Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: [email protected]

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ มีข้อดีอย่างไร

บ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งทำเลบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) จึงทำให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายกลุ่ม เริ่มเข้ามาพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ อีกทั้งราคาที่ดินในทำเลบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์นั้น มีการปรับตัวสูงขึ้น จากการคมนาคมที่สะดวกสบาย ในการเข้าสู่กรุงเทพฯ ทั้งถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับถนนหลายสาย และระบบขนส่งแบบรางที่ใกล้จะเปิดให้บริการในอนาคต รวมไปถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทำเลบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ กลายเป็นทำเลที่อยู่อาศัยอีกทำเลหนึ่งที่น่าจับตามอง

 

การเดินทางบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์

การเดินทางด้วยรถยนต์

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์จากบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ เข้าสู่กรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางถนนบางปะกง – ฉะเชิงเทรา ไปขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ – ชลบุรี หรือทางด่วนบูรพาวิถี กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา ได้

 

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

การเดินทางด้วยรถสาธาณะในทำเลบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ นั้นมีตัวเลือกที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับปลายทางว่าต้องการเดินทางไปสถานที่ใด เรียกได้ว่าสะดวกสบายและหมดกังวลสำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน

 

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ในทำเลบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์นั้นได้มีการก่อสร้างระบบรางรถไฟความเร็วสูงขึ้น เพื่อเชื่อมเข้ากับ 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สามารถรองรับคนเมืองที่ตัดสินใจเลือกลงหลักปักฐานที่บ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์นี้ โดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงนี้ภายในปี 2566

 

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์

ห้างสรรพสินค้ารอบบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์

ทำเลบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวจัดสรร ที่ถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า เพื่อรองรับการใช้ชีวิตที่ครบครันและสะดวกสบาย อาทิ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา, อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ฉะเชิงเทรา, โรบินสัน ฉะเชิงเทรา, แม็คโคร ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

สถานศึกษารอบบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์

ไม่เพียงอยู่ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์เท่านั้น เพราะยังมีสถานศึกษาชั้นนำทั้งรัฐบาลและเอกชน ตั้งอยู่บริเวณรอบโครงการบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ อีกด้วย อาทิ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

โรงพยาบาลรอบบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์

นอกจากสถานศึกษาชั้นนำแล้ว ยังมีโรงพยาบาลตั้งอยู่ในบริเวณทำเลบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ เพื่อรองรับยามเจ็บป่วยหรือเหตุฉุกเฉิน อย่าง โรงพยาบาลพุทธโสธร, โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

โครงการบ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ แนะนำ

เพฟ บ้านโพธิ์ – ฉะเชิงเทรา

บ้านเดี่ยว บ้านโพธิ์ โครงการ เพฟ บ้านโพธิ์ – ฉะเชิงเทรา เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นพร้อมอยู่ บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองบางปะกง ที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาด เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว มาพร้อมฟังก์ชันของบ้านที่ครบครันทั้งภายในและภายนอกบ้าน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ที่รองรับการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางหรือต้องการขยับขยายที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ในราคาเริ่มต้น 4.49 ล้าน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า