Slider

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

เอกสารล่าสุด

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)ขอแจ้งเพิ่มผู้ค้าหลักทรัพย์ ประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัทฯอีก 1 รายคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ทำให้ ณ วันที่ 30 มี.ค.2558 บริษัทฯมีผู้ค้าหลักทรัพย์ 3 รายคือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์