Slider
Slider

แนะนำ โครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่ 2566 บนทำเลศักยภาพ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ย่านบางใหญ่ทำเลทองของกรุงเทพโซนตะวันตก เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆอย่างอีเกียบางใหญ่ และเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต ใกล้ถนนเส้นสำคัญหลายสายไม่ว่าจะเป็น ถนนกาญจนาภิเษก ถนนรัตนาธิเบศน์หรือถนนราชพฤกษ์ ทำให้การคมนาคมสะดวก ทั้งยังเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ง่าย โดยเฉพาะ MRT สายสีม่วง เหมาะแก่การเลือกเป็นทำเลลงทุนหรือที่พักอาศัยอย่างยิ่ง

 

โครงการบ้านเดี่ยวบางใหญ่

 

บ้านเดี่ยวบางใหญ่ โครงการดี ทำเลเด่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วน บ้านเดี่ยวบางใหญ่รายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งซื้อของ ตลอดจน สถานศึกษาและโรงพยาบาลต่างๆ เรียกได้ว่าพร้อมครบจบในทำเลเดียว ยิ่งไปกว่านั้นทำเลของบ้านเดี่ยวบางใหญ่ยังเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพได้ง่าย ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถ หรือขนส่งสาธารณะอื่นๆอย่างรถไฟฟ้า MRT หรือจะเข้าสู่พื้นที่สำคัญจังหวัดนนทบุรีก็ทำได้สะดวก สำหรับคนที่ต้องการบ้านที่พักอาศัยที่อยู่ใจกลางความเจริญแต่ไม่วุ่นวายมากและเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพได้ง่าย บ้านเดี่ยวบางใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่โดดเด่น

 

บ้านเดี่ยว บางใหญ่ มีข้อดีอย่างไร ?

 

บ้านเดี่ยวบางใหญ่ตั้งอยู่ในทำเลยอดนิยมลำดับต้นๆแห่งยุค ด้วยความเป็นศูนย์กลางความเจริญทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ หรือที่หลายคนเรียกกันว่า West Business District (WBD) รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการพัฒนาของการคมนาคมตลอดเส้นทาง ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านจัดสรรบางใหญ่โดยเฉพาะประเภทโครงการบ้านเดี่ยวบางใหญ่ยังคงเติบโตอยู่เรื่อยๆ บ้านเดี่ยวบางใหญ่จึงเรียกได้ว่าเป็นอีกทำเลศักยภาพที่ใครๆ ก็อยากจับจองกันในปัจจุบัน

 

การเดินทางไปบ้านเดี่ยว บางใหญ่

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

 

สำหรับคนที่สนใจซื้อบ้านเดี่ยวบางใหญ่และต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยแม้แต่น้อย เพราะทำเลบ้านแถวบางใหญ่มีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะถนนหลากหลายเส้นทาง เช่น ถนนกาญจนาภิเษก ถนนรัตนาธิเบศร์ หรือถนนชัยพฤกษ์ อีกทั้งบ้านเดี่ยวบางใหญ่ยังเข้าถึงทางด่วนอย่างทางด่วนพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวจึงสามารถตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวบางใหญ่ได้โดยไม่ต้องลังเลเลย

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ย่านบางใหญ่

 

สำหรับผู้ที่อยู่อาศัย ณ บ้านเดี่ยวบางใหญ่และต้องการใช้รถโดยสารสาธารณะก็สามารถเดินทางได้ง่ายเช่นกัน เพราะบ้านเดี่ยวบางใหญ่ยังอยู่ในทำเลที่รถประจำทางหลายสายเข้าถึง เช่น รถประจำทางสาย ย 127, 134, 388 และ 516 นอกจากนี้ทำเลแถวบ้านเดี่ยวบางใหญ่ยังมีรถตู้สาธารณะคอยให้บริการมุ่งตรงสู่กรุงเทพอีกด้วย

 

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ย่านบางใหญ่

 

บ้านเดี่ยวบางใหญ่มีอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) ได้สะดวกมากๆ โดยมีสถานีที่ใกล้ชิดคือสถานีตลาดบางใหญ่ ไปจนถึงสถานีปลายทางอย่างคลองบางใหญ่ ทำให้การเดินทางจากบ้านเดี่ยวบางใหญ่เข้าถึงใจกลางกรุงเทพโดยรถไฟฟ้าทำได้ง่ายมาก เพราะสามารถต่อเส้นทางไปยังรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน(บางซื่อ) หรือไปต่อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเข้มอย่างสายสุขุมวิทได้อีกด้วย บ้านเดี่ยวบางใหญ่จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเป็นพิเศษ

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่

 

ห้างสรรพสินค้ารอบโครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่

 

บ้านเดี่ยวบางใหญ่รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีชื่อเสียงหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นIKEA บางใหญ่, เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต, Plus Mall บางใหญ่, Big C และ HomePro ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องกังวลว่าต้องเดินทางไกลเพื่อซื้อสินค้าจำเป็นต่างๆเลย และไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อบ้านเดี่ยวบางใหญ่ในโซนใด ก็ยังสามารถเข้าถึงห้างสรรพสินค้าได้อย่างแน่นอนเพราะมีหลายแห่งและกระจายตัวตลอดช่วง ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปอีกในอนาคต รับรองได้ว่าผู้ที่ซื้อบ้านเดี่ยวบางใหญ่จะไม่เบื่อกับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันแน่นอน

 

สถานศึกษารอบโครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่ 

 

บ้านเดี่ยวบางใหญ่มีโรงเรียนชั้นนำที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี, โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง, โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์, โรงเรียน Dragon International School หรือ โรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นต้น เรียกได้ว่าผู้ที่เลือกอาศัยในบ้านเดี่ยวบางใหญ่สามารถวางแผนเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานของท่านได้หลากหลายเต็มที่ และด้วยการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วยังสามารถเพิ่มตัวเลือกโรงเรียนในกรุงเทพได้อีกด้วย

 

โรงพยาบาลรอบโครงการบ้านเดี่ยว บางใหญ่

 

ผู้ที่เลือกซื้อบ้านเดี่ยวบางใหญ่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเจ็บป่วยเลย เพราะทำเลย่านบางใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวบางใหญ่โครงการไหน ก็มีโรงพยาบาลชั้นนำมากมายอยู่ใกล้เคียง เช่นโรงพยาบาลบางใหญ่, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลธนบุรี 2 เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยวบางใหญ่ ราคา

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

บางกอก บูเลอวาร์ด เวสต์เกต

8.99

บ้านเดี่ยว

เวนิว ไอดี เวสต์เกต

5.99

 

บางใหญ่ ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวทำเลเด่นที่ยังคงเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก็คงจะหนีไม่พ้นบ้านเดี่ยวบางใหญ่ที่นอกจากจะรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนและโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นย่านที่การคมนาคมเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีร้านค้าชื่อดังหลายแห่งตัดสินใจมาเปิดในทำเลทองแห่งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทย หรือร้านคาเฟ่ต่างๆ นอกจากนี้บ้านเดี่ยวบางใหญ่ยังอย่ในทำเลที่ใกล้ชิดสถานที่สำคัญมากมาย เช่น วัดแสงสิริธรรม วัดบางค้อ จึงบ้านเดี่ยวบางใหญ่จึงเป็นบ้านที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย หลากหลายไลฟ์สไตล์

 

โครงการบ้านเดี่ยวบางใหญ่ แนะนำ

 

บางกอก บูเลอวาร์ด เวสต์เกต

 

บ้านเดี่ยวบางใหญ่โครงการบางกอกบูเลอวาร์ด เวสต์เกต เป็นโครงการสุดหรูที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป โครงการบ้านเดี่ยวบางใหญ่โครงการนี้ยังผสานสถาปัตยกรรมแบบ “French Riviera” แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประเทศฝรั่งเศส ที่ใช้ลูกเล่นของความเหลี่ยมและโค้งมนมาผสมผสานกัน พร้อมด้วยดีไซน์และฟังก์ชันที่คำนึงถึงทุกการใช้สอยของครอบครัวอย่างลงตัว บ้านเดี่ยวบางใหญ่โครงการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ด้วยคุณสมบัติ 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ ในราคาเริ่มต้นเพียง 8.99 ล้านบาท

 

เวนิว ไอดี เวสต์เกต

 

บ้านเดี่ยวบางใหญ่โครงการเวนิว ไอดี เวสต์เกต เป็นโครงการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคลที่เปิดโอกาสให้คุณออกแบบพื้นที่ส่วนตัวแบบที่ชอบได้เองในแบบคุณ ด้วยทำเลเด่นใกล้รถไฟฟ้าและเซ็นทรัลเวสต์เกต และสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ทำให้บ้านเดี่ยวบางใหญ่โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามอง ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 5.99 ล้านบาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า