Slider

คณะกรรมการตรวจสอบ

ก้าวแรกของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาคารสำนักงานให้เช่า ต่อมาได้ขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ สัมนาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

นายปรีชา เศขรฤทธิ์

กรรมการตรวจสอบ