Slider
Slider

โครงการคอนโด รัชโยธิน


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโด รัชโยธิน มีข้อดีอย่างไร

จากเดิม รัชโยธิน เป็นทำเลที่อยู่ชานเมืองกรุงเทพฯ ทางเหนือ มีสำนักงานและออฟฟิศเป็นจำนวนมาก ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จึงเป็นอพาร์ทเมนท์ แต่ในปัจจุบันทำเล รัชโยธิน ได้กลายเป็นทำเลที่มีคอนโดเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก เพราะได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากถนนเส้นรอบข้างอย่าง รัชดาภิเษกและพหลโยธิน รวมไปถึงสถานที่รอบๆ คอนโด รัชโยธิน ในยุคนี้ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งแหล่งไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาล โรงเรียนชั้นนำ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง จึงทำให้คอนโด รัชโยธิน เป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าจับตามองและเลือกปักหลักอยู่อาศัยในยุคนี้อีกด้วย

 

การเดินทาง คอนโด รัชโยธิน

การเดินทางด้วยรถยนต์

การเดินทางด้วยรถยนต์ในทำเล รัชโยธินนั้น สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมีถนนเส้นหลักอย่าง ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนน 4 เลน ที่ขนานไปกับถนนวิภาวดีรังสิตและถนนรัชดาภิเษก และยังเชื่อมต่อไปยังถนนลาดพร้าวและทางด่วนอุตราภิมุขอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยสาธารณะ

สำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะรอบคอนโด รัชโยธิน มีรถประจำทางคอยให้บริการตลอดเส้นทาง โดยสายสำคัญที่ให้บริการได้แก่ สาย 26, 39, 63, 104, 107, 129, 545 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

นอกจากรถประจำทางแล้ว ยังสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้อีกด้วย โดยเชื่อมระหว่างสถานี หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต อีกทั้งยังมีจุดเชื่อมต่อกับรถโมโนเรลสายสีชมพู แคราย- มีนบุรี ที่สถานีวงเวียนหลัก 4 และเชื่อมกับ MRT ที่สถานี 5 แยกลาดพร้าว

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบ คอนโด รัชโยธิน

ห้างสรรพสินค้า รอบคอนโด รัชโยธิน

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่า ทำเลคอนโด รัชโยธิน ได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากถนนรัชดาภิเษกและพหลโยธิน ทำให้รอบคอนโด รัชโยธินเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นและแหล่งไลฟ์สไตล์ อาทิ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ยูเนียน มอลล์, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, ตลาดนัดจตุจักร เป็นต้น

 

สถานศึกษา รอบคอนโด รัชโยธิน

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ได้รับเมื่ออยู่อาศัยในคอนโด รัชโยธิน โดยเฉพาะหากมีสมาชิกในวัยเรียน นั่นคือสถานศึกษาชั้นนำหลายแห่งที่พร้อมรองรับ อาทิ โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟนส์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบคอนโด รัชโยธิน

สถานสำคัญอีกหนึ่งแห่งที่จำเป็นกับการใช้ชีวิตคือสถานพยาบาล ซึ่งโดยรอบคอนโด รัชโยธิน เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลชื่อดังมากมาย และคอยให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย อาทิ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร, โรงพยาบาล วิภาวดี, โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น เป็นต้น

 

คอนโด รัชโยธิน แนะนำ

เซ็นทริค รัชโยธิน

คอนโด รัชโยธิน เซ็นทริค รัชโยธิน เป็นคอนโด High Rise ระดับ Luxury Class สูง 21 ชั้น ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด A Place For Your Hybrid Lifestyle…เชื่อมต่อทุกความต้องการกับรูปแบบไลฟ์สไตล์ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ทุกพื้นที่เหมาะกับการใช้ชีวิตและเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เหมาะสำหรับคนที่ทำงานบริเวณทำเลรัชโยธินและคนที่ต้องการใช้ชีวิตในรูปแบบไลฟ์สไตล์คนเมือง คอนโดหรู ในราคาเริ่มต้น 3.29 ล้าน

 

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส ลาดพร้าว

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส ลาดพร้าว เป็นคอนโดหรู High Rise ระดับ Luxury Class สูง 36 ชั้น ที่ถูกออกแบบผ่านดีไซน์ที่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบไร้รอยต่อ ใจกลางห้าแยกลาดพร้าวและใกล้กับเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยอยู่ใจกลางเมือง เน้นความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและเดินทาง รวมถึงชื่นชอบไลฟ์สไตล์คนเมือง ในราคาเริ่มต้น 4.99 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า