Slider
Slider

โครงการคอนโด รามอินทรา


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโด รามอินทรา มีข้อดีอย่างไร

ต้องยอมรับว่า ทำเลรามอินทรา เป็นอีกหนึ่งทำเลที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการขยับขยายที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น โดยเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโด รามอินทรา ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ แล้ว การเดินทางก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายอีกด้วย เนื่องจากมีถนนที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักและสายรองหลายสาย รวมไปถึงมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่ทำให้การเดินทางไปยังที่ต่างๆ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

การเดินทาง คอนโด รามอินทรา

การเดินทางด้วยรถยนต์

การเดินทางด้วยรถยนต์ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของทำเลรอบคอนโด รามอินทราเลยก็ว่าได้ เพราะมีถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปได้ทั้งกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ นอกจากนี้ยังมีถนนเส้นหลักและเส้นรองอีกหลายสายที่เชื่อมต่อกัน จึงทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์ในทำเลรามอินทราเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเดินทางเข้าตัวเมืองหรือออกนอกตัวเมือง และยังมีทางด่วนฉลองรัชและทางด่วนกาญจนาภิเษก ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ก็ไม่ต้องกังวลเมื่อตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยในทำเล รามอินทรา เพราะในทำเลนี้ยังมีรถสาธารณะอย่างรถประจำทางคอยให้บริการตลอดเส้นทางอีกด้วย โดยสายสำคัญที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สาย 22, 26, 36, 60, 71, 96 และ 115 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

หากต้องการร่นระยะเวลาการเดินทาง สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เพราะคอนโด รามอินทรา มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูคอยให้บริการ โดยสามารถขึ้นได้ที่สถานีรามอินทรา 3 หรือใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ก็ได้เช่นกัน

 

สิ่งอำนวยความสะดวก รอบคอนโด รามอินทรา

ห้างสรรพสินค้า รอบคอนโด รามอินทรา

อย่างที่ทราบกันว่า ทำเลรามอินทรา เป็นทำเลที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำและคอมมูนิตี้มอล์มากมายรายล้อมอยู่รอบคอนโด รามอินทรา เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น อาทิ เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์, เดอ จังค์ชัน, อมอรินีบูติค ไลฟ์สไตล์มอล์, เดอะ พรอมเมอนาด, เดอะ วอล์คเกษตรนวมินทร์ และแฟชันไอส์แลนด์ เป็นต้น

 

สถานศึกษา รอบคอนโด รามอินทรา

สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกวัยเรียนก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกัน เพราะมีสถานศึกษาชั้นนำรายล้อมอยู่รอบคอนโด รามอินทรา อาทิ โรงเรียนบดินทรเดชา 2, โรงเรียนเลิศหล้า, โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบคอนโด รามอินทรา

หากเจ็บป่วยก็ไร้กังวลเนื่องจากมีโรงพยาบาลชั้นนำ ตั้งอยู่รอบคอนโด รามอินทรา อาทิ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์, โรงพยาบาลสินแพทย์, โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เป็นต้น เรียกได้ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่สบายก็สามารถเข้าใช้บริการได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกล

 

คอนโด รามอินทรา แนะนำ

แชมเบอร์ส เฌอ รัชดา – รามอินทรา (SOLD OUT)

คอนโด รามอินทรา แชมเบอร์ส เฌอ รัชดา-รามอินทรา เป็นคอนโด Low Rise พร้อมอยู่ สูง 8 ชั้น อารมณ์บ้านสไตล์ Danish Modern ที่เน้นการออกแบบให้พื้นที่การใช้ชีวิตอบอุ่นเป็นกันเองและกลมกลืนกับธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่ครบครัน เหมาะกับคนที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ในเมือง ในราคาเริ่มต้น 3.59 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า