Slider

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ก้าวแรกของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาคารสำนักงานให้เช่า ต่อมาได้ขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

นายปรีชา เศขรฤทธิ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

กรรมการบรรษัทภิบาล และ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการบรรษัทภิบาล และ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน