Slider

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้จัดให้มี นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยกำหนดช่องทางและขั้นตอนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการแต่ละท่าน เลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายในได้โดยตรง ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้