Slider

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ก้าวแรกของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านอาคารสำนักงานให้เช่า ต่อมาได้ขยายสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย ด้วยการดำเนินงานแบบมืออาชีพ

นายประเสริฐ สัมนาวงศ์

ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ

กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน