Slider
Slider

รวมโครงการบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ บ้านพร้อมอยู่ ทำเลศักยภาพ

บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ ทำเลงาม ๆ บรรยากาศดีเงียบสงบ แต่หากจะเดินทางเข้าเมืองก็สามารถทำได้ง่าย ๆ โครงการบ้านแถวบ้านโพธิ์ บ้านจัดสรรแถบฉะเชิงเทรา ติดกับกรุงเทพตะวันออก หากคุณเป็นสายชิล ต้องการบรรยากาศแบบเงียบสงบ แต่ก็ยังสามารถเดินทางเข้าเมืองง่าย ๆ อีกทั้งราคาบ้านเดี่ยวไม่แพง ให้พื้นที่ใช้สอยเยอะ บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด!


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

โครงการบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ 

 

ในปัจจุบันพื้นที่ในกรุงเทพนับวันยิ่งหายากและมีราคาแพง อีกทั้งมีผู้คนอาศัยอยู่มากจึงทำให้หาบรรยากาศแบบสงบร่มรื่นได้ยาก ทำให้เขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพกลายเป็นอีกทางเลือกที่หลายคนจับตามอง โครงการบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ที่ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเส้นทางด่วนบูรพาวิถี ให้คุณเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ง่าย ๆ เข้าถึงใจกลางกรุงเทพฯ ได้เพียงใช้เวลาชั่วโมงกว่าเท่านั้น 

 

อีกทั้งในย่านนี้ยังเป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ทำงานมากมาย ยิ่งหากคุณทำงานอยู่ในแถบนี้ จะหาซื้อบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์สำหรับอยู่อาศัยสักหลังก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลว ให้คุณเดินทางไปทำงานสะดวก อีกทั้งโครงการบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรายังรายล้อมไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวก ให้คุณใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้ได้แบบสบาย ๆ ไม่ต้องเดินทางเข้าตัวเมืองเลย

 

บ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ มีข้อดีอย่างไร

 

บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งทำเลบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) จึงทำให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายกลุ่ม เริ่มเข้ามาพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรบ้านโพธิ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ นำมาสู่ราคาที่ดินในทำเลบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์นั้นมีการปรับตัวสูงขึ้น จากการคมนาคมที่สะดวกสบายในการเข้าสู่กรุงเทพฯ ทั้งถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับถนนหลายสาย รวมถึงระบบขนส่งแบบรางที่ใกล้จะเปิดให้บริการในอนาคต

 

นอกจากนั้นเพราะการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จึงทำให้ทำเลบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์นั้นกลายเป็นทำเลที่อยู่อาศัยอีกทำเลหนึ่งที่น่าจับตามอง

 

การเดินทาง บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์

 

ถึงแม้ว่าโครงการบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ จะอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งหากมองมุมหนึ่งตัวบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ก็อยู่ต่างจังหวัด แต่ในความจริงแล้วกลับเป็นที่ทำเลที่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่าย ๆ มีเส้นทางหลากหลาย ช่องทางการเดินทางก็มากมาย ดังนี้

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

 

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์จากบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ เข้าสู่กรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางถนนบางปะกง – ฉะเชิงเทรา ไปขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ – ชลบุรี หรือทางด่วนบูรพาวิถี กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา ได้

 

การเดินทางโดยรถสาธารณะ 

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะในทำเลบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ นั้นมีตัวเลือกที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับปลายทางว่าต้องการเดินทางไปสถานที่ใด เรียกได้ว่าสะดวกสบายและหมดกังวลสำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ในทำเลบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์นั้นได้มีการก่อสร้างระบบรางรถไฟความเร็วสูงขึ้น เพื่อเชื่อมเข้ากับ 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สามารถรองรับคนเมืองที่ตัดสินใจเลือกลงหลักปักฐานที่บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์นี้ โดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงนี้ภายในปี 2566

 

สิ่งอำนวยความสะดวก บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์

 

หากคุณลังเลที่จะเลือกบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์เป็นที่อยู่อาศัยดีหรือไม่ ลองมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกในย่านนี้เสียก่อน แล้วคุณจะพบว่าบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ครบเครื่องในการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ

 

ห้างสรรพสินค้า รอบโครงการบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์

 

โครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ทำเลดีที่ถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า เพื่อรองรับการใช้ชีวิตที่ครบครันและสะดวกสบาย อาทิ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา, อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ฉะเชิงเทรา, โรบินสัน ฉะเชิงเทรา, แม็คโคร ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

โรงพยาบาล รอบโครงการบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์

 

ไม่เพียงอยู่ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์เท่านั้น ยังมีโรงพยาบาลตั้งอยู่ในบริเวณทำเลบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ เพื่อรองรับยามเจ็บป่วยหรือเหตุฉุกเฉิน อย่าง โรงพยาบาลพุทธโสธร, โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

สถานศึกษา รอบโครงการบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ 

 

เพื่อให้โครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทราเป็นสังคมที่ครบครันยิ่งขึ้น จึงมีสถานศึกษาชั้นนำทั้งรัฐบาลและเอกชน ตั้งอยู่บริเวณรอบโครงการบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ อีกด้วย อาทิ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ ราคา

 

แนะนำโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทราราคาสุดคุ้ม ให้บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์เป็นบ้านที่มอบพลังการพลังใจให้คุณได้ในทุก ๆ วัน

 

ประเภท

ชื่อโครงการ

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)

บ้านเดี่ยว

เพฟ บ้านโพธิ์-ฉะเชิงเทรา (PAVE Banpho-Chachoengsao)

4.49

 

บ้านโพธิ์ ย่านน่าอยู่ ทำเลทอง

 

บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ แหล่งทำเลใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันในเขตพื้นที่นี้เริ่มเจริญขึ้นอย่างมาก และบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทราจึงกลายเป็นเขตรองรับการเจริญใหม่ของกรุงเทพตะวันออก สำหรับใครที่มองหาบ้านเดี่ยวทำเลดี เหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ราคาไม่แรงมากบ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ก็เป็นหนึ่งในบ้านจัดสรรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของคุณ

 

หรือหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่มองหาทำเลงาม ๆ ไว้เก็งกำไรในอนาคต บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มความเจริญที่เพิ่มขึ้น อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพื้นที่นี้สามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกและยังเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพตะวันออก ทำให้ในอนาคต บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์นั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าราคาพื้นที่จะปรับสูงขึ้น

 

บ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ แนะนำ

 

SC Asset เรามีโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยวบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ทำเลทองแนะนำ ให้บ้านเป็นเซฟโซนในชีวิตของคุณ มอบความสุขให้ทุกช่วงวัย

 

เพฟ บ้านโพธิ์ – ฉะเชิงเทรา

 

บ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ โครงการ เพฟ บ้านโพธิ์ – ฉะเชิงเทรา เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นพร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองบางปะกง ที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาด เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว มาพร้อมฟังก์ชันของบ้านที่ครบครันทั้งภายในและภายนอกบ้าน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ที่รองรับการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางหรือต้องการขยับขยายที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ในราคาเริ่มต้น 4.49 ล้านบาท สนใจเยี่ยมชมโครงการ คลิกเลย : เพฟ บ้านโพธิ์ – ฉะเชิงเทรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า