SC FAMILY Rally 2015 Registration
26 ตุลาคม 2015

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คัน เท่านั้น ( 1 กรรมสิทธิ์ / คัน )
2. ค่าสมัคร คันละ 4,000 บาท ( 2 ท่าน )
ผู้ติดตาม 2,000 บาท ( อายุ 12 ปีขึ้นไป มีเตียงเสริม )
ผู้ติดตาม 1,000 บาท ( อายุ 5 – 11 ปี ไม่มีเตียงเสริม )
(อัตรานี้รวมค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน / อาหาร 4 มื้อ / เสื้อ Rally 2 ตัว)
หมายเหตุ
-จำกัดจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน / คัน
-ผู้ติดตามพักห้องเดียวกันกับผู้แข่งขันหลัก
-เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ฟรี !! ( ไม่ได้รับเสื้อ Rally )
-หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
**เงื่อนไขการรับรางวัลรถจักรยานยนต์
-ผู้รับรางวัล จ่ายค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
-ผู้รับรางวัล รับผิดชอบค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 พ.ย.58
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ในวันที่ 10 พ.ย.58 ทาง www.scasset.com/scfamily
สอบถามโทร.1749

 

สนใจสมัคร คลิกลิงค์
www.scasset.com/scmine