Slider
Slider

คอนโด ลาดพร้าว 2566 พร้อมอยู่ ใจกลางห้าแยกลาดพร้าว


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโด ลาดพร้าว มีข้อดีอย่างไร 

“ลาดพร้าว” คืออีกหนึ่งทำเลศักยภาพยอดฮิตสำหรับที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ โดยเฉพาะคอนโดที่มาแรงและได้รับความสนใจอยู่ตลอด เนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นทางด่วน จุดเชื่อมต่อถนนสายสำคัญต่างๆ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน นอกจากนี้ทำเลคอนโด ลาดพร้าวยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำ สถานศึกษา และสถานพยาบาล จึงทำให้ทำเลลาดพร้าวกลายเป็นจุดสนใจจากผู้คนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย เพื่อลงหลักปักฐานหรือขยับขยายครอบครัว ตัดสินใจได้อย่างไม่ลังเล

 

การเดินทาง คอนโด ลาดพร้าว

การเดินทางด้วยรถยนต์

คอนโด ลาดพร้าว สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ คงจะหนีไม่พ้นถนนลาดพร้าว ที่สามารถวิ่งผ่านถนนสายสำคัญหลายสายเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่าย โดยถนนลาดพร้าวจะเริ่มตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าว เชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเส้นนี้จะเชื่อมกับตัวเมืองที่ใกล้แหล่ง CBD อย่างถนนพระราม 9 รวมถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังวิ่งไปแยกบางกะปิ ที่สามารถเข้าสู่ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทยและถนนพ่วงศิริได้

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ย่านคอนโด ลาดพร้าว

คอนโด ลาดพร้าว สำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ก็สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถโดยสารประจำทางได้ ซึ่งมีหลายสายคอยให้บริการ ได้แก่ สาย 8, 77, 96, 122, 502, 538, 555 ที่คอยให้บริการในทำเลลาดพร้าวนี้

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

ในปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่ในทำเล คอนโด ลาดพร้าว สามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว และ พหลโยธิน ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอีกด้วย โดยเริ่มต้นที่สถานีหมอชิต ไปจนถึงสถานีเคหะ แต่หากต้องการออกนอกตัวเมือง ก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต – คูคต ได้ ทำให้การเดินทางของผู้ที่อยู่อาศัยในทำเลลาดพร้าวเรียกได้ว่าสะดวกสบายเลยทีเดียว 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบคอนโด ลาดพร้าว

ห้างสรรพสินค้า ย่านคอนโด ลาดพร้าว

ทำเล คอนโด ลาดพร้าว เป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว, ยูเนียน มอลล์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตรา, โฮมโปร, เดอะมอลล์ บางกะปิ เป็นต้น

 

สถานศึกษา ย่านคอนโด ลาดพร้าว

นอกจากห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์แล้ว คอนโด ย่านลาดพร้าว ยังมีสถานศึกษาชื่อดังมากมาย อาทิ โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนเซนต์จอห์น, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นต้น

 

โรงพยาบาล ย่านคอนโด ลาดพร้าว

ด้วยเพราะทำเล คอนโด ลาดพร้าว มีโรงพยาบาลชื่อดังมากมายที่คอยรองรับและให้บริการ ดังนั้นหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ไร้กังวลอาทิ โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เป็นต้น

 

โครงการคอนโด ลาดพร้าว แนะนำ

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส (The Crest Park Rescidences)

เป็นโครงการคอนโด ลาดพร้าว ระดับ Luxury ที่สุดของทำเลศักยภาพ ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ติดกับถนนพหลโยธิน ที่พร้อมมอบทุกวันให้เป็นเหมือนดั่งรางวัลชีวิต รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยและทำเลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในราคาเริ่มต้น 6.5 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า