Slider

คณะกรรมการบริหาร

ก้าวแรกของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาคารสำนักงานให้เช่า ต่อมาได้ขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

กรรมการบริหาร

นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ

กรรมการบริหาร

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการบริหาร

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการบริหาร

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์

กรรมการบริหาร