Slider
Slider

โครงการคอนโด ชิดลม พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโด ชิดลม มีข้อดีอย่างไร

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ทำเลชิดลม เป็นทำเลศักยภาพที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบที่ครบครัน ทั้งห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม ฯลฯ รวมไปถึงการคมนาคมที่มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง คอนโดใกล้รถไฟฟ้า หรือแม้แต่รถยนต์ส่วนตัวก็สะดวกสบาย ด้วยศักยภาพรอบด้านนี้ทำให้คอนโด ชิดลม เป็นทำเลที่น่าจับตามองจากทั้งนักลงทุนต่างชาติและคนไทย ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง

 

การเดินทางรอบคอนโด ชิดลม

การเดินทางด้วยรถยนต์

การเดินทางด้วยรถยนต์ในทำเลคอนโด ชิดลม นั้นสามารถเดินทางด้วยถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนพระราม 1 ถนนชิดลม และถนนหลังสวน โดยถนนชิดลมและถนนหลังสวนจะวิ่งคู่ขนานกันไป โดยสามารถมุ่งหน้าสู่ราชเทวีและสีลมได้ แต่ถนนพระราม 1 จะเชื่อมต่อกับสยามผ่านไปยังเพลินจิต เรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีทางด่วนเฉลิมมหานคร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในชั่วโมงเร่งรีบอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

นอกจากนี้บนถนนชิดลม ยังมีรถประจำทางคอยให้บริการตลอดเส้นทางอีกด้วย โดยมีสายสำคัญๆ ดังนี้ สาย 2, 17, 25, 40, 48, 501, 508, 511 เป็นต้น และยังมีรถตู้ที่สามารถใช้เดินทางในทำเลรอบคอนโด ชิดลม อีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ขึ้นชื่อว่าเป็นทำเลใจกลางกรุงเทพฯ ก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างรถไฟฟ้าแน่นอน โดยรถไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับคอนโด ชิดลม ก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียว เส้นทางหมอชิต – อ่อนนุช – แบริ่ง โดยสามารถขึ้นได้ที่สถานีชิดลม อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีลม ที่สถานีสยามอีกด้วย ทำให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วแม้ในเวลาเร่งรีบ

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบคอนโด ชิดลม

ห้างสรรพสินค้ารอบคอนโด ชิดลม

เพราะทำเลคอนโด ชิดลม เป็นทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงถูกรายล้อมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์และแหล่งชอปปิง ที่สามารถตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบการชอปปิงได้อย่างลงตัว โดยทำเลรอบคอนโด ชิดลมมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย อาทิ เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, เซ็นทรัลเวิร์ล, เกษรวิลเลจ, สยามพารากอน, แพลทินัมแฟชั่นมอลล์ เป็นต้น

 

สถานศึกษารอบคอนโด ชิดลม

ไม่เพียงครบครันด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์เท่านั้น ใกล้กับคอนโด ชิดลม ยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาเอกชนชื่อดังชั้นนำอย่าง โรงเรียนมาแตร์เดอี อีกด้วย

 

โรงพยาบาลรอบคอนโด ชิดลม

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย สามารถเดินทางไปโรงพยาบาล บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้อย่างสะดวก เรียกได้ว่าใกล้กับคอนโด ชิดลมเพียงนิดเดียว หมดกังวลเรื่องการเดินทางไปรับการรักษาในชั่วโมงเร่งด่วนได้เลย

 

โครงการคอนโด ชิดลม

คอนโด ชิดลม โครงการ 28 ชิดลม เป็นคอนโดระดับ Super Luxury ที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ Freehold รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่มาพร้อมส่วนกลางและบริการระดับ 5 ดาว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์คนเมืองและชื่นชอบการชอปปิง ในราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า