Slider

การอบรมหลักสูตรไอโอดี

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

ประธานกรรมการ – กรรมการอิสระ

อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 14/2549

อบรมหลักสูตร Improve the Quality of Financial Reporting รุ่น 4/2549

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2548

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ

กรรมการอิสระ

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 87/2550

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2549

อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2549

อบรมหลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 4/2549

อบรมหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้

อบรมหลักสูตร การสัมมาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

นายประเสริฐ​ สัมนาวงศ์

กรรมการอิสระ

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 85/2550

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61/2550

อบรมหลักสูตร  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่กรรมการควรรู้

อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551

นายณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ

กรรมการ

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 53/2549

อบรมหลักสูตร การสัมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 91/2550

นายปรีชา เศชรฤทธิ์

กรรมการอิสระ

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 13/2547

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

กรรมการ

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 157/2555

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการอิสระ

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 13/2547

อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 16/2562

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

กรรมการอิสระ

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 134/2553

อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 8/2561

อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2561