. คุณจุฑามาส หงษ์ทอง โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
11. คุณสุรีย์ อาราชิ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
12. คุณอุษา เผ่าพิศาล โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
13. คุณชลดา เลาหวีรนิตย์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
14. คุณบุญยิ่ง นันทนีย์ โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
15. คุณเมธี ชุ่มศิริ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
16. คุณทัศนีย์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
17. คุณดาลัด อุบลพงศ์ โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
18. คุณประพันธ์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
19. คุณสุธิดา ตั้งชัยนวภูมิ โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
20. คุณปรียนันท์ สุทธิปริญญานนท์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
21. คุณรัชตวรรณ วุฒิวงษ์ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
22. คุณสวิตตา จิเนราวัต โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
23. คุณดารณี หรรษมนตร์ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
24. คุณนวัตพร ริมวิทยากร โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
25. คุณณัฐ วรพันธ์กิจ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
26. คุณสมบุญ โอภาสยล โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
27. คุณเกรียงไกร ธิติมากร โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
28. คุณระยอง เพิ่มทรัพย์ โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
29. คุณกนกพร พาภักดี
30. คุณกาญจนา ศรีถา โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
31. คุณมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
32. คุณเพิ่มพร วงศ์ทองเหลือ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
33. คุณวัจนา ตีระเดชะวาทย์ โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
34. คุณณัฎฐา ธารธีรภาพ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา

 

วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58 ภาพยนตร์เรื่อง The Perks of Being a Wallflower รอบ 16.50 – 19.00 น.
1. คุณสุธีราพร จรัสเบญจวงศ์ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 34
2. คุณธำรง ภัทรเจียรพันธุ์ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
3. คุณรตยา สุวรรณะชฎ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
4. คุณฐิมาพร หาญวานิช โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 34
5. คุณวารินทร์ สารสินพิทักษ์ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
6. คุณชญานุตม์ จักรมานนท์ โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24
7. คุณนามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
8. คุณจริยา วงศ์สุวัฒน์ โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
9. คุณสิทธิชัย เลิศสุทธิวงค์ โครงการ เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน
10. คุณสุขธิดา ศิริธนะวุฒิชัย โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
11. คุณภาณี อร่ามฤทัยเลิศ โครงการ เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน
12. คุณฉันทลักษณ์ แซ่ตั้ง โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
13. คุณอรรถพงษ์ เหล่ามิตรอนันต์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
14. คุณอรุณรุ่ง อภิชัยมงคล โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
15. คุณวังไผ่ หลิวทวีทรัพย์ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
16. คุณชัญนิรา น้อยท่าช้าง โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
17. คุณพจนัคร ปักษี โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
18. คุณอรรณพ โกศลศุภศิริชัย โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
19. คุณสุรพงษ์ อนุสนธิ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
20. คุณวิภารัตน์ ศรีเอี่ยมกูล โครงการ เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน
21. คุณปัณณวิช หงษา โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
22. คุณณัฎฐ์สุชญา ภาตุบุตร โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
23. คุณศิริลักษณ์ เอกวัฒนกิจ โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์
24. คุณนาวี ภวังคะนันท์ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
25. คุณสมาภา สุวรรณภักดีจิต โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
26. คุณวิชิตพล ฟูสิริพงษ์ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
27. คุณอบฉันท์ อัสธีรวัฒน์ โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา
28. คุณวาสนา หลีกภัย โครงการ เซ็นทริค รัชดา – สุทธิสาร
29. คุณทศ ตั้งตน โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
30. คุณบุญชัย สันนิธิลาวัณย์ โครงการ เซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์
31. คุณณภัค หรั่งลาย โครงการ เซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64
32. คุณศัลยวริศร์ วิเศษชิตพล โครงการ เซ็นทริค ซีน รัชวิภา