SC สำมะโนประชากร 2558
02 กุมภาพันธ์ 2015

ขอความร่วมมือลูกบ้าน SC Family ร่วมตอบแบบสำรวจ ในโครงการ SC สำมะโนประชากร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

กติกาและเงื่อนไข
เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 58
จับรางวัล 3 ครั้ง วันที่ 30 เม.ย. 58 / 29 พ.ค. 58 / 30 มิ.ย. 58
ณ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.scasset.com/scfamily วันที่ 7 พ.ค. 58 / 8 มิ.ย. 58 / 7 ก.ค. 58
ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม หรือคอนโดในโครงการ SC ASSET กรอกข้อมูลในแบบสำรวจที่บริษัทฯกำหนด ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล พนักงาน SC ASSET (รวมครอบครัวและญาติพนักงาน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 1749