Slider
Slider

โครงการบ้านเดี่ยว เอกมัยรวม 2565 บนทำเลศักยภาพ 


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลงทะเบียนให้ความสนใจ (*เลือกได้สูงสุด 1 โครงการ)

เลือกทำเลที่คุณสนใจ

งบประมาณ

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่

1) เจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอม (นาย/นางสาว/นาง)

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC ASSET) สำนักงานเลขที่ 1010

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ SC ASSET และบริษัทในเครือ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของข้อมูลรวมถึงข้อมูลรายได้สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail หรือ Line ID หรือข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มอบ และแจ้งไว้ต่อ SC ASSET หรือบริษัทในเครือเพื่อประกอบข้อมูลในการซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด และผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัท ในเครือ รวมตลอดถึงข้อมูลชีวภาพ ชีวมิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่ SC ASSET หรือบริษัทในเครือได้รับมาในทุกรูปแบบหรือบันทึก จากการสัมภาษณ์ด้วยวาจา หรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบสอบถาม หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ประมวลผลพัฒนา และใช้ในธุรกิจและบริการของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออันอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและ ผู้บริโภคได้ โดย SC ASSET จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยให้ ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่สถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะขอสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อของเจ้าของข้อมูล และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET ที่ร่วมประกอบธุรกิจในการก่อสร้างตกแต่งหรือให้บริการใดๆ ร่วมในธุรกิจของ SC ASSET และบริษัทในเครือโดยยินยอมให้สถาบัน การเงินหรือบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงิน และบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึง การเสนอการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันการเงินและบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัยจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด หรือเป็นการเปิดเผย ตามอำนาจหมายศาล หรือที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

4) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SC ASSET และบริษัทในเครือจะจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่เจ้าของข้อมูล ยังคงเป็นสมาชิกผู้ซื้อบ้าน,ที่ดิน,ห้องชุด หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือใช้บริการในธุรกิจของ SC ASSET หรือบริษัทในเครืออยู่หรือในกรณีอื่นๆจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอม

5) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บริษัทรับทราบเป็นหนังสือหรือ E-mail: dataprivacy@scasset.com หรือโทรศัพท์แจ้งที่ Call Center เบอร์โทร. 1749 โดยการถอนความยินยอมเจ้าของข้อมูล จะมีผลกระทบต่อการใช้บริการของ SC ASSET และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องใน ทุกด้านที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการอยู่ รวมถึงเจ้าของข้อมูลจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลของ SC ASSET และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าของ SC ASSET

6) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขที่ 1010 ชั้น P13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Email: dataprivacy@scasset.com

ยินยอม

โครงการจะไม่ได้รับข้อมูลของท่าน และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านต้องการจะยกเลิกข้อมูลใช่หรือไม่?

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังลงทะเบียนข้อมูลของท่าน

ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเยี่ยมชม

เลือกเวลานัดหมายเยี่ยมชม

เวลาที่สะดวกให้พนักงานขายติดต่อกลับ

เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

บ้านเดี่ยวเอกมัย มีข้อดีอย่างไร

ทำเลบ้านเดี่ยว เอกมัย เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพและเป็นเขตเศรษฐกิจ CBD อันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ ที่ถูกจับตามองจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะย่านบ้านเดี่ยว เอกมัยมีสภาพแวดล้อมที่ครบครัน ทั้งการเดินทาง แหล่งไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตี้มอลล์ รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ทำให้การเดินทางเข้าเมือง-ออกเมือง รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งที่อยู่อาศัยในทำเลเอกมัยนี้ยังตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้อย่างลงตัว จึงไม่แปลกที่ทำเลบ้านเดี่ยว เอกมัย เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่ผู้กำลังมองหาที่อยู่อาศัยจับตามองอย่างมาก

การเดินทาง บ้านเดี่ยวเอกมัย

การเดินทางด้วยรถยนต์

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ ในย่านเอกมัยจะมี 2 เส้นทางด้วยกัน คือถนนสุขุมวิท ที่เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อมาจากทองหล่อไปยังพระโขนง ซึ่งถนนสุขุมวิทเองก็ยังมีถนนสายย่อย ซอยย่อยอีกมากมาย ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายอื่นๆ ได้ อาทิ ถนนพระราม 4 ถนนกล้วยน้ำไท ถนนอ่อนนุช เป็นต้น และอีกหนึ่งเส้นทางก็คือ ถนนเอกมัย ซึ่งจะเชื่อมต่อกับถนนเพชรบุรีไปจนถึงถนนรามคำแหงและถนนพระราม 9 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร ที่ช่วยให้การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ในทำเลบ้านเดี่ยว เอกมัยจะมีรถประจำทางคอยให้บริการอยู่ตลอดเส้นทาง ซึ่งสามารถขึ้นได้ที่ป้ายรถประจำทางหน้าวัดธาตุทองและเมเจอร์เอกมัย โดยจะมีสายที่ให้บริการดังนี้ สาย 2, 25, 38, 23, 48, 511, 545, 508 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวินมอเตอร์ไซค์ รถตู้ ที่ให้บริการในทำเลบ้านเดี่ยว เอกมัยด้วย

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

นอกจากระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถประจำทาง รถตู้และวินมอเตอร์ไซค์แล้ว ทำเลบ้านเดี่ยว เอกมัยยังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่คอยให้บริการในการเข้า-ออกเมือง อีกด้วย โดยสามารถขึ้นได้ที่สถานีเอกมัย ซึ่งในอนาคตจะมีการสร้างส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า ทำให้ทำเลเอกมัย เป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่เหมาะแก่การลงทุนและอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก

สิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการบ้านเดี่ยว เอกมัย

ห้างสรรพสินค้า ย่านบ้านเดี่ยว เอกมัย

เพราะย่านบ้านเดี่ยว เอกมัยเป็นเขตเศรษฐกิจ ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งไลฟ์สไตล์ต่างๆ รายล้อมอยู่รอบๆ โครงการบ้านเดี่ยวเอกมัยนี้ อาทิ แอทปาร์ค, เดอะซีน, ต้นซุง แอฟเวนิว, เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เป็นต้น

สถานศึกษา ย่านบ้านเดี่ยว เอกมัย

อีกหนึ่งความโดดเด่นของทำเลเอกมัยคือมีสถานศึกษาชื่อดังทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพแห่งนี้ด้วย เช่น โรงเรียนอุดมศึกษา, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนนานาชาติ สิงคโปร์, โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจนท์ เป็นต้น

โรงพยาบาล ย่านบ้านเดี่ยว เอกมัย

นอกจากแหล่งไลฟ์สไตล์และสถานศึกษาชื่อดัง ทำเลบ้านเดี่ยว เอกมัยยังรายล้อมด้วยโรงพยาบาลชั้นนำที่คอยให้บริการอย่าง โรงพยาบาลสุขุมวิท, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลพระราม 9 เป็นต้น

โครงการบ้านเดี่ยว เอกมัย แนะนำ

  • เดอะเจนทริ เอกมัย-ลาดพร้าว

โครงการบ้านเดี่ยว เอกมัย เดอะเจนทริ เอกมัย-ลาดพร้าว เป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ใจกลางเมือง ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดใหม่อย่าง “INTIMATE LIVING” ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างเต็มรูปแบบ บ้านเดี่ยว บนทำเลศักยภาพที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ในบรรยากาศความเป็นส่วนตัว ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่พร้อมจะยกระดับความหรูหราของชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ในราคา 30 ล้านบาท

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า