บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ


เอกสารล่าสุด

คลิกหัวข้อด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)ขอแจ้งเพิ่มผู้ค้าหลักทรัพย์ ประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัทฯอีก 1 รายคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ทำให้ ณ วันที่ 30 มี.ค.2558 บริษัทฯมีผู้ค้าหลักทรัพย์ 3 รายคือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

25 พ.ค. 2561 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 14 พ.ค. 2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 07 พ.ค. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP (F53-5) ประจำเดือนเมษายน 2561 04 พ.ค. 2561การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเทปบันทึกภาพการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัท 23 เม.ย. 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 09 เม.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP (F53-5) ประจำเดือนมีนาคม 2561 02 เม.ย. 2561 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 21 มี.ค. 2561การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 14 มี.ค. 2561 การรับหุ้นเพิ่มทุนของ SC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 06 มี.ค. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP (F53-5) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 22 ก.พ. 2561 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 13 ก.พ. 2560 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) 07 ก.พ. 2561ข่าวประชาสัมพันธ์ SC RE-INVENTION 2020 01 ก.พ. 2561 แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 19 ม.ค. 2561แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 13 ธ.ค. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการ 13 ธ.ค. 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 31 ต.ค. 2560 การเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น 19 ต.ค. 2560 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 18 ต.ค. 2560 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

FOR GOOD MORNINGS

หน้าหลัก บ้านเดียว คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศ โปรโมชั่น ข่าวและกิจกรรม เอสซี แฟมิลี่ ข้อมูลองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์
© SC Asset Corporation PCL. All Rights Reserved.
ปิด
 

ไม่พบผลการค้นหาคำว่า "erwer" กรุณาลองใหม่อีกครั้ง