Slider
Slider

คอนโด ลาดพร้าว 2566 พร้อมอยู่ ใจกลางห้าแยกลาดพร้าว

SC Asset รวบรวม คอนโดลาดพร้าว 2566 ใกล้ใจกลางกรุงเทพฯ มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำตรงถนน 5 แยกลาดพร้าว ชาวลาดพร้าว พหลโยธิน จตุจักร รังสิตต้องชอบเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมโซนนี้หมด ถูกใจคนเมืองที่ชอบเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MRT รวมไปถึงการเดินทางด้วยรถส่วนตัวเช่นกัน


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโดลาดพร้าว

 

จุดศูนย์รวมของชุมชนที่มีไลฟ์สไตล์ชอบอยู่อาศัยคอนโดลาดพร้าว คือ ย่าน 5 แยกลาดพร้าว เนื่องจากจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเดินทางชุกชุมมากที่สุด ไม่ว่าจะการเดินทางจากนั่งรถไฟฟ้า BTS MRT และการเข้าห้างช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่อย่าง Central Ladpao กับ Union Mall จึงทำให้พื้นที่นี้มีความครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก 

 

คอนโด ลาดพร้าว มีข้อดีอย่างไร 

 

“ลาดพร้าว” คืออีกหนึ่งทำเลศักยภาพยอดฮิตสำหรับที่อยู่อาศัย ทั้งคอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ โดยเฉพาะคอนโดลาดพร้าว ขายและเช่าที่มาแรงและได้รับความสนใจอยู่ตลอด เนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นทางด่วน จุดเชื่อมต่อถนนสายสำคัญต่างๆ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน 

 

นอกจากนี้ทำเลคอนโดลาดพร้าวยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำ สถานศึกษา และสถานพยาบาล จึงทำให้ทำเลลาดพร้าวกลายเป็นจุดสนใจจากผู้คนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย เพื่อลงหลักปักฐานหรือขยับขยายครอบครัว ตัดสินใจได้อย่างไม่ลังเล

 

การเดินทาง คอนโด ลาดพร้าว

 

การเดินทางจาก ย่านคอนโดลาดพร้าวสามารถใช้รถส่วนตัวเข้า-ออกตัวเมืองด้วย ถนนลาดพร้าวเส้นหลัก ถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดีรังสิต หรือจะใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นสุขุมวิทอย่าง สถานี 5 แยกลาดพร้าว รวมไปถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีหลโยธินก็สะดวกถึง skywalk ห้าแยกลาดพร้าวเหมือนกัน  

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

 

คอนโดลาดพร้าว สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ คงจะหนีไม่พ้นถนนลาดพร้าว ที่สามารถวิ่งผ่านถนนสายสำคัญหลายสายเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่าย โดยถนนลาดพร้าวจะเริ่มตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าว เชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเส้นนี้จะเชื่อมกับตัวเมืองที่ใกล้แหล่ง CBD อย่างถนนพระราม 9 รวมถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังวิ่งไปแยกบางกะปิ ที่สามารถเข้าสู่ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทยและถนนพ่วงศิริได้

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ย่านคอนโดลาดพร้าว

 

คอนโดลาดพร้าว สำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ก็สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถโดยสารประจำทางได้ ซึ่งมีหลายสายคอยให้บริการ ได้แก่ สาย 8, 77, 96, 122, 502, 538, 555 ที่คอยให้บริการในทำเลลาดพร้าวนี้

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

ในปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่ในทำเล คอนโดลาดพร้าว สามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว และ พหลโยธิน ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอีกด้วย โดยเริ่มต้นที่สถานีหมอชิต ไปจนถึงสถานีเคหะ แต่หากต้องการออกนอกตัวเมือง ก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต – คูคต ได้ ทำให้การเดินทางของผู้ที่อยู่อาศัยในทำเลลาดพร้าวเรียกได้ว่าสะดวกสบายเลยทีเดียว 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบคอนโด ลาดพร้าว

 

ย่านพื้นที่ลาดพร้าว เป็นหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ ฝั่งตอนเหนือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายส่วนต่อของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นสุขุมวิท สถานี 5 แยกลาดพร้าว ทำให้ผู้คนเข้าถึงพื้นที่เขตนี้บ่อยมากขึ้น 

 

ห้างสรรพสินค้า ย่านคอนโดลาดพร้าว

 

ทำเลคอนโดลาดพร้าว เป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว, ยูเนียน มอลล์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตรา, โฮมโปร, เดอะมอลล์ บางกะปิ เป็นต้น

 

สถานศึกษา ย่านคอนโดลาดพร้าว

 

นอกจากห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์แล้ว ย่านคอนโดลาดพร้าว ยังมีสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนเซนต์จอห์น, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านคอนโดลาดพร้าว

 

ด้วยเพราะทำเล คอนโดลาดพร้าว มีโรงพยาบาลชื่อดังมากมายที่คอยรองรับและให้บริการ ดังนั้นหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ไร้กังวลอาทิ โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เป็นต้น

 

คอนโดลาดพร้าว ราคา

 

แนะนำราคาคอนโดลาดพร้าวให้เช่าและซื้อ ของ SC Asset ดังนี้

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

คอนโดมิเนียม

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส

6.5

 

ลาดพร้าว ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

ย่านพื้นที่คอนโดลาดพร้าว เป็นทำเลที่มีความเจริญเติบโตทางด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้ชาวลาดพร้าว วิภาวดี รังสิต รวมไปถึงจตุจักรได้ใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าเข้า-ออกกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีห้างชั้นนำ Central Ladpao ที่เป็นศูนย์ Commnunity Mall ขนาดใหญ่อยู่ตรง 5 แยกลาดพร้าวโดยตรง เป็นแหล่งช้อปปิ้งประจำของคนเขตนี้มาเที่ยวตลอด สถานที่ใกล้เคียงที่นี่จึงมีแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ ๆ อย่าง บ้าน รวมไปถึงแหล่งคอนโดลาดพร้าวไปด้วย และตึกอาคารออฟิศให้เช่าเช่นกัน 

 

โครงการคอนโด ลาดพร้าว แนะนำ

 

SC Asset ขอแนะนำ โครงการคอนโดลาดพร้าวใหม่ระดับหรู ใจกลาง 5 แยกลาดพร้าว ติดกับถนนใหญ่พหลโยธิน และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 

 

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส (The Crest Park Rescidences)

 

เป็นโครงการคอนโด ลาดพร้าว ระดับ Luxury ที่สุดของทำเลศักยภาพ ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ติดกับถนนพหลโยธิน ที่พร้อมมอบทุกวันให้เป็นเหมือนดั่งรางวัลชีวิต รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยและทำเลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในราคาเริ่มต้น 6.5 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า