Slider

เลขานุการบริษัท

นายสมบูรณ์ คุปติมนัส

“เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายสมบูรณ์ คุปตินัส ซึ่งเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฏหมาย และเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551”