Slider
Slider

รวมโครงการ คฤหาสน์หรู 2566 พร้อมอยู่ ในสังคมเหนือระดับ

คฤหาสน์หรือบ้านในฝันที่ใคร ๆ ต่างก็อยากจับจองเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหาสน์สวย ๆ ทำเลดี ที่พร้อมให้คุณพำนักอาศัยอย่างสะดวกสบายบนพื้นที่กว้างขวาง เดินทางสะดวก เหมาะกับทั้งผู้ที่ต้องการสร้างครอบครัว และผู้หาที่พำนักอาศัยใหม่ที่สะดวกสบาย กว้างขวาง มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

 

ทำเลที่ตั้งคฤหาสน์มักตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพที่เหมาะต่อการพักอาศัยและการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เช่น คฤหาสน์ย่านสุขุมวิท คฤหาสน์ย่านประราม9 คฤหาสน์ย่านปิ่นเกล้า-เพชรเกษม คฤหาสน์ย่านเกษตร-นวมินทร์ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้ง คฤหาสน์ 2 ชั้น คฤหาสน์ 3 ชั้น รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ พื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยและนวัตกรรมรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายทั้งคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุ

 

โครงการคฤหาสน์ที่โดดเด่นมีหลายโครงการด้วยกัน ได้แก่โครงการคฤหาสน์เดอะ เจนทริ โครงการคฤหาสน์แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด โครงการคฤหาสน์กรานาดา ซึ่งก็มีทั้งคฤหาสน์โครงการใหม่ 2566 พร้อมอยู่ ไปจนถึงคฤหาสน์หรูหลากหลายราคาเช่น คฤหาสน์ 100 ล้านบาท เป็นต้น


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*โปรดเลือกโครงการที่สนใจ 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ซื้อคฤหาสน์ควรดูปัจจัยอะไรบ้าง

 

ก่อนจะเลือกซื้อคฤหาสน์สักหลังก็มีหลายสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อน เพื่อให้ได้คฤหาสน์ที่ถูกใจและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังวางแผนจะซื้อคฤหาสน์หรู การพิจารณาให้รอบคอบก่อนก็จะช่วยให้คุณได้คฤหาสน์หรูที่ตรงใจและตอบโจทย์ได้อย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้

 

เลือกจากราคาคฤหาสน์ที่เหมาะสม

 

การจะเลือกซื้อคฤหาสน์ ราคาก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ เนื่องจากแต่ละคนก็อาจมีงบสำหรับคฤหาสน์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์แบบเริ่มต้น หรือคฤหาสน์หรูก็ตาม สิ่งสำคัญคือการเลือกคฤหาสน์หรูที่อยู่ในงบที่คุณต้องการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทำเลที่ตั้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ตรงตามที่คุณคาดหวังไว้

 

นอกจากการเลือกคฤหาสน์ที่อยู่ในงบประมาณแล้ว การที่คฤหาสน์หลังนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุดในงบที่ตั้งไว้ก็หมายความว่าเป็นคฤหาสน์ที่อยู่ในราคาที่เหมาะสมนั่นเอง เนื่องจากเมื่อคุณซื้อคฤหาสน์หรูหลังนี้ไปแล้ว ก็จะได้คฤหาสน์ที่ตรงใจ เหมาะแก่การอยู่อาศัย เป็นคฤหาสน์ที่สวยงาม มีเฟอร์นิเจอร์ตรงตามไลฟ์สไตล์ของคุณ และทำให้คุณมั่นใจว่าเป็นการใช้จ่ายที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

 

เลือกประเภทคฤหาสน์ตามไลฟ์สไตล์

 

การเลือกประเภทของคฤหาสน์ ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากคฤหาสน์แต่ละโครงการต่างก็มีช่วงราคา ทำเลที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันไป ดังนั้นคุณควรพิจารณาประเภทของคฤหาสน์นั้น ๆ เสียก่อนว่าตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือไม่

 

เช่นหากคุณเป็นคนที่ต้องการคฤหาสน์สุดหรูมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ตั้งอยู่บนทำเลทอง ก็อาจเลือกดูจากโครงการคฤหาสน์หรูที่ช่วงราคาสูง ๆ ก่อน แต่หากคุณต้องการทำเลที่ตั้งที่ห่างออกมาหรือคิดว่าพื้นที่ใช้สอยที่เล็กลงบ้างตรงกับไลฟ์สไตล์มากกว่า ก็อาจจะเลือกดูคฤหาสน์ประเภทอื่น ๆ ที่ลดหลั่นลงมา เป็นต้น

 

เลือกคฤหาสน์ ต้องคำนึงถึงการเดินทาง

 

การเลือกซื้อคฤหาสน์ให้ดีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการคำนึงถึงการเดินทางให้เหมาะสม เนื่องจากผู้ซื้อคฤหาสน์แต่ละคนย่อมมีความต้องการในการเดินทางที่แตกต่างกันไป สำหรับบางคนการเลือกทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางไปทำกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจึงเป็นปัจจัยหลัก

 

ดังนั้นแล้วหากคุณจะเลือกซื้อคฤหาสน์หรูราชพฤกษ์ คฤหาสน์ฝั่งธน หรือคฤหาสน์ปิ่นเกล้า ก็ควรพิจารณาก่อนว่าโดยปกติในชีวิตประจำวันคุณใช้เส้นทางใดบ้าง มีถนน หรือทางด่วนใด ๆ ที่จะช่วยให้การเดินทางของคุณจากคฤหาสน์โครงการดังกล่าวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นหรือไม่

 

เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายทั้งขณะพักอาศัยในคฤหาสน์และการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อการทำงานหรือท่องเที่ยวพักผ่อนทั่วไปด้วย

 

เลือกคฤหาสน์ต้องดูสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ

 

อีกปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกซื้อคฤหาสน์หรือคฤหาสน์หรูคือการดูว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้างในโครงการเหล่านั้น และสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของเราได้หรือไม่ เนื่องจากผู้ซื้อคฤหาสน์แต่ละคนก็อาจมีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป บางคนอาจต้องการพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเป็นลานโล่งกว้าง ๆ บางคนอาจต้องการสระว่ายน้ำ เป็นต้น

 

นอกจากนี้คฤหาสน์บางโครงการก็อาจมีจุดเด่นที่พิเศษ เช่นการมีนวัตกรรมช่วยการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเหมาะกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและต้องการให้ทุกคนในครอบครัวได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกัน แต่โดยมากแล้วคฤหาสน์โครงการต่าง ๆ มักมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลัก ๆ ทั่วไปอยู่ครบถ้วน

 

สิ่งอำนวยความสะดวกตามคฤหาสน์โครงการต่าง ๆ เช่นพื้นที่ส่วนกลาง ห้องสำหรับเล่นดนตรี ฟิตเนส โฮมเธียเตอร์ โคเวิร์กกิ้งสเปซ สระว่ายน้ำ สโมสร ห้องประชุม สวนส่วนกลาง และระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ

 

เลือกคฤหาสน์จากการโครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย

 

ปัจจัยสุดท้ายที่ควรคำนึงถึงก่อนซื้อคฤหาสน์สักหลัง คือการเลือกจากโครงการว่าเป็นโครงการคฤหาสน์โครงการใด มีสไตล์การออกแบบคฤหาสน์อย่างไรบ้าง ความน่าเชื่อถือและการให้บริการของโครงการนั้น ๆ เป็นอย่างไร มีการดูแลดีแค่ไหน และเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับโครงการอย่างไรบ้าง

 

หากคุณเลือกโครงการพัฒนาคฤหาสน์ที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือก็จะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมครบถ้วน เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำหรูหรา ตัวคฤหาสน์สวยงามน่าอยู่อาศัยบนพื้นที่กว้างขวาง และยังเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพอีกด้วย

 

ดังนั้นการเลือกซื้อคฤหาสน์โดยการดูโครงการว่ามีการพัฒนาไปในทิศทางใดจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้คฤหาสน์ที่ถูกใจ ตอบโจทย์การใช้งาน และอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายในภายหลัง

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า