บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ


เอกสารล่าสุด

คลิกหัวข้อด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)ขอแจ้งเพิ่มผู้ค้าหลักทรัพย์ ประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัทฯอีก 1 รายคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ทำให้ ณ วันที่ 30 มี.ค.2558 บริษัทฯมีผู้ค้าหลักทรัพย์ 3 รายคือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

19 ก.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 12 พ.ค. 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 05 พ.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเทปบันทึกภาพการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ 21 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 03 เม.ย. 2560 ผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 31 มี.ค. 2560การเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหาร 4 รายแรก 21 มี.ค. 2560 การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 23 ก.พ. 2560แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 01 ก.พ. 2560 ผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 16 ก.ย. 2559 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 15 ก.ย. 2559 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 09 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเทปบันทึกภาพการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัท 26 เม.ย. 2559แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 26 เม.ย. 2559 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 21 มี.ค. 2559 การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 24 ก.พ. 2559 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 การจ่ายเงินปันผล และรายการเกี่ยวโยงกัน 17 ม.ค. 2559แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 16 ก.ย. 2558 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 14 ก.ย. 2558 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 13 พ.ค. 2558แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 07 พ.ค. 2558รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 24 เม.ย. 2558แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 02 มี.ค. 2558 ประกาศกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 26 ก.พ. 2558 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558 การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียน 03 ก.พ. 2558แจ้งการลาออกของกรรมการ 03 ก.พ. 2558 แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 17 ธ.ค. 2557แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2557 14 พ.ย. 2557แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 (TH) 15 ก.ย. 2557 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (TH) 12 ก.ย. 2557 การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (TH) 02 มิ.ย. 2557 รายงานการครบกำหนดอายุการใช้สิทธิและผลการใช้สิทธิ ESOP ครั้งที่ 5 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 02 มิ.ย. 2557 รายงานผล การใช้สิทธิ ESOP ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 07 พ.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเทปบันทึกภาพการประชุม บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ 07 พ.ค. 2557รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 29 เม.ย. 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล) 24 เม.ย. 2557แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

FOR GOOD MORNINGS

หน้าหลัก บ้านเดียว คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศ โปรโมชั่น ข่าวและกิจกรรม เอสซี แฟมิลี่ ข้อมูลองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์
© SC ASSET public limited. All Rights Reserved.
ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "erwer" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง