มาทําความรู้จัก

“Morning Coin” Utility Token (MNC)

“Morning Coin” Utility Token หรือ MNC คือ SC Reward Programที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ให้กับสมาชิกรู้ใจคลับได้ เข้าถึงสินค้า และบริการ ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ ที่เหนือกว่า

Morning Coin (MNC)

สามารถนํามาใช้แลกเป็นส่วนลดเงินสด หรือแลก เป็นสิทธิพิเศษและของรางวัลจากพันธมิตรชั้นนํา ต่างๆ ได้

ช่วยคุณจัดการทุกเรื่องชีวิต รู้ใจทุกเรื่องไลฟ์สไตล์ ทั้งดีล สุดพิเศษ และกิจกรรมเอ็กคลูซีฟที่ตอบโจทย์ อย่างครบวงจรผ่าน ‘รู้ใจแอป’ โดยเชื่อมต่อสินค้า และบริการด้วย Token Digital เพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีดิจิตัล Block Chain มาปรับใช้

มูลค่า และอายุของ

Morning Coin (MNC) มีค่าเท่าไร?

1,000 Morning Coins (MNC) มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท และมีอายุ 2 ปีปฏิทิน นับจากปีที่ได้รับ MNC

เช่น ได้รับ MNC วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 MNC จะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นต้น (หมดอายุในสิ้นปีถัดไป) โดย MNC ที่หมดอายุจะถูกตัดทุกสิ้นปี ของปีที่หมดอายุ

ตัวอย่างการคำนวณอายุของ Morning Coin (MNC)

วันที่ได้รับ MNC
วันหมดอายุของ MNC
1 มีนาคม 2567
31 ธันวาคม 2568
7 พฤษภาคม 2567
31 ธันวาคม 2568
1 สิงหาคม 2568
31 ธันวาคม 2569

วิธีตรวจสอบ

Morning Coin (MNC) ที่จะหมดอายุ

Morning Coin (MNC) จะแจ้งเตือนวันหมดอายุ และบอกจํานวน MNC ที่จะหมดอายุในแต่ละปี ที่เมนู Profile > My MNC Wallet (กระเป๋า MNC ของฉัน)

Morning Coin Wallet

คืออะไร?

Morning Coin Wallet (MNC Wallet) จะเป็นที่เก็บ Morning Coin ผ่าน 'รู้ใจแอป' ของแต่ละบุคคล สมาชิกรู้ใจคลับจำเป็น ต้องทำการลงทะเบียนทั้งใน 'รู้ใจแอป' และ MNC Wallet ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน หลังจากการลงทะเบียน และเปิด MNC Wallet เสร็จสมบูรณ์ จะมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้
1. My Wallet Code
หลังจากลงทะเบียน และเปิด MNC Wallet สำเร็จแล้ว สมาชิกจะได้รับรหัส MNC Wallet เป็นรหัสเฉพาะตัว รหัสนี้ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 'r' และตามด้วย เลข 4 หลัก เช่น rj-2215 สมาชิกสามารถตรวจสอบรหัสนี้ใน 'รู้ใจแอป' ผ่านเมนู My Wallet Code
2. Giftbox
หลังจากลงทะเบียน และเปิด MNC Wallet สำเร็จแล้ว สมาชิกจะได้รับรหัส MNC Wallet เป็นรหัสเฉพาะตัว รหัสนี้ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 'r' และตามด้วย เลข 4 หลัก เช่น rj-2215 สมาชิกสามารถตรวจสอบรหัสนี้ใน 'รู้ใจแอป' ผ่านเมนู My Wallet Code

เกี่ยวกับ

My Wallet Passcode

หากกรอกรหัสผ่านผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ระบบจะทำการ Lock การใช้งานเป็นเวลา 15 นาที

หากลืมรหัสผ่านสมาชิกสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ด้วยตัวเองซึ่งจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ RueJai App

Morning Coin

ได้มาอย่างไร?

สามารถสะสม Morning Coin (MNC) ผ่าน 3 รูปแบบ ดังนี้?

รูปแบบ 1
การลงทะเบียน
เปิดใช้งาน Wallet ครั้งแรก และกดรับ MNC รับทันที 5,000 MNC ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
เงื่อนไข
สงวนสิทธิ์การรับ 5,000 MNC/เจ้าของกรรมสิทธิ์ จากการลงทะเบียนเปิดใช้งาน MNC Wallet ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
สมาชิกผู้พักอาศัยในบ้าน สามารถเปิดใช้งาน MNC Wallet และรับ 5,000 MNC 1 ท่าน/สิทธิ์ ได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องยินยอม และเพิ่มชื่อผู้พักอาศัยในระบบ ก่อนลงทะเบียนเท่านั้น
สิทธิพิเศษนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 (สามารถเปิด และกดรับ MNC ได้จนถึงวันนี้ - 30 มิถุนายน 2567)
สมาชิกรู้ใจคลับจะต้องกดรับ MNC ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกดรับผ่านเมนู My MNC Wallet > Giftbox และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับ MNC หากเกินระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รูปแบบ 2
การโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้าน/คอนโดมิเนียม
การคำนวณมูลค่า Morning Coin (MNC) ที่ลูกค้าจะได้รับ คือ 0.5% จากมูลค่าสุทธิ (ราคาตามสัญญาหลังหักส่วนลด และโปรโมชั่นเงินคืน)
ตัวอย่าง: ถ้าซื้อบ้านราคา 11 ล้านบาท ได้รับส่วนลด และโปรโมชั่น มูลค่า 1 ล้านบาทคุณจะได้รับ MNC 0.5% ของมูลค่าสุทธิหลังหักส่วนลด และโปรโมชั่นเงินคืนแล้ว ซึ่งเท่ากับ 50,000 MNC (0.5% ของ 10 ล้าน) เป็นต้น
เงื่อนไข
บ้าน หรือคอนโดในมิเนียมที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์ในการรับ MNC คือ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุใน การโอน หากมีมากกว่า 1 ท่าน จะจำกัดให้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ เพียง 1 ท่าน/บ้าน (สงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่กดรับ MNC เป็นคนแรกก่อน)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นนิติบุคคลจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อใช้งาน'รู้ใจแอป'โดยผู้ลงทะเบียนต้องเป็นกรรมการผู้มีชื่อในหนังสือจดทะเบียนบริษัทและนำส่งเอกสาร ยืนยันตัวตนผ่าน SC Contact Centre 1749 ก่อนการรับสิทธิ์
ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องทำการเปิดใช้งาน MNC Wallet และกดรับ MNC ภายใน 90 วันนับจากวันที่โอน กรรมสิทธิ์ โดยสามารถกดรับได้จากเมนู My MNC Wallet > Giftbox และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ ยกเลิกการรับ MNC หากเกินระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากไม่พบรายการใน Giftbox ภายใน 7 วัน กรุณา ตรวจสอบการกดรับ MNC กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่านอื่นๆ ก่อน ผ่าน Giftbox History (กรณีมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ มากกว่า 1 ท่าน) และหากยังไม่พบรายการ กรุณาติดต่อ SC Contact Centre 1749 เพื่อตรวจสอบข้อมู
รูปแบบ 3
การซื้อสินค้า และบริการใน RJ Store
การคำนวณมูลค่า Morning Coin (MNC) ที่จะได้รับ คือ 1% จากมูลค่าที่ชำระสุทธิ หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว โดยเศษทศนิยมจากการคำนวณ MNC จะถูกปัดลง
ตัวอย่าง: การชำระเงินซื้อสินค้า และบริการสุทธิมูลค่า 1,999 บาท จะได้รับ Morning Coin 1% เท่ากับ 19 MNC เป็นต้น
เงื่อนไข
ชื้อสินค้า และบริการใน RJ Store ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ได้รับ MNC เมื่อมีการชำรค่าสินค้า และบริการ หลังหักส่วนลดมูลค่า 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น
สามารถตรวจสอบมูลค่า MNC ที่คาดว่าจะได้รับก่อน การชำระเงินผ่านหน้า สรุปรายการที่ต้องการสั่งซื้อ
การรับ MNC จะทำการโอนเข้า Wallet โดยตรงเมื่อได้ รับสินค้าและบริการครบตามเงื่อนไข ดังนี้

1.

สำหรับสินค้า หรือบริการ ที่ไม่ต้องทำการนัดหมายผ่าน 'รู้ใจแอป' (จัดส่งสินค้าให้ถึงบ้าน) จะได้รับ MNC เมื่อมีการจัดส่งใบกำกับภาษี ผ่านอีเมลเรียบร้อยแล้ว

2.

สำหรับสินค้า หรือบริการ ที่ต้องทำการนัดหมายผ่าน 'รู้ใจแอป' จะได้รับ MNC เมื่อมีการยืนยันการรับบริการ สำร็จ หากคุณมีการรับบริการ หลายครั้ง จะได้รับ MNC เมื่อยืนยันการรับบริการครั้งแรกสำเร็จแล้ว

การใช้ Morning Coin (MNC)

เป็นส่วนลดแทนเงินสด

การซื้อสินค้า และบริการใน RJ Store ผ่าน 'รู้ใจแอป'จะได้รับสิทธิ์ใช้ MNC ได้เต็มจำนวนที่มีอยู่ใน Wallet เพื่อแลกเป็นส่วนลดแทนเงินสด ชำระค่าสินค้า และบริการทุกประเภทใน RJ Store
โดย 1,000 MNC มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท
กรณีการใช้ MNC แทนมูลค่าส่วนลด เงินสดในการ ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ใน R.J Store สามารถใช้ MNC ได้เต็ม จำนวนที่มีอยู่ใน Wallet
กรณีรายการ Refund หรือการยกเลิก รายการซื้อ MNC ที่มีการใช้ไปจะทำ การคืนเข้า Wallet ของลูกค้าโดย อัตโนมัติภายใน 15 นาทีภายหลัง รายการ Refund หรือยกเลิกรายการ ได้รับการอนุมัติ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน MNC หากลูกค้ามีการ ได้รับหรือใช้สินค้า และบริการนั้นไปแล้ว หรือ MNC นั้นหมดอายุ ณ วันที่ลูกค้าทำรายการ Refund หรือยกเลิกรายการ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายการ โปรโมชั่นได้ตาม ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

วิธีใช้ MNC

แลกเป็นส่วนลดแทนเงินสด

สำหรับช้อปสินค้า/บริการใน RJ Store