Slider
Slider

แนะนำ โครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่ 2566 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว บางใหญ่ มีข้อดีอย่างไร ?

“บางใหญ่” เป็นทำเลยอดนิยมลำดับต้นๆ ที่คนยุคนี้ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางความเจริญย่านตะวันตกของกรุงเทพฯ West Business District (WBD) ทั้งการคมนาคมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยอย่างโครงการบ้านเดี่ยวบางใหญ่ ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทำเลบางใหญ่เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพสำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยอยู่แถบชานเมือง ที่ล้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

การเดินทางไปบ้านเดี่ยว บางใหญ่

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

เนื่องจากทำเลบางใหญ่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้านคมนาคม ทำให้สามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งทำเลบางใหญ่นั้นเชื่อมต่อกับถนนหลากหลายสาย อาทิ ถนนกาญจนาภิเษก, ถนนรัตนาธิเบศร์, ถนนชัยพฤกษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทางด่วนพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับถนนสายหลักและทางด่วน ที่คอยอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง

 

เดินทางด้วยรถสาธารณะ ย่านบางใหญ่

สามารถใช้รถประจำทางสาย 127, 134, 388, 516 ในการเดินทาง และรถตู้สาธารณะเพื่อเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกเช่นกัน

 

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ย่านบางใหญ่

ทำเลบางใหญ่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นอกจากนี้ยังเชื่อมกับ MRT บางซื่อ และ BTS สายสีเขียวเข้ม (สายสุขุมวิท) อีกด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่

ด้วยเป็นหนึ่งในทำเลที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ทำให้ย่านบางใหญ่เติบโตไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและคอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำมากมาย อาทิ IKEA บางใหญ่, เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต, Plus Mall บางใหญ่, Big C และ HomePro เป็นต้น

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่ 

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี, โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง, โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์, โรงเรียน Dragon International School,โรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นต้น 

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยก็หมดกังวล เพราะทำเลย่านบางใหญ่ มีโรงพยาบาลชั้นนำมากมาย อาทิโรงพยาบาลบางใหญ่, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลธนบุรี 2 เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยวบางใหญ่ แนะนำ

บางกอก บูเลอวาร์ด เวสต์เกต บางใหญ่

โครงการบ้านเดี่ยวบางใหญ่สุดหรูสไตล์ยุโรป ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมเมืองแถบ “French Riviera” ประเทศฝรั่งเศส ที่ใช้ลูกเล่นของความเหลี่ยมและโค้งมนมาผสมผสานกัน พร้อมด้วยดีไซน์และฟังก์ชันที่คำนึงถึงทุกการใช้สอยของครอบครัวอย่างลงตัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคาเริ่มต้น 8.99 ล้าน

 

เวนิว เวสต์เกต บางใหญ่

โครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่ บ้านแฝด 2 ชั้น ภายใต้แนวคิด Organic Living เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันบนพื้นที่สีเขียว และมอบการพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในสังคมคุณภาพ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ในราคาเริ่มต้น 6.79 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า