Slider
Slider

รวมโครงการคอนโด รัชโยธิน พร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพ

คอนโด รัชโยธินที่พักอาศัยทำเลทองเหมาะกับคนทุกไลฟ์สไตล์ ครบครันในเรื่องความสะดวก คอนโดแถวรัชโยธินทั้งมีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เชื่อมต่อคอนโดรัชโยธินไปสถานที่สำคัญ ๆ ในกรุงเทพฯ ได้ในเวลาอันสั้น อีกทั้งยังมีแหล่งชอปปิ้ง แหล่งเอนเตอร์เทนต์ให้คุณสนุกและเป็นจุดนัดพบเพื่อนฝูง เพิ่มความสัมพันธ์กับผู้คนได้ง่ายสุด ๆ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คอนโด รัชโยธิน

 

คอนโดรัชโยธินบนย่านลาดพร้าว-แจ้งวัฒนะ นับเป็นอีกย่านที่เพียบพร้อมไปด้วยความต้องการของผู้คนทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ

 

  • การเดินทางจากคอนโดรัช โยธินไปสู่ใจกลางเมืองและย่านสำคัญอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ได้ง่าย ๆ ผ่านรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน, ลาดพร้าว รถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-บางใหญ่) รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเส้นสุขุมวิทเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และในอนาคตก็จะมีรถโมโนเรลสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) พาดผ่านอีกด้วย ทำให้คอนโดรัชโยธินตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางสะดวกอย่างมาก
  • พื้นที่ตั้งคอนโดรัชโยธินเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะโรงเรียนชื่อดังอย่างโรงเรียนหอวัง มหาลัยเกษตรศาสตร์ หรือโรงพยาบาลชั้นนำ เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ เป็นต้น ทำให้คอนโดบ้านรัชโยธินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
  • อยู่คอนโด รัชโยธินไม่ต้องกลัวขาดสิ่งอุปโภคบริโภค เพราะในย่านนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น เซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนี่ยนมอลล์ ตลาดนัดจตุจักร เป็นต้น 
  • ชื่นชอบความบันเทิง? อย่าพลาดที่จะหาคอนโดใกล้เมเจอร์รัชโยธิน ให้คุณได้ดูหนังเต็มอิ่มใกล้ ๆ บ้าน

 

คอนโด รัชโยธิน มีข้อดีอย่างไร

 

จากเดิมแถวรัชโยธินเป็นทำเลที่อยู่ชานเมืองกรุงเทพฯ ทางเหนือ มีสำนักงานและออฟฟิศเป็นจำนวนมาก ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จึงเป็นอพาร์ทเมนท์ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม

 

แต่ในปัจจุบันทำเลรัชโยธิน ได้กลายเป็นทำเลที่มีคอนโด รัชโยธินเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก เพราะได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากถนนเส้นรอบข้างอย่าง รัชดาภิเษกและพหลโยธิน รวมไปถึงสถานที่รอบ ๆ คอนโดรัชโยธิน ในยุคนี้ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งแหล่งไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาล โรงเรียนชั้นนำ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง จึงทำให้คอนโดรัชโยธินเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าจับตามองและเลือกปักหลักอยู่อาศัยในยุคนี้อีกด้วย

 

การเดินทาง คอนโด รัชโยธิน

 

จากคอนโดรัชโยธินไปย่านอื่น ๆ สามารถทำได้ง่ายมาก ๆ เนื่องจากเส้นทางคมนาคมย่านนี้มีช่องทางการเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเดินทางจากคอนโดรัชโยธินด้วยรถไฟฟ้าซึ่งเป็นช่องทางที่นิยมที่สุดในยุคนี้ หรือหากมีรถส่วนตัวก็สามารถเดินทางจากคอนโดรัชโยธินด้วยรถยนต์ก็ได้ หรือใครสะดวกทางบกก็มีรถสาธารณะที่จะพาคุณไปถึงที่หมายจากคอนโดรัชโยธินหลายสาย ดังนี้

 

การเดินทางด้วยรถยนต์

 

การเดินทางด้วยรถยนต์จากคอนโดรัชโยธินนั้น สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมีถนนเส้นหลักอย่าง ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนน 4 เลน ที่ขนานไปกับถนนวิภาวดีรังสิตและถนนรัชดาภิเษก และยังเชื่อมต่อไปยังถนนลาดพร้าวและทางด่วนอุตราภิมุขอีกด้วย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ 

 

สำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะรอบคอนโดรัชโยธินมีรถประจำทางคอยให้บริการตลอดเส้นทาง โดยสายสำคัญที่ให้บริการได้แก่ สาย 26, 39, 63, 104, 107, 129, 545 เป็นต้น

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

นอกจากรถประจำทางแล้ว ยังสามารถเดินทางจากคอนโดรัชโยธินโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้อีกด้วย โดยเชื่อมระหว่างสถานี หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต อีกทั้งยังมีจุดเชื่อมต่อกับรถโมโนเรลสายสีชมพู แคราย- มีนบุรี ที่สถานีวงเวียนหลัก 4 และเชื่อมกับ MRT ที่สถานี 5 แยกลาดพร้าว

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบ คอนโด รัชโยธิน

 

คอนโดรัชโยธิน ย่านลาดพร้าว-แจ้งวัฒณะ ศูนย์กลางกรุงเทพฯ เหนือที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้การอาศัยในย่านนี้มีความสะดวกสบายที่สุด

 

ห้างสรรพสินค้า รอบคอนโด รัชโยธิน

 

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่า ทำเลคอนโด รัชโยธินได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากถนนรัชดาภิเษกและพหลโยธิน ทำให้รอบคอนโด รัชโยธินเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นและแหล่งไลฟ์สไตล์ อาทิ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ยูเนียน มอลล์, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, ตลาดนัดจตุจักร เป็นต้น

 

สถานศึกษา รอบคอนโด รัชโยธิน

 

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ได้รับเมื่ออยู่อาศัยในคอนโด รัชโยธิน โดยเฉพาะหากมีสมาชิกในวัยเรียน นั่นคือสถานศึกษาชั้นนำหลายแห่งที่พร้อมรองรับ อาทิ โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟนส์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบคอนโด รัชโยธิน

 

สถานสำคัญอีกหนึ่งแห่งที่จำเป็นกับการใช้ชีวิตคือสถานพยาบาล ซึ่งโดยรอบคอนโด รัชโยธิน เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลชื่อดังมากมาย และคอยให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย อาทิ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร, โรงพยาบาล วิภาวดี, โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น เป็นต้น

 

คอนโด รัชโยธิน ราคา

 

แนะนำคอนโดรัชโยธินจาก SC Asset คอนโดแถวรัชโยธินทำเลดีที่สุดในย่านนี้ ให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายที่สุด

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

คอนโด

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส (The Crest Park Residences)

6.49

 

รัชโยธิน ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

แต่เดิมในย่านรัชโยธินยังเป็นเพียงชานเมืองของกรุงเทพฯตอนเหนือ แต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากพื้นที่รอบข้างอย่างรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน ทำให้ย่านรัชโยธินมีความเจริญตามขึ้นมาด้วย และเมื่อพื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้ออกห่างจากกลางเมืองมากนักจึงมีสำนักงานต่าง ๆ เข้ามาไม่น้อย และเมื่อมีสำนักงานมากขึ้น ทำให้ผู้คนที่ทำงานในย่านนี้มีความต้องการที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน จึงได้มีอพาร์ทเม้นต์และคอนโดรัชโยธินเข้ามาในย่านนี้มากขึ้น

 

และจุดพลิกผันของย่านรัชโยธินที่ทำให้คอนโดแถวรัชโยธินกลายเป็นแหล่งทำเลทองคือการเข้ามาของสถานีรถไฟฟ้า ทั้งรถไฟฟ้า BTS MRT หลายสาย ทำให้พื้นที่นี้ราคาสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด และส่งผลให้ย่านรัชโยธินกลายเป็นแหล่งที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์

 

โครงการคอนโด รัชโยธิน แนะนำ

 

ใครที่กำลังมองหาซื้อ เช่าคอนโดรัชโยธิน คอนโดใกล้เมเจอร์รัชโยธิน เราขอแนะนำโครงการคอนโดบ้านรัชโยธินจาก SC Asset คอนโด รัชโยธินติดรถไฟฟ้า ให้คุณเชื่อมต่อกับทุกที่ได้อย่างง่ายดาย

 

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส ห้าแยกลาดพร้าว

 

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส ห้าแยกลาดพร้าว เป็นคอนโดหรู HIGH RISE ระดับ LUXURY CLASS สูง 36 ชั้น ที่ถูกออกแบบผ่านดีไซน์ที่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบไร้รอยต่อ ใจกลางห้าแยกลาดพร้าวและใกล้กับเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

 

คอนโดย่านรัชโยธินอย่างเดอะ เครส พาร์ค เรสซิเดนเซส ห้าแยกลาดพร้าวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยใกล้ใจกลางเมือง เน้นความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและเดินทาง รวมถึงชื่นชอบไลฟ์สไตล์คนเมือง ในราคาเริ่มต้น 6.49 ล้านบาทเท่านั้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า